Νόμος 2744/99 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η 31-12-1999 ορίζεται ως αργία για την Τράπεζα της Ελλάδος, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία, το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ) και τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: α) πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζών, β) Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, γ) Ανώνυμες Χρηματοδοτικές Εταιρείες και δ) Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

 

2. Σε περίπτωση που κατά την ίδρυση πιστωτικού συνεταιρισμού ή συνεταιριστικής τράπεζας ή κατά τη μετατροπή συνεταιρισμού σε πιστωτικό συνεταιρισμό ή σε συνεταιριστική τράπεζα ή κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτών συντρέχει, ως προς τη διάθεση συνεταιριστικών τους μερίδων, περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 876/1979, για την παροχή της προβλεπόμενης από την παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 876/1979, άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απαιτείται προηγουμένως η κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 348/1985. Δεν απαιτείται η μεσολάβηση αναδόχου. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 348/1985, το ως άνω εγκρινόμενο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά έτος με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού συνεταιρισμού ή της συνεταιριστικής τράπεζας και συνυπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή.

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνεταίρο έως πέντε (5) προαιρετικών μερίδων εκτός από την υποχρεωτική μερίδα. Προκειμένου για καταναλωτικούς συνεταιρισμούς το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνεταίρο μέχρι εκατό (100) προαιρετικών μερίδων, για πιστωτικούς συνεταιρισμούς μέχρι εξακοσίων (600) προαιρετικών μερίδων και μπορεί να ορίζει χωρίς περιορισμό τον αριθμό των προαιρετικών μερίδων που μπορούν να αποκτήσουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής.}

 

4. Με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να θεσπίζει ειδικές κατηγορίες των υπό διαπραγμάτευση μετοχών, στις οποίες εντάσσονται ιδίως μετοχές εταιρειών που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις που έχουν αναφέρει στο Ενημερωτικό τους Δελτίο σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που έχουν αντλήσει, με αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου, ή που παρουσιάζουν αποτελέσματα που δημιουργούν αμφιβολία για την ομαλή πορεία των εργασιών τους ή μετοχές που παρουσιάζουν πολύ μικρή εμπορευσιμότητα και ανεπαρκή διασπορά. Με ίδια ή όμοια απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να εξειδικεύει τα κριτήρια ένταξης μετοχών σε συγκεκριμένες κατηγορίες, τις μεθόδους διαπραγμάτευσης τους, τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τους κανόνες στους οποίους υπόκεινται κατά το χρονικό αυτό διάστημα, καθώς και τους λόγους επαναφοράς των μετοχών αυτών στην αρχική τους κατάσταση και να ρυθμίζει κάθε σχετική θέση και αναγκαία λεπτομέρεια.

 

5. Με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να ορίζει τις πρόσθετες, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 3 περίπτωση δ' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 360/1985, πληροφορίες, που πρέπει να παρατίθενται στις οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις, οι οποίες δημοσιεύονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 360/1985, και να ρυθμίζει κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.