Νόμος 2744/99 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης (ι) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του νόμου 2601/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μέλη της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ως Πρόεδρος, ο προϊστάμενος της αρμόδιας γενικής διεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, νομικός σύμβουλος ή πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται από τον προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ως μέλος χωρίς ψήφο, καθώς και εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων και λοιπών φορέων ειδικοί σε θέματα επενδύσεων.}

 

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης (ii) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του νόμου 2601/1998, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης, νομικός σύμβουλος ή πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται από τον προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ως μέλος χωρίς ψήφο.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως εξής:

 

{Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 23Β του νόμου 1892/1990, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, πλην της παραγράφου 6 του άρθρου 12 αυτού, όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, για την εφαρμογή της οποίας διατηρούνται επίσης σε ισχύ τα άρθρα 13 και 14 του ίδιου νόμου, καθώς και οι παράγραφοι 1, 5 και 6 του άρθρου 23 του νόμου αυτού.}

 

4. α. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998, όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση ΧΙΙΙ ως εξής:

 

{ΧΙΙΙ. Επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό των γηπέδων γκολφ της περίπτωσης (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.}

 

β. Η εφαρμογή της ρύθμισης της προηγούμενης περίπτωσης (α) αρχίζει από την 01-09-1999.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13Α του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.