Νόμος 2601/98 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επενδύσεις ή / και τα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικού σχεδίου για να υπαχθούν στις ενισχύσεις του παρόντος πρέπει να υπερβαίνουν ένα ελάχιστο ποσό.

 

Το κατά περίπτωση ελάχιστο ύψος καθορίζεται ως εξής:

 

α. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, για ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών μονάδων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 135.000 ευρώ, πλην εκείνων που πραγματοποιούνται στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τις Σποράδες και στα νησιά Θάσο και Σαμοθράκη, για τις οποίες το ελάχιστο ύψος ορίζεται στα 75.000 ευρώ.

 

Για τις επενδύσεις εκσυγχρονισμού των παραπάνω μονάδων 30.000 ευρώ.

 

β. Για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες των μεταποιητικών επιχειρήσεων και καθορίζονται στην υποπερίπτωση (xvii) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 75.000 ευρώ.

 

γ. Για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες των μεταποιητικών επιχειρήσεων που καθορίζονται στις υποπεριπτώσεις (xviii), (xix) και (xx) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 750.000 ευρώ. Για τις επενδύσεις ίδρυσης βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων για οικολογική αποσυναρμολόγηση προϊόντων, της υποπερίπτωσης (xxi) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, διακόσια 750.000 ευρώ και για τις επενδύσεις επέκτασής τους 150.000 ευρώ.

 

δ. Για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ίδρυση μονάδων των τουριστικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (τ), της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 750.000 ευρώ, πλην εκείνων που πραγματοποιούνται στην Περιοχή Δ',για τις οποίες το ελάχιστο ύψος ορίζεται στα 450.000 ευρώ.

 

Για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για επέκταση των παραπάνω μονάδων, 450.000 ευρώ, πλην εκείνων που πραγματοποιούνται στη Δ' Περιοχή,για τις οποίες το ελάχιστο ύψος ορίζεται στα 300.000 ευρώ.

 

Για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των παραπάνω μονάδων, περιλαμβανομένων και του ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού ή της δημιουργίας νέων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών μονάδων, 150.000 ευρώ. Ειδικά για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό ή για δημιουργία νέων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες κάτω των 50 κλινών, το ελάχιστο ύψος ορίζεται στα 75.000 ευρώ.

 

ε. Για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για επισκευή, αποκατάσταση και μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες της περίπτωσης (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 75.000 ευρώ, πλην εκείνων που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τις οποίες το ελάχιστο ύψος ορίζεται σε 45.000 ευρώ.

 

Για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), 75.000 ευρώ.

 

στ. Για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ίδρυση ή επέκταση μονάδων των γεωργικών, κτηνοτροφικών και ιχθυοκαλλιεργητών επιχειρήσεων της περίπτωσης (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 90.000 ευρώ. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για εκσυγχρονισμού των παραπάνω μονάδων, 30.000 ευρώ.

 

ζ. Για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ίδρυση ή επέκταση μονάδων των επιχειρήσεων που τυποποιούν, συσκευάζουν ή και συντηρούν γεωργικά ή κτηνοτροφικά ή αλιευτικά προϊόντα, της περίπτωσης (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 90.000 ευρώ. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό των παραπάνω μονάδων, 30.000 ευρώ.

 

η. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των αγροτικών ή αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών της περίπτωσης (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 90.000 ευρώ.

 

θ. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ίδρυση ή επέκταση μονάδων παραγωγής βιομάζας της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 90.000 ευρώ. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό των παραπάνω μονάδων, 30.000 ευρώ.

 

ι. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ίδρυση ή επέκταση των εργαστηρίων εφαρμοσμένης έρευνας και βιομηχανικών σχεδίων της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και των επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 45.000 ευρώ. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό των παραπάνω μονάδων αυτών, 15.000 ευρώ.

 

κ. Για επενδύσεις ίδρυσης εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας, της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 750.000 ευρώ. Για τις επενδύσεις επέκτασης των εργαστηρίων αυτών 150.000 ευρώ.

 

λ. Για ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια βιομηχανικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και της υποπερίπτωσης (xii) της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, 3 εκατομμύρια ευρώ.

 

μ. Για ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης βιομηχανικών επιχειρήσεων της υποπερίπτωσης (xvi) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 6 εκατομμύρια ευρώ.

 

v. Για ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 1.500.000 ευρώ.

 

ξ. Για επενδύσεις της υποπερίπτωσης (ι) των εμπορικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (ρ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 180.000 ευρώ και προκειμένου για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης (ii) που πραγματοποιούνται από κοινού από πέντε τουλάχιστον εμπορικές επιχειρήσεις, 1.500.000 ευρώ.

 

ο. Για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των εταιρειών διεθνούς εμπορίου της περίπτωσης (π) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 300.000 ευρώ.

 

π. Για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ίδρυση ή επέκταση μονάδων των λοιπών κατηγοριών επιχειρήσεων του άρθρου 3, παράγραφος 1, 180.000 ευρώ.

 

ρ. Για επενδύσεις εκσυγχρονισμού τεχνικών εταιριών της περίπτωσης (φ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 150.000 ευρώ.

 

σ. Για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για εκσυχρονισμό μονάδων των λοιπών κατηγοριών επιχειρήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 1, 30.000 ευρώ.

 

τ. Για επενδύσεις των επιχειρήσεων των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 που γίνονται στην αλλοδαπή, το ελάχιστο και το μέγιστο ύψους της επιχορηγούμενης επένδυσης καθορίζεται με τις αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4.

 

υ. Για επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (χ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 75.000 ευρώ.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού οικονομίας, προκειμένου μόνο για την εφαρμογή: i) της ενίσχυσης της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων και ii) της ενίσχυσης της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κατά περίπτωση ελάχιστα όρια της παραγράφου αυτής, καθώς και να ορίζεται διαφορετικό ελάχιστο ύψος για ορισμένους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων ή περιοχές που παρουσιάζουν ειδικά προβλήματα.

 

φ. Για επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 75.000 ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 και την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001)

 

2. Περιορισμός στο ποσό της παρεχόμενης επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

(α) Οι παρεχόμενες ενισχύσεις της επιχορήγησης και της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβούν το όριο των 45.000 ευρώ ή των 75.000 ευρώ προκειμένου για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες των υπαγόμενων επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 που καθορίζονται στις υποπεριπτώσεις (xvii), (xviii),(xx) και (xxi) για κάθε νέα βάση μόνιμης και πλήρους απασχόλησης που δημιουργείται από την επένδυση ή / και το πρόγραμμα απόκτησης εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση μέσα στην πρώτη πενταετία από την ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της.

 

Ειδικά προκειμένου για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των τουριστικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ως δημιουργούμενες θέσεις μόνιμης και πλήρους απασχόλησης νοούνται και οι θέσεις εποχιακής συνεχούς απασχόλησης τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας. Προκειμένου για τις λοιπές επιχειρήσεις, για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης γίνεται αναγωγή του αριθμού των δημιουργούμενων θέσεων εποχιακής ή μερικής απασχόλησης σε θέσεις μόνιμης πλήρους απασχόλησης.

 

Για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης, ο αριθμός των δημιουργούμενων από την επένδυση ή / και πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού νέων θέσεων μόνιμης απασχόλησης είναι εκείνος που καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία και Γνωμοδοτική Επιτροπή στα πλαίσια αξιολόγησης της βιωσιμότητας της επένδυσης ή / και του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης και τίθεται στην απόφαση υπαγωγής.

 

Σε περίπτωση που κατά την πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας διαπιστωθεί η δημιουργία περισσότερων θέσεων πλήρους απασχόλησης από τις καθορισθείσες στην απόφαση υπαγωγής, με την εκδιδόμενη απόφαση πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας παρέχεται η πρόσθετη επιχορήγηση ή / και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που αντιστοιχεί στις επιπλέον αυτές θέσεις και μέχρι την κάλυψη του ποσού επιχορήγησης ή /και επιδότησης, που προκύπτει από την εφαρμογή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου ποσοστού ενίσχυσης. Πρόσθετες, πέραν από εκείνες που καθορίστηκαν στην απόφαση υπαγωγής, θέσεις εργασίας που τυχόν δημιουργούνται μετά την πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, δεν μπορούν να συνυπολογιστούν για την παροχή πρόσθετου ποσού ενίσχυσης.

 

Οι επενδυτές στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη, που συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής, υποχρεούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένη ανάλυση και στοιχεία σχετικά με τις δημιουργούμενες νέες θέσεις απασχόλησης σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης.

 

Οι νέες θέσεις απασχόλησης πρέπει να δημιουργούνται ως εξής:

 

Κατά την ημερομηνία του ελέγχου πιστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της επένδυσης ή / και του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θα πρέπει να έχει προσληφθεί αριθμός μισθωτών εργαζομένων, ίσος τουλάχιστον με το 50% των θέσεων που έχουν καθοριστεί με την απόφαση υπαγωγής, ενώ μέχρι το τέλος του πρώτου χρόνου από την ημερομηνία πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή / και του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, θα πρέπει να έχει καλυφθεί το 75% των νέων αυτών θέσεων. Ακολούθως κατά το χρονικό διάστημα του δεύτερου έως και πέμπτου έτους θα πρέπει ο μέσος ετήσιος όρος των εργαζομένων στις νέες αυτές θέσεις να αντιστοιχεί τουλάχιστον στον οριζόμενο με την απόφαση υπαγωγής της επένδυσης αριθμό δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης.

 

Θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από άλλη (-ες) επένδυση (-εις) ή / και πρόγραμμα (τα) χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των δημιουργούμενων από την επένδυση θέσεων που καθορίζονται στην απόφαση υπαγωγής.

 

(β) Με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης (γ), ο περιορισμός των 45.000 ευρώ για κάθε νέα μόνιμη θέση απασχόλησης δεν έχει εφαρμογή για:

 

Ι. Επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ολοκληρωμένης εκσυχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων ή κατασκηνωτικών κέντρων (camping).

 

ΙΙ. Επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού αποκλειστικά για προστασία του περιβάλλοντος, περιορισμό της ρύπανσης των υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκληση του ύδατος.

 

ΙΙΙ. Επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, υποκατάστασης υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα, επεξεργασμένα απορριπτόμενα υλικά από εγχώριες βιομηχανίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, εξοικονόμηση ενέργειας.

 

IV. Επενδύσεις για δημόσιας χρήσης σταθμούς αυτοκινήτων.

 

V. Επενδύσεις επιχειρήσεων υγρών καυσίμων και υγραερίων για εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή για εξοπλισμό μεταφοράς ή διακίνησης υγρών καυσίμων και υγραερίων σε νησιά.

 

VI. Επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ του άρθρου 10.

 

VII. Επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης βιομηχανικών επιχειρήσεων.

 

VIII. Επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των επιχειρήσεων που εντάσσονται στα ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10, εφόσον το κατά περίπτωση εκδιδόμενο για αυτά προεδρικό διάταγμα τυχόν προβλέπει μη εφαρμογή του περιορισμού αυτού.

 

IX. Επιχειρηματικά σχέδια μεταποιητικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού.

 

χ. Επενδύσεις που αναφέρονται στην υποπερίπτωση (xix) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (στ) της ίδιας παραγράφου.

 

ΧΙ. Επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των ιερών μονών και της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, της περίπτωσης (υ), των επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, καθώς και των συνεταιρισμών της περίπτωσης (λ), της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

ΧΙΙ. Επενδύσεις των τεχνικών εταιριών της περίπτωσης (φ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

XIII. Επιχειρήσεις ναυπήγησης ή και επισκευής ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου της περίπτωσης ψ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

ΧΙΙV. Επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό των γηπέδων γκολφ της περίπτωσης (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

XV. Επενδύσεις των επιχειρήσεων βυρσοδεψείων της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, για τη μετεγκατάστασή τους από τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, στις οποίες υφίστανται οι κατάλληλες υποδομές.

 

(γ) Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού της προηγούμενης περίπτωσης (β) δεν μπορούν να υπερβούν για μια πενταετία το όριο των 15 εκατομμυρίων ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία. Για τον προσδιορισμό του ορίου αυτού λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά όλες οι επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που υποβάλλονται από τον ίδιο φορέα για υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της πρώτης επένδυσης ή / και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης της προηγούμενης παραγράφου (β) που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 5 , 6 του άρθρου 17, την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001), την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 2651/1998 (ΦΕΚ 248/Α/1998), την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του νόμου 2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α/1999) και την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999).

 

3. Οι επιχειρηματικοί φορείς που εντάσσουν επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικά τους σχέδια στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ύψους άνω των 180.000 ευρώ, υποχρεούνται το αργότερο μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να λειτουργούν με τη μορφή εταιρείας. Ιερές μονές και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για την πραγματοποίηση των επενδύσεων ή / και των προγραμμάτων τους σύμφωνα με την περίπτωση (υ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, δεν υποχρεούνται σε σύσταση εταιρείας ανεξαρτήτως του ύψους της επένδυσης ή /και του προγράμματος.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος πέρα από το οποίο ο φορέας υποχρεούται να λειτουργεί με εταιρική μορφή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 2651/1998 (ΦΕΚ 248/Α/2001).

 

4. Ίδια συμμετοχή του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων.

 

(α) Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 40% των ενισχυόμενων δαπανών.

 

(β) Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση που έχει εγκριθεί αρχικά με την απόφαση υπαγωγής, δεν είναι δυνατόν να μειωθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.

 

(γ) Η ίδια συμμετοχή του επενδυτή, αποτελεί ίδιο κεφάλαιο για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις ιερές μονές και εταιρικό κεφάλαιο για τις λοιπές. Προκειμένου περί συνεταιρισμών, ως ίδια συμμετοχή νοείται για μεν τους νεοϊδρυόμενους το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε τους υφιστάμενους το ποσό της αύξησης του συνεταιρικού τους κεφαλαίου ή ο σχηματισμός ειδικού προς το σκοπό της επένδυσης αποθεματικού. Για τις λοιπές περιπτώσεις ως ίδια συμμετοχή του επενδυτή νοείται για μεν τις νεοϊδρυόμενες εταιρείες το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, που προκύπτει από νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων ή κατά περίπτωση τα φορολογηθέντα αποθεματικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού χωρίς να απαιτείται αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση δεκαετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση δεκαετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 29 του παρόντος άρθρου. Για να είναι δυνατόν να αποτελέσουν ίδια συμμετοχή στην επένδυση τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεματικά επιχείρησης, πρέπει να ελέγχεται κατά το στάδιο αξιολόγησης της επένδυσης η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης μετά την αφαίρεση των ποσών των διαθεσίμων της που πρόκειται να αποτελέσουν την ίδια συμμετοχή.

 

Ειδικά προκειμένου για τα επιχειρηματικά σχέδια, για τον υπολογισμό της ίδιας συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη μόνο το σκέλος του σχεδίου που αφορά σε επενδύσεις παγίων στοιχείων. Για το υπόλοιπο σκέλος του σχεδίου που αφορά σε λειτουργικές και συναφείς δαπάνες ή έξοδα δεν έχουν εφαρμογή τα περί ίδιας συμμετοχής οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, το οποίο υλοποιείται με την πληρωμή απλώς από την επιχείρηση των εν λόγω δαπανών και εξόδων, καθώς και με την καταβολή της επιχορήγησης.

 

(δ) Η αύξηση του εταιρικού ή συνεταιριστικού κεφαλαίου υφιστάμενων εταιριών ή συνεταιρισμών πρέπει να γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος.

 

Κατ' εξαίρεση, η αύξηση του κεφαλαίου προκειμένου για Ανώνυμες Εταιρίες ή Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να γίνεται και πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε μέσα στους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής με αποκλειστικό, βάσει της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων, σκοπό τη χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή, στη συγκεκριμένη επένδυση και ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης ή του σχεδίου, το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγμένα υφίσταται με τη μορφή διαθέσιμων της εταιρείας και δεν έχει αναλωθεί.

 

(ε) Ειδικά, προκειμένου για τη μετεγκατάσταση μεταποιητικών ή κτηνοτροφικών μονάδων από την Περιοχή Α', καθώς και τη μετεγκατάσταση μονάδων των περιπτώσεων (α) και (θ) αντίστοιχα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ως ίδια συμμετοχή του φορέα στην επένδυση νοείται, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις προηγούμενες περιπτώσεις (α), (β), (γ) και (δ) και τμήμα των εσόδων της επιχείρησης από την πώληση των κτιρίων ή και γηπέδων της που εγκαταλείπονται λόγω της μετεγκατάστασης. Στις περιπτώσεις αυτές ως ίδια συμμετοχή νοείται το μέρος των συνολικών εσόδων της πώλησης το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται επί του εισπραχθέντος τμήματος στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τη φορολογία επιχειρήσεων, χωρίς να απαιτείται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ή ύπαρξη φορολογηθέντων αποθεματικών.

 

Προϋπόθεση για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής είναι η πώληση των ως άνω ακινήτων να γίνεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι την πραγματοποίηση της πώλησης των άνω ακινήτων, η καταβολή των δόσεων της επιχορήγησης, εκτός από τις δύο τελευταίες δόσεις, γίνεται, εφόσον για την πραγματοποίηση της επένδυσης έχει δαπανηθεί κάθε φορά από τα διαθέσιμα της επιχείρησης ποσό αντίστοιχο της ίδιας συμμετοχής, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων σχετικά στην παράγραφο 5 και επόμενες του άρθρου 9.

 

Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος τέτοιων επενδύσεων που πρόκειται να καλύψουν την ίδια τους συμμετοχή και με έσοδα από πώληση των ως άνω ακινήτων, ελέγχεται η επαρκής δυνατότητα της επιχείρησης να δαπανήσει, μέχρι την πώληση των ακινήτων, τα ποσά αυτά εκ των διαθεσίμων της.

 

5. Υποχρεωτική εγκατάσταση εντός Βιομηχανικών Περιοχών Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης, λοιπές Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, Βιοτεχνικά Πάρκα, Βιομηχανικά Πάρκα των ιδρυόμενων βιομηχανικών μεταποιητικών μονάδων.

 

Οι ενισχύσεις του παρόντος για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικά σχέδια, που υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης τόκων και αφορούν σε ίδρυση μεταποιητικών - βιομηχανικών μονάδων σε νόμους στους οποίους λειτουργούν Βιομηχανικές Περιοχές Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης, λοιπές Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, Βιοτεχνικά Πάρκα, Βιομηχανικά Πάρκα, εφαρμόζονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδρυόμενες αυτές μονάδες εγκαθίστανται μέσα στις εν λόγω περιοχές, εκτός εάν η κατά περίπτωση αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή αποφανθεί αιτιολογημένα ότι είναι αναγκαία ή σκόπιμη η εγκατάστασή τους εκτός των περιοχών αυτών. Για το σκοπό αυτόν ο υποβαλλόμενος φάκελος της επένδυσης πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ή σκοπιμότητας για εγκατάσταση της μονάδας εκτός των περιοχών αυτών.

 

Οι ενισχύσεις της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998, για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων βυρσοδεψείων για τη μετεγκατάστασή τους από τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων, παρέχονται με την προϋπόθεση ότι η μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων αυτών πραγματοποιείται εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, στις οποίες υφίστανται οι κατάλληλες υποδομές. Μαζί με την αίτηση από την επιχείρηση που ζητεί την παροχή ενισχύσεων, σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση, υποβάλλεται η άδεια του φορέα διαχείρισης της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής για την εγκατάστασή της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

6. Αναμόρφωση ενισχυόμενου κόστους επένδυσης ή / και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιχειρηματικού σχεδίου που εντάσσεται στις ενισχύσεις επιχορήγησης ή / και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

Με την απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας είναι δυνατόν μετά από αίτηση του επενδυτή να αναμορφωθεί το ενισχυόμενο κόστος αυτής, το οποίο σε περίπτωση αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) αυτού που έχει εγκριθεί.

 

Για τον καθορισμό του ποσού της αναμόρφωσης λαμβάνονται υπόψη οι ανατιμήσεις και διαφοροποιήσεις που τυχόν προέκυψαν στα επί μέρους στοιχεία του κόστους κατά το χρόνο υλοποίησης.

 

7. Προθεσμία και παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης ή / και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης και υποχρεώσεις φορέων που εντάσσονται στις ενισχύσεις της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή / και του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ορίζεται τριετής για επενδύσεις ενισχυόμενου κόστους μέχρι πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ και τετραετής για επενδύσεις κόστους πέραν του ποσού αυτού, αρχίζει δε από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης της απόφασης υπαγωγής.

 

Εντός των προθεσμιών αυτών οι φορείς των επενδύσεων οφείλουν:

 

α) να έχουν προβεί σε πλήρη εξόφληση του κόστους του πραγματοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου της επένδυσης,

β) να έχουν καταβάλει το σύνολο της ιδίας συμμετοχής,

γ) να έχουν προβεί σε ανάληψη του συνολικού τραπεζικού δανείου που αφορά στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης,

δ) να έχουν λάβει τις απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση και τη λειτουργία της επένδυσης και

ε) να έχουν κάνει έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 περίπτωση δ'.

 

Οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια των λόγων αυτών, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης όπως ισχύει

 

Αν χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας η επένδυση ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας, η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας πιστοποιείται εφόσον κατατεθεί η σχετική αίτηση για πιστοποίηση κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β' παράγραφος 5 του άρθρου 9 και ενισχύονται μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα.

 

Αν χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας η επένδυση ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από τη λήξη της αρχικής ή μετά παράταση προθεσμίας, η ολοκλήρωση επιτρέπεται να πιστοποιηθεί εφόσον κατατεθεί σχετική αίτηση για πιστοποίηση και ενισχύονται μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004).

 

8. Έναρξη λήξη ενισχυόμενων επενδυτικών δαπανών ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και δαπανών επιχειρηματικών σχεδίων για την παροχή των κινήτρων της επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

(α) Ενισχύονται αποκλειστικά οι δαπάνες επενδύσεων οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί και τιμολογηθεί μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της σχετικής περίληψης της απόφασης υπαγωγής και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας και οι οποίες αφορούν έργα που πραγματοποιήθηκαν στο μεταξύ αυτών χρονικό διάστημα. Για τα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης ενισχύεται η απόκτηση εξοπλισμού εφόσον εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος έχει συναφθεί η σχετική σύμβαση και έχει τιμολογηθεί και παραληφθεί ο εξοπλισμός αυτός.

 

(β) Προκαταβολές πριν από τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν ενισχύονται

 

(γ) Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση υποβολής αίτησης υπαγωγής από φορείς, μονάδες των οποίων έχουν πληγεί από πυρκαγιές, ή άλλα φυσικά φαινόμενα, για επενδύσεις τους, προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικά σχέδια, που σχετίζονται με την αποκατάσταση των μονάδων οι δραστηριότητες των οποίων επλήγησαν, τα επενδυτικά έργα, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και λοιπές εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από το χρόνο που συνέβη η πυρκαγιά ή το φυσικό φαινόμενο που προκάλεσε τη ζημιά μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ενισχύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών κατ' ανώτατο όριο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής και ότι η αίτηση υπεβλήθη το αργότερο εντός έτους από το ζημιογόνο γεγονός.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 6, 7 και 8 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 3219/2004 (ΦΕΚ 13/Α/2004).

 

9. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για το επενδυτικό δάνειο.

 

(α) Στις περιπτώσεις που στο προτεινόμενο για ενίσχυση επενδυτικό ή επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπεται και η χρησιμοποίηση δανείου, αυτό πρέπει:

 

(i) να είναι μεσομακροπρόθεσμο, τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,

 

(ii) να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού.

 

(iii) να λαμβάνεται για την πραγματοποίηση του επενδυτικού ή επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αυτό θα προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύμβαση και

 

(iv) να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρηματοδοτικό οργανισμό, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος. Το σχετικό έγγραφο της έγκρισής του παρόντος. Το σχετικό έγγραφο της έγκρισή τους πρέπει να αναφέρει τους όρους χορήγησης του δανείου και συγκεκριμένα το ύψος του, τη διάρκειά του, το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του και να περιλαμβάνεται στον υποβαλλόμενο με την αίτηση υπαγωγής φάκελο.

 

Οι τράπεζες, για τη χορήγηση των απαιτούμενων επενδυτικών δανείων λαμβάνουν υπόψη, πέρα από τα δικά τους κριτήρια και τα αναπτυξιακά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 7 και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή και Ανάπτυξης.

 

Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα.

 

(β) Σε περίπτωση που το πραγματοποιηθέν ύψος επένδυσης ή επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεγαλύτερο από το ενισχυόμενο, το πρόσθετο δάνειο που τυχόν χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του επιπλέον αυτού ύψους, παρότι δεν παρέχεται γι' αυτό επιδότηση τόκων πρέπει επίσης να πληροί τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης (α).

 

(γ) Ειδικά, προκειμένου για τα επιχειρηματικά σχέδια, το επενδυτικό δάνειο, όπως αυτό καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο, αφορά μόνο στο τμήμα του σχεδίου που αναφέρεται σε επενδύσεις πάγιων στοιχείων. Για το υπόλοιπο τμήμα του σχεδίου που αναφέρεται σε λειτουργικές και συναφείς δαπάνες ή έξοδα, δεν έχουν εφαρμογή τα περί επενδυτικού δανείου οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, το οποίο τμήμα υλοποιείται με την πληρωμή απλώς από την επιχείρηση των εν λόγω δαπανών και εξόδων, καθώς και με την καταβολή της επιχορήγησης.

 

10. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι της επιδότησης τόκων.

 

(α) Η επιδότηση των τόκων του επενδυτικού δανείου παρέχεται για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών από την πρώτη ανάληψη δόσης του δανείου.

 

Ειδικά για τις ιδιαζόντως σημαντικές επενδύσεις μεταποιητικών βιομηχανικών, μεταλλευτικών και τουριστικών επιχειρήσεων ύψους άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ του άρθρου 10, καθώς και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων που εντάσσονται στα ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων του ίδιου ως άνω άρθρου, η διάρκεια της επιδότησης των τόκων του επενδυτικού δανείου καθορίζεται με την εκάστοτε εκδιδόμενη κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 10 ή το εκάστοτε εκδιδόμενο προεδρικό διάταγμα προκήρυξης του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου αντίστοιχα.

 

(β) Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης τόκων της περιόδου χάριτος του επενδυτικού δανείου, η επιδότηση των τόκων καταβάλλεται απευθείας στη δανειοδοτούσα τράπεζα για μείωση του δανείου που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση αυτή.

 

(γ) Για τον υπολογισμό του επενδυτικού δανείου για το οποίο παρέχεται επιδότηση τόκων, δεν λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν μη ενισχυόμενες βάσει του παρόντος δαπάνες της επένδυσης.

 

(δ) Η επιδότηση των τόκων επενδυτικών δανείων που έχουν ληφθεί σε συνάλλαγμα, γίνεται σε δραχμές. Για τον υπολογισμό της επιδότησης των τόκων στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται η ισοτιμία που ίσχυε κατά το χρόνο δραχμοποίησης του δανείου, ενώ σε περίπτωση τμηματικών δραχμοποιήσεων του λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ισοτιμιών που ίσχυαν κατά τις τμηματικές δραχμοποιήσεις του.

 

(ε) Η επιδότηση των τόκων παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι οι τόκοι ή το επιτόκιο δεν επιδοτούνται από άλλη πηγή. Το αυτό ισχύει προκειμένου για επενδυτικά δάνεια βιοτεχνικών ή γεωργικών επιχειρήσεων που επιδοτούνται με χρέωση του κοινού λογαριασμού του νόμου [Ν] 128/1975 βάσει των οικείων υπουργικών αποφάσεων.

 

(στ) Η επιδότηση των τόκων στις περιπτώσεις υπαγωγής επενδύσεων στην ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων καταβάλλεται εφόσον έχουν εκδοθεί η απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης και η απόφαση πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της και τηρούνται οι όροι της απόφασης υπαγωγής.

 

Η επιδότηση των τόκων στις περιπτώσεις ένταξης επενδύσεων στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης τόκων, καταβάλλεται εφόσον έχει πιστοποιηθεί από την αρμόδια τράπεζα η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 24 του άρθρου 8. Η σχετική έκθεση ελέγχου της τράπεζας, σε περίπτωση πραγματοποίησης του ελέγχου από αυτήν,προσκομίζεται από τον επενδυτή στην αρμόδια Υπηρεσία Εκταμίευσης.

 

(ζ) Το ποσό της επιδότησης τόκων που εισπράττει η επιχείρηση μειώνει το ποσό των χρεωστικών τόκων, που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να υπολογισθούν τα καθαρά κέρδη που φορολογούνται.

 

(η) Ειδικά για την εφαρμογή της ενίσχυσης της επιδότησης τόκων, στις περιπτώσεις ένταξης επένδυσης στο καθεστώς ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης τόκων, πέραν των παραπάνω προϋποθέσεων, το επιδοτούμενο επενδυτικό δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% του συνολικού κόστους των ενισχυόμενων από τον παρόντα νόμο δαπανών της επένδυσης που έχει ενταχθεί. Σε περίπτωση που το τελικό κόστος της πραγματοποιηθείσας επένδυσης είναι μεγαλύτερο τουλάχιστον κατά 15% αυτού που έχει ενταχθεί, το επιδοτούμενο επενδυτικό δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% του προσαυξημένου κατά 15% ύψους της επένδυσης που έχει ενταχθεί υπό την προϋπόθεση επίσης ότι το συνολικό επενδυτικό δάνειο που ελήφθη για την πραγματοποιηθείσα επένδυση δεν ξεπερνά το 70% αυτής.

 

11. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού.

 

(α) Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για πρόγραμμα απόκτησης της χρήσης καινούργιου σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι μετά τη λήξη της μίσθωσης ο εξοπλισμός θα περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο όρος αυτός πρέπει να περιλαμβάνεται στη σχετική σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

(β) Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται εφόσον ο μισθωμένος εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί στη μονάδα και έχει γίνει έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 9. Στις περιπτώσεις δε που η απόκτηση της χρήσης εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση συνδυάζεται και με επένδυση που υπάγεται στην ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

 

(γ) Οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να συνάπτονται και με χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δεν επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση σε δραχμές.

 

(δ) Τα ποσά των δόσεων της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης που εισπράττει η επιχείρηση, μειώνουν το ποσό των δαπανών χρηματοδοτικής μίσθωσης, που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να υπολογισθούν τα καθαρά κέρδη που φορολογούνται. Ο σχετικός όρος πρέπει να περιλαμβάνεται στις οικείες αποφάσεις υπαγωγής.

 

12. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις ή προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού μεταποιητικών επιχειρήσεων που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, καθώς και σε επενδύσεις ή προγράμματα επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, των εδαφίων (i) και (iii) αντίστοιχα της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 5.

 

(α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.

 

Με τη γνωμοδότηση της επόμενης περίπτωσης (β) η Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί και για την πλήρωση ή μη των ως άνω προδιαγραφών στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, προκειμένου να είναι δυνατή γι' αυτές η εφαρμογή των ενισχύσεων του παρόντος νόμου.

 

(β) Για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας γνωμοδοτεί, με βάση το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο ή / και πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης η Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε 1 μήνα από την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης ή του προγράμματος στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξέτασης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για το χαρακτηρισμό των προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.

 

13. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις ή προγράμματα μεταποιητικών επιχειρήσεων, που αφορούν στην παραγωγή των νέων προϊόντων του εδαφίου (i) της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 5.

 

(α) Ως νέα προϊόντα θεωρούνται αυτά που δεν παράγονται κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος από άλλες παραγωγικές μονάδες της χώρας αυτούσια ή παραλλαγμένα.

 

(β) Για το χαρακτηρισμό των προϊόντων ως νέων γνωμοδοτεί, με βάση το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο ή πρόγραμμα, η Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε 1 μήνα από την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης ή του προγράμματος στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Με την κοινή απόφαση της προηγούμενης παραγράφου 12 καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξέτασης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για το χαρακτηρισμό των προϊόντων ως νέων.

 

14. Προϋποθέσεις περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις, προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικά σχέδια, επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού του εδαφίου (iv) της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης (ε) και της περίπτωσης (μ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5.

 

(α) Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις αυτές, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συνοδεύσουν το φάκελο που υποβάλλεται από αυτές για την εφαρμογή των ενισχύσεων του παρόντος, καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

(β) Ο χαρακτηρισμός τους ως επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού, γίνεται με σχετική γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε 1 μήνα από την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης ή και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικού σχεδίου στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

15. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού:

 

i) επιχειρήσεων ανάπτυξης τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων

ii) επιχειρήσεων (εργαστηρίων) εφαρμοσμένης βιομηχανικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας του εδαφίου (ii) της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 5, καθώς και σε επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού τέτοιων εργαστηρίων που γίνονται από τις υπαγόμενες επιχειρήσεις του εδαφίου (viii) της υποπερίπτωσης (2) της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 5.

 

Ο χαρακτηρισμός τους γίνεται με σχετική γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε 1 μήνα από την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης ή προγράμματος στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

16. Προϋποθέσεις περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων, στις επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού περιβαλλοντικού και ενεργειακού χαρακτήρα των εδαφίων (ν) και (νι) της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 5.

 

(α) Προκειμένου για επενδύσεις ή προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που αφορούν σε εξοικονόμηση ενέργειας, η εφαρμογή των ενισχύσεων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή το πρόγραμμα δεν αφορά στον παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις κίνησης - λειτουργίας της μονάδας και ότι από την επένδυση ή το πρόγραμμα προκύπτει μείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας.

 

(β) Προκειμένου για επενδύσεις ή προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που αφορούν σε προστασία του περιβάλλοντος, περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος, για το χαρακτηρισμό τους γνωμοδοτεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια υπηρεσία αξιολόγησης της επένδυσης ή του προγράμματος.

 

(γ) Προκειμένου για τις επενδύσεις ή προγράμματα του εδαφίου (νι) της υποπερίπτωσης (1) και της υποπερίπτωσης (2) της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 5,για το χαρακτηρισμό τους γνωμοδοτεί η Γενική Γραμματεία Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας.

 

17. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή της ενίσχυσης της επιχορήγησης, στις επενδύσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων που αφορούν στην παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, καθώς και στην εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5.

 

Ο χαρακτηρισμός τους γίνεται με σχετική γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε 1 μήνα από την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

Με την κοινή απόφαση της παραγράφου 12 πιο πάνω καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξέτασης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για το χαρακτηρισμό των προϊόντων ως καινοτομικών και των επενδύσεων ως καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.

 

18. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού σε επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 5.

 

α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται κάθε δύο (2) χρόνια και δεν μπορεί να τροποποιηθεί μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα των δύο (2) χρόνων, μπορεί να καθορίζονται τμήματα της Επικράτειας που παρουσιάζουν υπερσυγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας, στα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων, καθώς και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης του παρόντος για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων. Με όμοια απόφαση, που επίσης εκδίδεται κάθε δύο (2) χρόνια και δεν μπορεί να τροποποιηθεί μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα των δύο (2) χρόνων, μπορεί να καθορίζονται τμήματα της Β' περιοχής που παρουσιάζουν έλλειψη τουριστικών κλινών ή τουριστικών κλινών ορισμένων τάξεων και λειτουργικών μορφών, στα οποία παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή / και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού της περιοχής Γ' για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων.

 

β. Επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων μπορούν να ενισχυθούν μόνο εφόσον πραγματοποιούνται στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και στα Τμήματα των ενισχυόμενων περιοχών της Επικράτειας που δεν συμπεριλαμβάνονται στην κοινή απόφαση της προηγούμενης περίπτωσης α'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 3219/2004 (ΦΕΚ 13/Α/2004).

 

19. Προϋποθέσεις περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, επισκευή, αποκατάσταση και μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες της περίπτωσης (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

Για να είναι δυνατή η ενίσχυσή τους, πρέπει τα κτίρια αυτά, είτε βρίσκονται σε χαρακτηρισμένο διατηρητέο ή παραδοσιακό οικισμό είτε όχι, να έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού ή ως παραδοσιακά από το Υπουργείο Πολιτισμού ή ως παραδοσιακά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

20. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων ή τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), της περίπτωσης (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

(α) Προκειμένου για εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, το ενισχυόμενο ύψος επένδυσης ή / και προγράμματος δεν μπορεί να υπερβεί τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ και προκειμένου για εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα 300.000 ευρώ, έστω και αν το συνολικά πραγματοποιηθέν ύψος του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας ή της τουριστικής οργανωμένης κατασκήνωσης, περιλαμβανομένου και του τυχόν προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, είναι μεγαλύτερο.

 

(β) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται, στα πλαίσια των ενισχυόμενων δαπανών της περίπτωσης (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 οι κατηγορίες, το είδος και η έκταση των έργων που πρέπει να περιλαμβάνονται στον εκσυγχρονισμό της ξενοδοχειακής μονάδας ή των τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), για να θεωρείται αυτός ως ολοκληρωμένης μορφής και να είναι δυνατή η εφαρμογή των ενισχύσεων του παρόντος.

 

21. Προϋποθέσεις περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισμού υγείας, κέντρων προπονητικού - αθλητικού τουρισμού και εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών, της περίπτωσης (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι ως άνω μονάδες. Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, των επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των παραπάνω μονάδων συνοδεύονται υποχρεωτικά από έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την πλήρωση των κατά περίπτωση προδιαγραφών.

 

Ειδικά τα κέντρα προπονητικού - αθλητικού τουρισμού μπορούν να ιδρύονται μόνο από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στα πλαίσια βελτίωσης της λειτουργίας των ξενοδοχειακών τους μονάδων. Επίσης, τέτοια κέντρα μπορούν να ιδρύονται και από εταιρείες που έχουν εταίρους ή μετόχους ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και που εκμεταλλεύονται ξενοδοχειακές μονάδες. Και σε αυτήν την περίπτωση η δημιουργία του κέντρου προπονητικού - αθλητικού τουρισμού στόχο έχει την αναβάθμιση και διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ξενοδοχειακών μονάδων των εταίρων ή μετόχων που δημιουργούν το κέντρο.

 

22. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες) και γηπέδων γκολφ. της περίπτωσης (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, καθώς και μονάδων παροχής στέγης, αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες, της περίπτωσης (σ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των παραπάνω επιχειρήσεων συνοδεύονται υποχρεωτικά από την κατά περίπτωση απαιτούμενη έγκριση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 10 και 30 του νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992) αντίστοιχα.

 

24. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή της ενίσχυσης της επιχορήγησης σε επενδύσεις ίδρυσης δημόσιας χρήσης σταθμών αυτοκινήτων της περίπτωσης (μ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

(α) Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων αυτών πρέπει να αφορούν στη δημιουργία δημόσιας χρήσης εστεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων.

 

(β) Πρέπει να διασφαλίζεται η καταλληλότητα του συγκεκριμένου χώρου και της περιοχής εγκατάστασης του σταθμού αυτοκινήτων σε σχέση με τις ανάγκες στάθμευσης.

 

(γ) Η δημιουργία και λειτουργία του σταθμού αυτοκινήτων στο συγκεκριμένο χώρο να συμβιβάζεται με τις λοιπές υφιστάμενες ή και προγραμματισμένες λειτουργίες της περιοχής εγκατάστασης.

 

(δ) Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων (β) και (γ) πιο πάνω πιστοποιείται με σχετική έγκριση των Οργανισμών Αθήνας ή Θεσσαλονίκης για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για τις υπόλοιπες περιοχές της Επικράτειας. Η έγκριση αυτή, καθώς και η σχετική άδεια του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών συνοδεύεται υποχρεωτικά τις αιτήσεις των φορέων για ένταξη στην ενίσχυση της επιχορήγησης του παρόντος, των επενδύσεων ίδρυσης τέτοιων σταθμών.

 

25. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων του παρόντος σε επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας, ή επιχειρήσεων συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Επίσης προϋποθέσεις περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων στις επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης των μεταλλευτικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών, των περιπτώσεων (ζ) και (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

α. Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας συνοδεύονται υποχρεωτικά από τη σχετική έγκριση άδειας εγκατάστασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

 

β. Για τις επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού μεταλλευτικών επιχειρήσεων εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών, των περιπτώσεων (ζ) και (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, γνωμοδοτεί η Γενική Γραμματεία Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ισχύ ή μη των δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας, της άδειας εκμετάλλευσης και της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εντός ενός (1) μηνός από τη διαβίβαση του φακέλου της επένδυσης ή / και του προγράμματος.

 

26. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων του παρόντος σε επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που αφορούν σε μετεγκατάσταση μεταποιητικών ή γεωργικών κτηνοτροφικών ή αλιευτικών επιχειρήσεων των περιπτώσεων (α) και (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντίστοιχα.

 

Η ισχύς της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της μετεγκαθιστώμενης δραστηριότητας, λήγει οριστικά προκειμένου για την εφαρμογή της ενίσχυσης της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης ή και του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για μετεγκατάσταση και δεν είναι δυνατή η έκδοση ίδιας ή παρεμφερούς άδειας στον εγκαταλειφθέντα χώρο, όπως πιστοποιείται με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης ή του Υπουργείου Γεωργίας ανάλογα. Προκειμένου για την εφαρμογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής ή και της επιδότησης τόκων, το έγγραφο αυτό πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Επιχείρηση και στην αρμόδια Υπηρεσία Εκταμίευσης πριν την έναρξη σχηματισμού του αφορολόγητου αποθεματικού ή την έναρξη καταβολής της επιδότησης των τόκων.

 

27. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής σε επένδυση ή / και πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού:

 

α) Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής υπολογίζεται με βάση τα καθαρά κέρδη, που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό και τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα, είτε αυτές περιλαμβάνονται στις υπαγόμενες στον παρόντα νόμο δραστηριότητες είτε όχι και ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία αυτές ασκούνται, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των κερδών της χρήσης που διανέμονται πραγματικά και αναλαμβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηματία.

 

Για τον υπολογισμό του κατά τα παραπάνω τακτικού αποθεματικού και των διανεμόμενων ποσών γίνεται αναγωγή των ποσών αυτών με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η φορολογική απαλλαγή πραγματοποιείται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις.

 

(β) Σχηματίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης που έγινε η επένδυση ή η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη της επένδυσης στο καθεστώς ενισχύσεων της φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης τόκων σύμφωνα με την παράγραφο 24 του άρθρου 8, το αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται επίσης από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης που έγινε η επένδυση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη ένταξης που προβλέπεται στην περίπτωση (β) της παραγράφου 24 του άρθρου 8. Αν δεν πραγματοποιηθούν δεν επαρκούν, το αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται από τα κέρδη των αμέσως επόμενων διαχειριστικών χρήσεων μέχρι να καλυφθούν τα ποσοστά της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή της αξίας του εξοπλισμού που η χρήση του αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις δέκα διαχειριστικές χρήσεις.

 

(γ) Ειδικά προκειμένου για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που η υλοποίησή τους διαρκεί πέραν της μιας διαχειριστικής χρήσης, παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού της απαλλαγής από τα κέρδη κάθε διαχειριστικής χρήσης, για τις δαπάνες των επενδύσεων που γίνονται σταδιακά κάθε χρόνο ή και για τα μισθώματα του εξοπλισμού που η χρήση του αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή / και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξής τους.

 

(δ) Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής εμφανίζεται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

 

(ε) οι φορείς που εφαρμόζουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής υποχρεούνται στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων, τα οποία καθορίζονται με την κοινή απόφαση της παραγράφου 24 του άρθρου 8.

 

(στ) Η επιχείρηση υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης να υποβάλει στην αρμόδια για τη φορολογική της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας αίτηση με την οποία θα ζητά τον έλεγχο της πραγματοποιηθείσα παραγωγική επένδυση και τα στοιχεία των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν.

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 62, 64 και 107 του νόμου 2238/1994 κατά περίπτωση.

 

Μετά την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών και το αργότερο μέχρι τέλους του οικείου οικονομικού έτους, ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας υποχρεούται να προβεί στον έλεγχο των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων.

 

Οι αρμόδιοι επιθεωρητές Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να παρακολουθούν την ορθότητα και το εμπρόθεσμο των διενεργούμενων ελέγχων. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση παραγωγικών επενδύσεων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

ζ) Για την εφαρμογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για απόκτηση της χρήσης εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση, έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 27 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 3219/2004 (ΦΕΚ 13/Α/2004).

 

28. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή της ενίσχυσης της επιχορήγησης στα επιχειρηματικά σχέδια των μεταποιητικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, των μεταλλευτικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (α), της περίπτωσης (ε) και της υποπερίπτωσης (xii) της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

Η επιχορήγηση παρέχεται για επιχειρηματικά σχέδια ή τμήμα τους, συνολικού ύψους δαπανών μέχρι 15 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου για μεταποιητικές βιομηχανικές επιχειρήσεις και μεταλλευτικές επιχειρήσεις και μέχρι 6 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου για επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού.

 

29. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, καθώς και οι όροι που κρίνονται αναγκαίοι για την εξασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης και του δημοσίου συμφέροντος.

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής της επένδυσης ή του προγράμματος ή του επιχειρηματικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής:

 

α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, αυτή ανακαλείται και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή εάν έχει δοθεί τμήμα της επιχορήγησης κατά την περίπτωση στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 9,

β) εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

 

Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά νόμο αρμόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 29 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 3219/2004 (ΦΕΚ 13/Α/2004).

 

30. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις επενδύσεις στην αλλοδαπή.

 

Με τις αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 καθορίζεται επίσης το κατά περίπτωση ανώτατο ενισχυόμενο ύψος των επενδύσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 που γίνονται στην αλλοδαπή. Με τις ίδιες αποφάσεις μπορεί να εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του παρόντος, ορισμένοι τομείς ή κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας.

 

31. Υποχρέωση υποβολής εξαμηνιαίων δελτίων προόδου.

 

Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή και επιχειρηματικά σχέδια έχουν ενταχθεί στο καθεστώς επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ενισχύσεις του παρόντος νόμου υποχρεούνται, από την έκδοση της πράξης ένταξής τους και μέχρι την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας τους, να υποβάλλουν στην υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη ένταξής τους, εξαμηνιαία δελτία προόδου των έργων τους, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή του Υπουργού Ανάπτυξης ανάλογα. Τα δελτία αυτά υποβάλλονται κατά το μήνα Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους. Η αρμόδια υπηρεσία, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, μπορεί να ζητά από την επιχείρηση την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων σχετικά με την πρόοδο του έργου.

 

32. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζονται οι αναγκαίοι όροι ή προϋποθέσεις ή περιορισμοί ή παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος νόμου στην παροχή ενισχύσεων, που επιβάλλονται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή εθνικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένους τομείς ή κατηγορίες επενδύσεων.

 

Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να καθορίζονται τυχόν διαφορετικές ή και πρόσθετες διαδικασίες και δικαιολογητικά για την υποβολή και εξέταση επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων και γενικά για την εφαρμογή των ενισχύσεων του παρόντος ή να αποκλείονται των ενισχύσεων, συγκεκριμένοι τομείς ή κλάδοι ή κατηγορίες δραστηριοτήτων ή επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων, λόγω καθιέρωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων, λόγω καθιέρωσης ή θέσπισης αναλόγων όρων και απαγορεύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

33. Η εκάστοτε χορηγούμενη συνολική ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης ή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού όταν εκφράζεται σε Καθαρό Ισοδύναμο Επιχορήγησης δεν θα υπερβαίνει το εγκριθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά περίπτωση ανώτατο όριο περιφερειακής ενίσχυσης για την Ελλάδα, εκτός των περιπτώσεων εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων άλλων Κοινοτικών Κανονισμών.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης δύναται να καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού του Καθαρού Ισοδύναμου Επιχορήγησης που σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του περιορισμού της παρούσας παραγράφου, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο παράρτημα Ι των Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 

Από 01-01-2004 για επενδύσεις ή προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που υπερβαίνουν τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ το ανώτατο χορηγούμενο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται σε χαμηλότερο επίπεδο ως άθροισμα των παρακάτω επί μέρους ποσών που υπολογίζονται βάσει της ακόλουθης κλίμακας:

 

(α) Για το τμήμα μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το 100% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.

 

(β) Για το τμήμα από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 50% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.

 

(γ) Για το τμήμα που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 34% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.

 

Από 01-01-2004 για επενδύσεις ή προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που υπερβαίνουν τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ το ανώτατο χορηγούμενο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:

 

(α) για το τμήμα μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το 100% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,

 

(β) για το τμήμα από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 50% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,

 

(γ) για το τμήμα που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 34% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης. Αν για την υπαγωγή επενδύσεων στις διατάξεις του νόμου 2601/1998 απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής αρχίζει ύστερα από τη λήψη της έγκρισης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 33 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004), την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 259/Α/1999) και την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3219/2004 (ΦΕΚ 13/Α/2004)

 

34. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες που καθορίζονται στις υποπεριπτώσεις (xvii), (xviii), (xix),(xx) και (xxi) της περίπτωσης (α) και της περίπτωσης (στ') της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

α) Οι επιχειρηματικοί φορείς πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής να χαρακτηρίζονται ως Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σύμφωνα με τη σύσταση 1996/280/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) Οι επιχειρηματικοί φορείς μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος μία μόνο φορά ανά υποπερίπτωση για κάθε παραγωγική τους μονάδα, στο πλαίσιο ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδίου του οποίου τα συνοπτικά στοιχεία υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά της αίτησης υπαγωγής, για επενδύσεις και λοιπές δαπάνες που αφορούν σε δύο τουλάχιστον από τις ως άνω υποπεριπτώσεις, πλην των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (xix), (xxi) και περίπτωση (στ) του πρώτου εδαφίου του άρθρου αυτού, για τις οποίες οι φορείς μπορούν να υπαχθούν και αυτοτελώς. Για τους φορείς της τελευταίας κατηγορίας δεν ισχύει η προϋπόθεση της (α) περίπτωσης της παρούσας παραγράφου.

 

γ) Το ενισχυόμενο ύψος επένδυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.500.000 ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 34 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

35. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων του παρόντος σε περιπτώσεις αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου, σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού:

 

α. Προκειμένου για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση καινούργιου, σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου η καθαρή αξία αγοράς υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ για κάθε μηχάνημα ή λοιπό εξοπλισμό, η εφαρμογή των ενισχύσεων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά του από το φορέα της επένδυσης ή του οργανισμού χρηματοδοτικής μίσθωσης αντίστοιχα πραγματοποιείται απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε περίπτωση δε που η αγορά του πραγματοποιείται από άλλη επιχείρηση, η εφαρμογή των ενισχύσεων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα παραστατικά αγοράς του συνοδεύονται σε κάθε περίπτωση από επικυρωμένο αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του συγκεκριμένου μηχανήματος ή λοιπού εξοπλισμού από τον κατασκευαστικό οίκο προς τον προμηθευτή του φορέα της επένδυσης ή του οργανισμού χρηματοδοτικής μίσθωσης ανάλογα ή προς άλλη επιχείρηση από την οποία ο ως άνω προμηθευτής αγόρασε το εν λόγω μηχάνημα ή λοιπό εξοπλισμό.

 

β. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται για κάθε αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση καινούργιου, σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που πραγματοποιείται από την 01-01-2003 και μετά, έστω και αν η επένδυση ή / και το πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού έχει υπαχθεί στην πρώτη ομάδα ενισχύσεων ή έχει ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα ενισχύσεων ή / και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται γι' αυτή η ρύθμιση της περίπτωσης γ' της παραγράφου 27 του άρθρου 6, πριν από την ως άνω ημερομηνία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 35 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.