Νόμος 2778/99 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κανονιστική απόφαση που είχε εκδοθεί κατ' εφαρμογή της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990 με το προεδρικό διάταγμα 456/1995 (ΦΕΚ 269/Α/1995) και είχε διατηρηθεί σε ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση διετίας από την έναρξη ισχύος της με τη μεταβατική διάταξη της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 συνεχίζει να ισχύει και να εφαρμόζεται για το νόμο 2601/1998 και μετά τη συμπλήρωση της ως άνω διετίας, μέχρι την 30-06-2000.

 

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης υ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998, παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι την 15-09-2000.

 

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 τού νόμου 2601/1998, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

 

Επίσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας υποβάλλονται και οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ύψους μέχρι 700 εκατομμύρια δραχμές, που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια περισσότερων της μιας Περιφερειών της χώρας.

 

4. Στο άρθρο 6 του νόμου 2601/1998 προστίθεται, αφότου ίσχυσε, παράγραφος 33 ως εξής:

 

{33. Οι ενισχύσεις της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή και χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού επένδυσης ή επιχειρηματικού προγράμματος, εκφρασμένες σε Καθαρό Ισοδύναμο Επιχορήγησης, δεν θα υπερβαίνουν το εγκριθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά περίπτωση ανώτατο όριο περιφερειακής ενίσχυσης για την Ελλάδα.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού του Καθαρού Ισοδύναμου Επιχορήγησης που σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του περιορισμού της παρούσας παραγράφου, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο Παράρτημα I των Κατευθυντήριων Γραμμών Σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι διαδικασίες καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.