Νόμος 2778/99 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την παρακολούθηση της πορείας κάθε έργου του Δημοσίου, καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά, συντάσσεται Δελτίο Παρακολούθησης Έργου. Το ανωτέρω δελτίο συντάσσεται υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της μελέτης και κατασκευής του έργου από την υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα επιβλέπουσας ή διευθύνουσας Υπηρεσίας και υποβάλλεται, με μέριμνα και ευθύνη της Προϊσταμένης Αρχής, σε εντεταλμένο προς τούτο όργανο της εποπτεύουσας Περιφέρειας ή του αρμόδιου εποπτεύοντος Υπουργείου. Το πρότυπα των Δελτίων κατά κατηγορία έργων, ο χρόνος υποβολής τους,οι ευθύνες των υπόχρεων, τα εντεταλμένα όργανα των εποπτευουσών αρχών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.