Νόμος 3219/04 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Βελτίωση κινήτρων για επενδύσεις στον τουρισμό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το αναφερόμενο στην περίπτωση α' της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998 μέγιστο ενισχυόμενο ύψος επένδυσης ή / και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, για τον ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων αναπροσαρμόζεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ και ισχύει και για υπαχθείσες επενδύσεις συνολικού κόστους άνω των 4.500.000 ευρώ, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η απόφαση ολοκλήρωσης.

 

2. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης (vi) της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 καταργούνται.

 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 18 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998 τροποποιείται ως εξής:

 

{β. Επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων μπορούν να ενισχυθούν μόνο εφόσον πραγματοποιούνται στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και στα Τμήματα των ενισχυόμενων περιοχών της Επικράτειας που δεν συμπεριλαμβάνονται στην κοινή απόφαση της προηγούμενης περίπτωσης α'.}

 

4. Στο τέλος του στοιχείου iv της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998 προστίθεται εδάφιο:

 

{Οι μισθώσεις που προβλέπονται στη διάταξη αυτή καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο. Η γνησιότητα της υπογραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία του τόπου στον οποίο κείται το ακίνητο στην οποία και κατατίθεται. Μετά την κατάθεσή του το έγγραφο με το οποίο καταρτίζεται η μίσθωση μεταγράφεται στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου. Από τη μεταγραφή η μίσθωση έχει την ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.