Νόμος 2744/99 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η μετάταξη εργαζομένων του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ), που υπηρετούν σε αυτόν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σε υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Χανίων και Ρεθύμνου, σε υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου, σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Κρήτης, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου, συμπεριλαμβανομένων και των Γραμματειών των Δικαστηρίων, καθώς και η μετάταξη των εργαζομένων του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ) που υπηρετούν σε αυτόν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ηρακλείου και Λασιθίου και σε υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001).

 

2. Το προς μετάταξη προσωπικό καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Οργανισμών. Εξαιρούνται και δεν μετατάσσονται όσοι από τους εργαζόμενους:

 

α) Πληρούσαν την 31-12-2000 τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης που ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα για το προσωπικό του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης.

 

β) Δεν έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δύο (2) ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001).

 

3. Το υπό μετάταξη προσωπικό, με αίτησή του, επιλέγει τη σχέση εργασίας με την οποία επιθυμεί να ασχοληθεί στην υπηρεσία υποδοχής.

 

Το μετατασσόμενο προσωπικό καταλαμβάνει αντίστοιχες θέσεις μόνιμου προσωπικού ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά περίπτωση, στις υπηρεσίες υποδοχής με αιτιολογημένη απόφαση του αντίστοιχου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και αφού έχει προηγηθεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης.

 

Στην περίπτωση που ο μετατασσόμενος επιθυμεί τη διατήρηση της σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δεν υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση, η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωρινή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001).

 

4. Η μετάταξη ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001).

 

5. Οι μετατασσόμενοι που επιλέγουν τη μετάταξη τους σε μόνιμες θέσεις κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογο με το χρόνο υπηρεσίας του που έχει διανυθεί στο φορέα από τον οποίο γίνεται η μετάταξη και τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται και εν πάση περιπτώσει μέχρι του τελευταίου ενιαίου με τον εισαγωγικό βαθμό.

 

Όσοι επιλέγουν τη μετάταξή τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετατάσσονται με την ίδια ή αντίστοιχη ή παρεμφερή ειδικότητα με εκείνη που έχουν στον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης ή στον Οργανισμό Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης ή άλλη ειδικότητα για την οποία έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

 

6. Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους στον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης και στον Οργανισμό Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης αντίστοιχα. Για τις αποδοχές των μετατασσόμενων υπαλλήλων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 2515/1997.

 

7. Κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διαδικασία και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13Α του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.