Νόμος 2880/01 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999), όπως αντικαταστάθηκε στο άρθρο 48 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται η μετάταξη εργαζομένων του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης, που υπηρετούν σε αυτόν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σε υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Χανίων και Ρεθύμνου, σε υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου, σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Κρήτης, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου, συμπεριλαμβανομένων και των Γραμματειών των Δικαστηρίων, καθώς και η μετάταξη των εργαζομένων του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης που υπηρετούν σε αυτόν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ηρακλείου και Λασιθίου και σε υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το προς μετάταξη προσωπικό καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Οργανισμών. Εξαιρούνται και δεν μετατάσσονται όσοι από τους εργαζόμενους:

 

α) Πληρούσαν την 31-12-2000 τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης που ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα για το προσωπικό του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης.

 

β) Δεν έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δύο (2) ετών.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το υπό μετάταξη προσωπικό, με αίτησή του, επιλέγει τη σχέση εργασίας με την οποία επιθυμεί να ασχοληθεί στην υπηρεσία υποδοχής.

 

Το μετατασσόμενο προσωπικό καταλαμβάνει αντίστοιχες θέσεις μόνιμου προσωπικού ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά περίπτωση, στις υπηρεσίες υποδοχής με αιτιολογημένη απόφαση του αντίστοιχου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και αφού έχει προηγηθεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης.

 

Στην περίπτωση που ο μετατασσόμενος επιθυμεί τη διατήρηση της σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δεν υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση, η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωρινή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η μετάταξη ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.}

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 13 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διαδικασία και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.