Νόμος 2773/99 - Άρθρο 22a

Άρθρο 22Α: Αρμοδιότητες Διαχειριστή του Δικτύου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της λειτουργίας, της συντήρησης και της ανάπτυξης του διασυνδεδεμένου Δικτύου, σύμφωνα με την άδεια διαχείρισης του Δικτύου, που του χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

2. Πέραν των όσων ορίζονται στην άδεια Διαχείρισης του Δικτύου, ο Διαχειριστής αυτού υποχρεούται ειδικότερα να:

 

α) Διασφαλίζει την αξιοπιστία και ασφάλεια του Δικτύου, λαμβάνοντας παραλλήλως κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

β) Διασφαλίζει τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και οικονομικά αποδοτικού Δικτύου.

 

γ) Διασφαλίζει ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών, όπως καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

 

δ) Μεριμνά για την πρόσβαση στο Δίκτυο των κατόχων αδειών παραγωγής και προμήθειας και των Επιλεγόντων Πελατών, σύμφωνα με τους όρους και τις προ υποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου

 

ε) Διασφαλίζει τη σύνδεση με το Δίκτυο όσων το ζητούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

 

στ) Διασφαλίζει την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, καλή λειτουργία και αντικατάσταση των μετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται στο Δίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και τους όρους της άδειας διαχείρισης του Δικτύου, καθώς και τη συλλογή των σχετικών μετρήσεων.

 

ζ) Παρέχει στους χρήστες του Δικτύου και στον Διαχειριστή του Συστήματος τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρόσβαση στο Δίκτυο.

 

η) Απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου και ιδίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.

 

θ) Συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Δικτύου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) για την κατάρτιση και εφαρμογή κατάλληλου πρωτοκόλλου επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Δικτύου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

 

3. Για την εκτέλεση των έργων ανάπτυξης και συντήρησης του Δικτύου, συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ του Κυρίου του Δικτύου και του Διαχειριστή του Δικτύου, με τις οποίες καθορίζονται τα χρονικά πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών, οι εγγυήσεις που παρέχονται από τον Κύριο του Δικτύου για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση αυτών, καθώς και οι όροι και η διαδικασία παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσής τους από τον Διαχειριστή του Δικτύου, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 ή άλλης διάταξης που καθορίζει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών, ο Διαχειριστής του Δικτύου διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι κοινοποιούμενες πληροφορίες σχετικά με τις δικές του δραστηριότητες, που ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, διατίθενται χωρίς διακρίσεις.

 

5. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δημοσιοποιεί τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων σύνδεσης στο Δίκτυο, τις μοναδιαίες τιμές κόστους και κάθε αναγκαία πληροφορία για τον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων σύνδεσης στο Δίκτυο.

 

6. Για την παραχώρηση της διαχείρισης του Δικτύου, πλην του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ο Διαχειριστής του Δικτύου καταβάλλει ετήσιο αντάλλαγμα στον Κύριο του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3)α του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.