Νόμος 3426/05 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 22 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Άρθρο 22: Διαχείριση του Δικτύου

 

1. Έως την 01-07-2007, η εταιρεία με την επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία οφείλει να αναλάβει τις αρμοδιότητες και του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22Α, και μετονομάζεται σε Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο ΔΕΣΔΗΕ ΑΕ. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να είναι ανεξάρτητα και, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, να μην συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

 

2. Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεούται να λάβει άδεια διαχείρισης του Δικτύου, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκτασή του. Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών.

 

3. Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ασκεί τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22Α. Για το σκοπό αυτόν χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, με τις διατάξεις του νόμου αυτού, προσωρινή άδεια διαχείρισης του Δικτύου, που ισχύει μέχρι την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαχείρισης του Δικτύου από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

4. Με την άδεια διαχείρισης του Δικτύου καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Διαχειριστή του Δικτύου σχετικά με την ανάπτυξη και συντήρηση του Δικτύου, οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων διαχείρισης του Δικτύου, καθώς και τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Διαχειριστή προκειμένου:

 

α) Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη Διαχείριση του Δικτύου να μην συμμετέχουν σε οργανωτικές δομές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

 

β) Να διασφαλίζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη Διαχείριση του Δικτύου λαμβάνονται υπόψη, ώστε να είναι σε θέση να ενεργούν με ανεξαρτησία

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εγκρίνεται Κώδικας Δεοντολογίας που καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην άδεια διαχείρισης του Δικτύου, ώστε να αποφεύγεται τυχόν μεροληπτική συμπεριφορά σε σχέση με την πρόσβαση τρίτων στο Δίκτυο, τα μέτρα για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και ο τρόπος και τα μέσα παρακολούθησης της τήρησής του. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, ο Διαχειριστής του Δικτύου υποβάλλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή, όπως ορίζεται στην απόφαση έγκρισης του Κώδικα. Με βάση την έκθεση αυτή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αξιολογεί κατ' έτος το βαθμό ανεξαρτησίας του Διαχειριστή και μπορεί να προτείνει μέτρα για την περαιτέρω διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.

 

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού, καθώς και οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου που εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 23, εφαρμόζονται και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Δικτύου από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.}

 

2. Μετά το άρθρο 22 του νόμου 2773/1999 προστίθεται νέο άρθρο 22Α ως εξής

 

{Άρθρο 22Α: Αρμοδιότητες Διαχειριστή του Δικτύου

 

1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της λειτουργίας, της συντήρησης και της ανάπτυξης του διασυνδεδεμένου Δικτύου, σύμφωνα με την άδεια διαχείρισης του Δικτύου, που του χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

2. Πέραν των όσων ορίζονται στην άδεια Διαχείρισης του Δικτύου, ο Διαχειριστής αυτού υποχρεούται ειδικότερα να:

 

α) Διασφαλίζει την αξιοπιστία και ασφάλεια του Δικτύου, λαμβάνοντας παραλλήλως κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

β) Διασφαλίζει τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και οικονομικά αποδοτικού Δικτύου.

 

γ) Διασφαλίζει ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών, όπως καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

 

δ) Μεριμνά για την πρόσβαση στο Δίκτυο των κατόχων αδειών παραγωγής και προμήθειας και των Επιλεγόντων Πελατών, σύμφωνα με τους όρους και τις προ υποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου

 

ε) Διασφαλίζει τη σύνδεση με το Δίκτυο όσων το ζητούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

 

στ) Διασφαλίζει την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, καλή λειτουργία και αντικατάσταση των μετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται στο Δίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και τους όρους της άδειας διαχείρισης του Δικτύου, καθώς και τη συλλογή των σχετικών μετρήσεων.

 

ζ) Παρέχει στους χρήστες του Δικτύου και στον Διαχειριστή του Συστήματος τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρόσβαση στο Δίκτυο.

 

η) Απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου και ιδίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.

 

θ) Συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Δικτύου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) για την κατάρτιση και εφαρμογή κατάλληλου πρωτοκόλλου επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Δικτύου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

 

3. Για την εκτέλεση των έργων ανάπτυξης και συντήρησης του Δικτύου, συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ του Κυρίου του Δικτύου και του Διαχειριστή του Δικτύου, με τις οποίες καθορίζονται τα χρονικά πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών, οι εγγυήσεις που παρέχονται από τον Κύριο του Δικτύου για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση αυτών, καθώς και οι όροι και η διαδικασία παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσής τους από τον Διαχειριστή του Δικτύου, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 ή άλλης διάταξης που καθορίζει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών, ο Διαχειριστής του Δικτύου διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι κοινοποιούμενες πληροφορίες σχετικά με τις δικές του δραστηριότητες, που ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, διατίθενται χωρίς διακρίσεις.

 

5. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δημοσιοποιεί τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων σύνδεσης στο Δίκτυο, τις μοναδιαίες τιμές κόστους και κάθε αναγκαία πληροφορία για τον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων σύνδεσης στο Δίκτυο.

 

6. Για την παραχώρηση της διαχείρισης του Δικτύου, πλην του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ο Διαχειριστής του Δικτύου καταβάλλει ετήσιο αντάλλαγμα στον Κύριο του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.