Νόμος 2773/99 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Διαχείριση του Δικτύου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έως την 01-07-2007, η εταιρεία με την επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία οφείλει να αναλάβει τις αρμοδιότητες και του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22Α, και μετονομάζεται σε Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο ΔΕΣΔΗΕ ΑΕ. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να είναι ανεξάρτητα και, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, να μην συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

 

2. Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεούται να λάβει άδεια διαχείρισης του Δικτύου, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκτασή του. Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών.

 

3. Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ασκεί τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22Α. Για το σκοπό αυτόν χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, με τις διατάξεις του νόμου αυτού, προσωρινή άδεια διαχείρισης του Δικτύου, που ισχύει μέχρι την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαχείρισης του Δικτύου από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

4. Με την άδεια διαχείρισης του Δικτύου καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Διαχειριστή του Δικτύου σχετικά με την ανάπτυξη και συντήρηση του Δικτύου, οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων διαχείρισης του Δικτύου, καθώς και τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Διαχειριστή προκειμένου:

 

α) Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη Διαχείριση του Δικτύου να μην συμμετέχουν σε οργανωτικές δομές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

 

β) Να διασφαλίζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη Διαχείριση του Δικτύου λαμβάνονται υπόψη, ώστε να είναι σε θέση να ενεργούν με ανεξαρτησία

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εγκρίνεται Κώδικας Δεοντολογίας που καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην άδεια διαχείρισης του Δικτύου, ώστε να αποφεύγεται τυχόν μεροληπτική συμπεριφορά σε σχέση με την πρόσβαση τρίτων στο Δίκτυο, τα μέτρα για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και ο τρόπος και τα μέσα παρακολούθησης της τήρησής του. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, ο Διαχειριστής του Δικτύου υποβάλλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή, όπως ορίζεται στην απόφαση έγκρισης του Κώδικα. Με βάση την έκθεση αυτή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αξιολογεί κατ' έτος το βαθμό ανεξαρτησίας του Διαχειριστή και μπορεί να προτείνει μέτρα για την περαιτέρω διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.

 

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού, καθώς και οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου που εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 23, εφαρμόζονται και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Δικτύου από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3)α του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.