Νόμος 2773/99 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης,

 

Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται:

 

α. Η εσωτερική λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

β. Ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της.

γ. Οι ειδικότητες των θέσεων του προσωπικού της Γραμματείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιακών μονάδων της, οι όροι εργασίας του προσωπικού της και

δ. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της Γραμματείας της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 

2. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης μπορεί να προβλέπεται η οργάνωση μόνιμης διαιτησίας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και να ορίζεται ποιες διαφορές μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν, καθώς και οι λεπτομέρειες για την οργάνωση της διαιτησίας, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 902 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στη διαιτησία αυτήν εφαρμόζονται κατ' αρχήν οι διατάξεις των άρθρων 867 έως 900 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ίδιος Κανονισμός μπορεί επίσης, κατ' απόκλιση από τις διατάξεις αυτές, να ορίζει:

 

α) αντί για το μονομελές πρωτοδικείο να αποφασίζουν στις περιπτώσεις των άρθρων 878, 880 παράγραφος 2 και 884 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ή ο Πρόεδρος ή επιτροπή από συμβούλους της,

β) την υποχρέωση εκλογής των διαιτητών και του επιδιαιτητή από κατάλογο διαιτητών που συντάσσεται κατά ορισμένο χρονικό διαστήματα από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,

γ) τη διαιτητική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 886 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

δ) Το ουσιαστικό δίκαιο που πρέπει να εφαρμόζουν ο επιδιαιτητής και οι διαιτητές,

ε) τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η διαιτητική απόφαση, με την τήρηση όμως των διατάξεων του άρθρου 892 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.