Νόμος 2778/99 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακίνητης περιουσίας δεν έχει νομική προσωπικότητα. Η διαχείρισή του ασκείται από Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που συνιστάται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου ή είναι εταιρία διεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991) που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου με τον όρο Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων νοούνται εταιρίες και των δύο ανωτέρω κατηγοριών.

 

2. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων λαμβάνει υποχρεωτικά τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας και έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, στην οποία περιλαμβάνεται και η διαχείριση ενός ή περισσοτέρων αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας. Για τη σύστασή της εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 και 5 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1969/1991 όπως ισχύουν.

 

Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτιμά την οργάνωση, τα τεχνικά μέσα της εταιρείας, την αξιοπιστία και την πείρα των προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν και την καταλληλότητα των ιδρυτών για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της εταιρείας.

 

Αν η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ζητήσει και τη σύσταση αμοιβαίων κεφαλαίων του νόμου [Ν] 1969/1991, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει αν τα ανωτέρω πρόσωπα διαθέτουν επίσης εμπειρία στον τομέα των επενδύσεων σε κινητές αξίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

3. Για την τροποποίηση του καταστατικού της καθώς και για την αύξηση του κεφαλαίου της, απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απαιτείται και για τη συμβατική μεταβίβαση μετοχών της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων εφόσον ο αποκτών τις μετοχές συγκεντρώνει με τη μεταβίβαση αυτήν, ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου της εταιρίας. Για τη χορήγηση της άδειας εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1969/1991. Η παράλειψη της άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συνεπάγεται την απόλυτη ακυρότητα της μεταβίβασης.

 

4. Οποιαδήποτε άλλη μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εκτός αυτής που προβλέπεται, στην προηγούμενη παράγραφο, όπως και οποιαδήποτε μεταβολή της σύνθεσης του διοικητικού της συμβουλίου και των προσώπων που χαράσσουν την επιχειρηματική της πολιτική ή εκπροσωπούν την εταιρία, γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χωρίς καθυστέρηση. Η διάταξη της με αριθμό 5 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1969/1991 εφαρμόζεται αναλόγως.

 

5. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανέρχεται τουλάχιστον σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (2.935.000) ευρώ, που καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη σύστασή της. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση αυξήσεως του κατώτατου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, για τον υπολογισμό του ελάχιστου αναγκαίου ύψους κεφαλαίων των Ανώνυμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων που λειτουργούν λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών αυτών. Οι μετοχές της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι ονομαστικές.

 

β) Το 51% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων πρέπει να ανήκει σε ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα ή και ασφαλιστικές εταιρείες ή/και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν η καθεμία από αυτές (ασφαλιστικές εταιρείες και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον ίσο προς το εκάστοτε οριζόμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικού ιδρύματος ή / και σε ένα ή περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν ελάχιστο ύψος αποθεματικού δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (2.935.000) ευρώ ή / και σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος αποθεματικού των ασφαλιστικών ταμείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

6. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων εταιριών με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων σε ποσοστό που υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) για καθεμία από αυτές και το είκοσι τοις εκατό (20%) για το σύνολο εταιριών με το παραπάνω αντικείμενο δραστηριότητας.

 

7. Ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1969/1991, μπορούν να διαχειρίζονται αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας εφόσον:

 

α) πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο για τη σύσταση και λειτουργία των Ανώνυμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων,

 

β) έχουν λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια για τη διαχείριση και αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας και

 

γ) η διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνεται στο σκοπό των εταιριών αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.