Νόμος 2778/99 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Σύσταση αμοιβαίου κεφαλαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το αμοιβαίο κεφάλαιο του παρόντος νόμου συνιστάται ύστερα από άδεια που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει προηγουμένως χορηγήσει άδεια λειτουργίας στην Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και έχει εγκρίνει την εκλογή του θεματοφύλακα και τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.

 

β) Οι διευθύνοντες την Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ο Θεματοφύλακας διαθέτουν εμπειρία στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα και ανταποκρίνονται στα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17Α του νόμου [Ν] 1969/1991. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως.

 

γ) Στο σχέδιο κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μεριδιούχων του.

 

2. Με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας συστάσεως των αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας, η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων υποβάλλει:

 

α) Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας, τα οποία πρέπει να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) δραχμών. Το ύψος του ποσού αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα στοιχεία του ενεργητικού είναι μετρητά ή ακίνητα και η αποτίμησή τους διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 έως και 9 του άρθρου 6 του παρόντος.

 

β) Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας.

 

γ) Σχέδιο κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας, το οποίο υπογράφεται από την Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και το θεματοφύλακα.

 

δ) Λεπτομερή περιγραφή της επενδυτικής πολιτικής και των χρήσεων ακινήτων στα οποία το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει το ενεργητικό του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

3. Εντός έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της άδειας σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας, πρέπει να κατατεθεί στο θεματοφύλακα το ορχικό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, πλην αυτού που αποτελείται από ακίνητα. Η κατάθεση πιστοποιείται από το θεματοφύλακα, με ειδική βεβαίωση, η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οπό την Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων εντός της ανωτέρω περιόδου των έξι (6) μηνών. Ο Θεματοφύλακας πιστοποιεί ομοίως ότι έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες μεταβίβασης στο αμοιβαίο κεφάλαιο των ακινήτων που εισφέρθηκαν στο αρχικό ενεργητικό αυτού.

 

4. Το αργότερο εντός έξι (5) μηνών από την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της βεβαίωσης κατάθεσης της ανωτέρω παραγράφου 2, το ενεργητικό αυτό πρέπει να επενδυθεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου και σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα της παραγράφου 2 περίπτωση δ' του παρόντος άρθρου.

 

Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων καταρτίζει αναλυτική κατάσταση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου στο τέλος του εξαμήνου ή όταν θα έχει γίνει η προσαρμογή του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να παρατείνει την προθεσμία του πρώτου εδαφίου έως δύο (2) έτη αν διαπιστώνει ικανοποιητική υλοποίηση του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου ή και την ύπαρξη συνθηκών στην αγορά ακινήτων ή κινητών αξιών που δικαιολογούν την παράταση της προθεσμίας αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

5. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την υποχρεωτική ανάκληση της άδειας σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας,

 

6. Η διάθεση μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας, καθώς και η διαφήμισή του απαγορεύεται πριν τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της άδειας σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου και την τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.