Νόμος 2778/99 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η λήψη δανείων από την Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και η παροχή πιστώσεων σε αυτήν, για ποσά τα οποία, στο σύνολό τους, δεν θα υπερβαίνουν το 75% του ενεργητικού της. Τηρουμένου του ορίου του πρώτου εδαφίου, στην περίπτωση που οι οντότητες των περιπτώσεων δ', ε', στ' και ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 22, στις οποίες έχει επενδύσει η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, έχουν λάβει δάνεια και πιστώσεις, το όριο του πρώτου εδαφίου υπολογίζεται και επί του ενεργητικού της ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας. Το σύνολο των δανείων που λαμβάνονται για την αποπεράτωση ακινήτων της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας ή των ακινήτων των οντοτήτων των περιπτώσεων δ', ε' και στ' και των υποπεριπτώσεων β)β' και γ)γ' της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 22 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσοστό που αναγράφεται στο πρόγραμμα της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 22. Στο ύψος του επιτρεπόμενου δανεισμού συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιώματα από χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 22.

 

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας να συστήνει θυγατρική με μοναδικό σκοπό τη λήψη δανείων και τη χρήση των δανειακών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας ή / και των οντοτήτων των περιπτώσεων δ', ε', στ' και ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 22.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 

2. Για την εξασφάλιση των δανείων και πιστώσεων που λαμβάνει η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας επιτρέπεται να συνιστώνται βάρη επί των κινητών ή ακινήτων της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 

3. Η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας μπορεί να συνάπτει δάνεια και να λαμβάνει πιστώσεις για την απόκτηση ακινήτων που θα χρησιμοποιήσει για τις λειτουργικές της ανάγκες, εφόσον το ύψος των δανείων και πιστώσεων, στο σύνολό τους, δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας μειουμένων κατά το συνολικό ποσό των επενδύσεών της σε ακίνητα.

 

Τα ποσά των δανείων αυτών δεν συνυπολογίζονται στο ποσοστό της παραγράφου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 

4. Για την εξασφάλιση των δανείων και πιστώσεων της παραγράφου 3 επιτρέπεται να συνιστώνται βάρη επί του ακινήτου που αποκτά η εταιρία, για τους σκοπούς που ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.