Νόμος 2789/00 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Φορολογικά και οργανωτικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προθεσμίες που ορίζονται στις περιπτώσεις Α' και Γ' του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999), παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και την 31-05-2000.

 

2. Για την εφαρμογή της περίπτωσης Β' του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2753/1999, οι προθεσμίες υποβολής της δήλωσης αποδοχής της φορολογητέας αξίας των ακινήτων παρατείνονται μέχρι και 31-05-2000, για τις υποθέσεις που οι προθεσμίες λήγουν πριν την ημερομηνία αυτήν.

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 της περίπτωσης Α' του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2753/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των μηνών που ακολουθούν.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 της περίπτωσης Α' του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2753/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Αν εξοφληθεί ολόκληρος ο οφειλόμενος φόρος μεταβίβασης ακινήτων και μεγάλης ακίνητης περιουσίας μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%).}

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Γ' του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2753/1999 διαγράφεται η λέξη αρχική και στο τέλος αυτού προστίθεται η φράση:

 

{και δεν έχει κοινοποιηθεί η οικεία πράξη ή φύλλο ελέγχου.}

 

6. Στο άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2753/1999 προστίθεται περίπτωση Δ' που έχει ως ακολούθως:

 

{Δ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων Α', Β', και Γ' του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2753/1999, όπως ισχύουν για τις υποθέσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας των άρθρων 21 έως 35 του νόμου 2459/1997, εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις φόρου ακίνητης περιουσίας των άρθρων 19 έως 36 του νόμου 1249/1982. Για την εφαρμογή της περίπτωσης Γ' στις υποθέσεις ακίνητης περιουσίας που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του νόμου 1249/1982, λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά οι αξίες αυτές.}

 

7. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 3, 4, 5 και, 6 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 17-11-1999.

 

8. Οι τόκοι, οι οποίοι προκύπτουν από ομολογίες που εκδίδουν στην ημεδαπή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους τόκους που προκύπτουν από ομολογίες τις οποίες εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελλάδα.

 

Για τους τόκους που προκύπτουν από τις ομολογίες αυτές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

 

Την ίδια μεταχείριση έχουν και ομολογίες που εκδίδονται από εταιρείες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην αλλοδαπή, η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων ανήκει σε ημεδαπό πιστωτικά ιδρύματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 3610/2007 (ΦΕΚ 258/Α/2007) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 6 του νόμου 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/2006), με το άρθρο 24 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002).

 

9. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999), για την απόδοση του οφειλόμενου τέλους έξι τοις εκατό (6%), παρατείνεται και ισχύει από τότε που έληξε μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου του έτους 2000, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης.

 

10. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Για τα πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση στην Ελλάδα, εφόσον δεν υπάγονται στην περίπτωση α', αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κατοίκων Εξωτερικού ή ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.