Νόμος 2789/00 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εντολές μεταβίβασης και ο συμψηφισμός ισχύουν και αντιτάσσονται έναντι κάθε τρίτου ακόμη και σε περίπτωση διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά συμμετέχοντος, εφόσον οι εντολές μεταβίβασης εισήχθησαν στο σύστημα πριν από το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος. Αυτό ισχύει ακόμη και σε περίπτωση διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά συμμετέχοντος (στο οικείο σύστημα ή σε διαλειτουργικά σύστημα) ή κατά διαχειριστή διαλειτουργικού συστήματος, ο οποίος δεν είναι συμμετέχων.

 

Αν οι εντολές μεταβίβασης εισέλθουν στο Σύστημα μετά τη στιγμή της έναρξης της Διαδικασίας Αφερεγγυότητας, είναι ισχυρές και αντιτάσσονται έναντι κάθε τρίτου, εφόσον ο διαχειριστής του Συστήματος αποδείξει ότι δεν είχε λάβει γνώση για την έναρξη της Διαδικασίας Αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση των εντολών αυτών αρχίζει εντός της εργάσιμης ημέρας, όπως αυτή ορίζεται από τους κανόνες του συστήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας ο διαχειριστής του Συστήματος έλαβε γνώση για την έναρξη της Διαδικασίας Αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος.

 

2. Το κύρος του Συμψηφισμού δεν θίγεται από διατάξεις που προβλέπουν την ακύρωση των δικαιοπραξιών που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη της Διαδικασίας Αφερεγγυότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος.

 

3. Τα Ημεδαπά Συστήματα διέπονται από σαφείς κανόνες που ορίζουν το χρόνο εισαγωγής μιας εντολής μεταβίβασης στο Σύστημα, καθώς και τη χρονική στιγμή μετά την οποία η εντολή αυτή δεν ανακαλείται ούτε από συμμετέχοντα ούτε από τρίτο. Μια εντολή μεταβίβασης δεν ανακαλείται ούτε από συμμετέχοντα ούτε από τρίτο μετά από τη χρονική στιγμή που καθορίζουν οι κανόνες του Συστήματος. Στην περίπτωση διαλειτουργικών συστημάτων, κάθε σύστημα καθορίζει στους δικούς του κανόνες το χρονικό σημείο στο οποίο μια εντολή μεταβίβασης καθίσταται αμετάκλητη, προκειμένου να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, ο συντονισμός, ως προς το σημείο αυτό, των κανόνων όλων των σχετικών διαλειτουργικών συστημάτων. Οι κανόνες ενός συστήματος σχετικά με το χρονικό σημείο στο οποίο μια εντολή μεταβίβασης καθίσταται αμετάκλητη δεν επηρεάζονται από τους κανόνες των άλλων συστημάτων με τα οποία είναι διαλειτουργικό, εκτός εάν οι κανόνες όλων των συστημάτων που συμμετέχουν στα διαλειτουργικά συστήματα προβλέπουν ρητώς κάτι διαφορετικό.

 

4. Στην περίπτωση διαλειτουργικών συστημάτων, κάθε σύστημα καθορίζει στους δικούς του κανόνες το χρονικό σημείο εισαγωγής μιας εντολής μεταβίβασης κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται, στο μέτρο του δυνατού, ότι θα υπάρχει συντονισμός των κανόνων όλων των σχετικών διαλειτουργικών συστημάτων ως προς το σημείο αυτό. Οι κανόνες ενός συστήματος σχετικά με το χρονικό σημείο εισαγωγής μιας εντολής μεταβίβασης, δεν επηρεάζονται από τους κανόνες των άλλων συστημάτων με τα οποία είναι διαλειτουργικό, εκτός εάν οι κανόνες όλων των συστημάτων που συμμετέχουν στα διαλειτουργικά συστήματα προβλέπουν ρητώς κάτι διαφορετικό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.