Νόμος 2789/00 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ειδοποιεί αμέσως, οπωσδήποτε εντός της ημέρας κατά την οποία επιδόθηκε σε αυτήν απόφαση για την έναρξη Διαδικασίας Αφερεγγυότητας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Αρμόδιες Αρχές.

 

2. Συμμετέχοντες που έχουν την έδρα τους ή οποιασδήποτε μορφής εγκατάσταση στην Ελλάδα, ανακοινώνουν αμέσως στην Τράπεζα της Ελλάδος τη συμμετοχή τους σε Σύστημα. Οι Συμμετέχοντες του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται να προβούν στην ανακοίνωση του προηγούμενου εδαφίου εντός τριάντα (30) ημερών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου.

 

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ειδοποιεί αμελλητί τα Ημεδαπά Συστήματα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 331/84) για την έναρξη Διαδικασίας Αφερεγγυότητας συμμετέχοντος σε αυτά:

 

α) όταν επιδίδεται σε αυτήν απόφαση δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παράγραφο 1 του παρόντος, με την οποία αρχίζει διαδικασία αφερεγγυότητας και

 

β) όταν λαμβάνει ανακοίνωση από τις Αρμόδιες Αρχές, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έναρξη Διαδικασίας Αφερεγγυότητας Συμμετέχοντος σε Ημεδαπά Συστήματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 117 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ειδοποιεί αμελλητί τον Διαχειριστή των λοιπών Ημεδαπών Συστημάτων όταν λαμβάνει ενημέρωση για την έναρξη Διαδικασίας Αφερεγγυότητας Συμμετέχοντος σε αυτά, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 110 του νόμου [Ν] 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α/2018).

 

5. Διαχειριστής Ημεδαπού Συστήματος παύει να εισάγει στο Σύστημα Εντολές μεταβίβασης προς διακανονισμό για Συμμετέχοντα στο Σύστημα ως προς τον οποίο έχει ειδοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 για την έναρξη Διαδικασίας Αφερεγγυότητας. Ο Διαχειριστής Ημεδαπού Συστήματος που παρείχε ενημέρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 παύει να εισάγει στο Σύστημα που διαχειρίζεται Εντολές μεταβίβασης προς διακανονισμό για τον εν λόγω Συμμετέχοντα, αμέσως μόλις λάβει τη σχετική ειδοποίηση μέσω του TARGET2-Securities και χωρίς να περιμένει περαιτέρω ειδοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Την υποχρέωση μη εισαγωγής Εντολών μεταβίβασης προς διακανονισμό για Συμμετέχοντα σε Σύστημα υπέχουν και οι διαχειριστές των λοιπών Ημεδαπών Συστημάτων, αμέσως μόλις λάβουν από την Τράπεζα της Ελλάδος την ενημέρωση της παραγράφου 4.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 110 του νόμου [Ν] 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.