Νόμος 4099/12 - Άρθρο 117

Άρθρο 117: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2789/2000


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 Οδηγίας 2010/78/ΕΕ)

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ειδοποιεί αμελλητί τα Ημεδαπά Συστήματα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 331/84) για την έναρξη Διαδικασίας Αφερεγγυότητας συμμετέχοντος σε αυτά:

 

α) όταν επιδίδεται σε αυτήν απόφαση δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παράγραφο 1 του παρόντος, με την οποία αρχίζει διαδικασία αφερεγγυότητας και

 

β) όταν λαμβάνει ανακοίνωση από τις Αρμόδιες Αρχές, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έναρξη Διαδικασίας Αφερεγγυότητας Συμμετέχοντος σε Ημεδαπά Συστήματα.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου 2789/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 περίπτωση 1 του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως προς τα εποπτευόμενα ή επιβλεπόμενα από κάθε αρχή Συστήματα, ορίζονται τα Συστήματα και οι οικείοι διαχειριστές συστημάτων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η απόφαση αυτή, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα Συστήματα του άρθρου 2 περίπτωση 1, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται αμελλητί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.