Νόμος 2789/00 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 περίπτωση 1 του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως προς τα εποπτευόμενα ή επιβλεπόμενα από κάθε αρχή Συστήματα, ορίζονται τα Συστήματα και οι οικείοι διαχειριστές συστημάτων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η απόφαση αυτή, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα Συστήματα του άρθρου 2 περίπτωση 1, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται αμελλητί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 117 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 

2. Για την υπαγωγή Συστήματος στις διατάξεις του παρόντος νόμου πρέπει τούτο: α) να διέπεται από το ελληνικό δίκαιο ή να λειτουργεί στην Ελλάδα και β) η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να έχουν εισηγηθεί την υπαγωγή του Συστήματος στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αν κρίνουν ότι οι κανόνες που διέπουν το προτεινόμενο Σύστημα είναι ικανοποιητικοί. Ειδικότερα, για τα συστήματα των περιπτώσεων 2 και 3 του άρθρου 1 παράγραφος α' του παρόντος, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να εισηγηθούν την υπαγωγή των Συστημάτων αυτών στις διατάξεις του παρόντος νόμου, θα πρέπει να έχουν διαπιστώσει ότι υφίστανται ικανοποιητικοί μηχανισμοί αποτροπής συστημικού κινδύνου σε αυτά.

 

3. Ο κατάλογος των Συστημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κοινοποιείται αμελλητί με επιμέλεια της Τράπεζας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και στις Αρμόδιες Αρχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 4374/2016 (ΦΕΚ 50/Α/2016).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά περίπτωση, τροποποιείται ο κατάλογος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και δύνανται να προστίθενται νέα ή να αφαιρούνται από αυτόν υφιστάμενα Συστήματα, συμπεριλαμβανομένων και των Συστημάτων της περίπτωσης 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Η Απόφαση αυτή, με το νέο πλήρη κατάλογο των Συστημάτων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται αμελλητί, με επιμέλεια της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και στις Αρμόδιες Αρχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 4374/2016 (ΦΕΚ 50/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.