Νόμος 2789/00 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορούν να χαρακτηρίσουν Ιδρύματα, κατά την έννοια του παρόντος, επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε Συστήματα που εποπτεύουν ή επιβλέπουν, τα οποία εκτελούν μόνο Εντολές μεταβίβασης και σχετικές πληρωμές που αναφέρονται στην παράγραφο θ' περίπτωση ii του άρθρου 1 του παρόντος, εφόσον:

 

α) Οι επιχειρήσεις αυτές ευθύνονται για τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραπάνω Εντολές μεταβίβασης,

 

β) τρεις τουλάχιστον Συμμετέχοντες στα Συστήματα αυτό είναι Ιδρύματα κατά την έννοια των εδαφίων (i) έως και (iv) της περίπτωσης β' του άρθρου 1 του παρόντος και

 

γ) υφίστανται ικανοποιητικοί μηχανισμοί αποτροπής συστημικού κινδύνου στα Συστήματα αυτά, όπως διαπιστώνεται κατόπιν υποβολής των απαραίτητων στοιχείων, πληροφοριών και σχεδίου διαχείρισης κινδύνων.

 

Όταν διαχειριστής συστήματος έχει παράσχει ασφάλεια σε άλλον διαχειριστή συστήματος σε συνάρτηση με διαλειτουργικό σύστημα, τα δικαιώματα του παρέχοντος διαχειριστή συστήματος επί της εν λόγω ασφάλειας δεν θίγονται από την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας έναντι του λαμβάνοντος την ασφάλεια διαχειριστή συστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 129 του άρθρου 2 του νόμου 4335/2015 (ΦΕΚ 87/Α/2015).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, μπορεί να επεκταθεί η εφαρμογή του παρόντος και σε Εμμέσως Συμμετέχοντες σε Σύστημα, εάν αυτό δικαιολογείται με κριτήριο το συστημικό κίνδυνο και υπό τον όρο ότι ο Εμμέσως Συμμετέχων είναι γνωστός στο Σύστημα.

 

Η επέκταση αυτή δεν περιορίζει την ευθύνη του συμμετέχοντος μέσω του οποίου ο Εμμέσως Συμμετέχων διαβιβάζει εντολές μεταβίβασης στο Σύστημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να επεκταθεί η εφαρμογή του παρόντος και σε ελληνικά Ιδρύματα, που συμμετέχουν άμεσα σε Συστήματα τρίτης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας και στην Ασφάλεια που παρέχεται σε συνάρτηση με τη συμμετοχή στα Συστήματα αυτά κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου Ιδρύματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.