Νόμος 2843/00 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Σημαντικές συναλλαγές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία ενημερώνει εγγράφως το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, για κάθε συναλλαγή στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας, τόσο αυτής όσο και των θυγατρικών της εταιρειών, της οποίας η αξία υπερβαίνει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της μέσης χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία κατά το ημερολογιακό τρίμηνο που προηγείται της συναλλαγής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την πραγματοποίησή της. Στις συναλλαγές αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρονοναυλώσεις πλοίων, εφόσον είναι διάρκειας ανώτερης των δώδεκα (12) μηνών και ο συνολικός ναύλος για όλη την περίοδο υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, όπως επίσης και κάθε πώληση ή αγορά πλοίου ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της συναλλαγής. Όμοια ενημέρωση απαιτείται και για τυχόν αργίες των πλοίων των ανωτέρω θυγατρικών εταιρειών, οι οποίες υπερβαίνουν χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών κατ' ημερολογιακό έτος, μη υπολογιζόμενου του διαστήματος για επιθεωρήσεις και δεξαμενισμούς.

 

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω οι περιπτώσεις που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία, όπως και να ορίζονται πρόσθετες τέτοιες περιπτώσεις για τις οποίες να απαιτείται ενημέρωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 5 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.