Νόμος 2843/00 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία δημοσιεύει, στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου και εντός δύο (2) μηνών από της λήξεως του εξαμήνου τούτου, εξαμηνιαία έκθεση για τη δραστηριότητά της και τα αποτελέσματα αυτής, στην οποία περιλαμβάνεται και κατάσταση επενδύσεων των διαθεσίμων της, με χωριστή αναφορά στις επί μέρους κατηγορίες επενδύσεων.

 

Η πρώτη έκθεση και κατάσταση επενδύσεων επιτρέπεται να καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη του εξαμήνου, χωρίς αυτή η περίοδος να μπορεί να υπερβεί το έτος. Η κατάσταση περιλαμβάνει, ως προς τα πλοία των θυγατρικών εταιριών της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία, περιγραφή καθενός από αυτά, το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, την εμπορική αξία του πλοίου, τυχόν βάρη επ' αυτού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιμο για να επιτρέψει στους επενδυτές να αξιολογήσουν τις επενδύσεις της εταιρείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 5 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

2. Η Εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων της εταιρείας συντάσσεται με βάση την αποτίμηση αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του παρόντος. Υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες των Αθηνών και σε μία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα.

 

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί, με απόφασή του, να ορίζει περαιτέρω το ειδικότερο περιεχόμενο της εξαμηνιαίας καταστάσεως επενδύσεων της εταιρείας.

 

3. Πέραν της ανωτέρω εξαμηνιαίας κατάστασης, η εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία υποχρεούται να δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985 και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 360/1985 (ΦΕΚ 129/Α/1985). Οι κατ' ιδίαν οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία και των εταιριών των περιπτώσεων (α), (i) και (ii) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους, καταρτίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα κι ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή ειδικευμένο σε θέματα ναυτιλίας κι εκφράζονται σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 5 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.