Νόμος 2843/00 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Διανομή κερδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία υποχρεούται να διανέμει ετησίως στους μετόχους της τουλάχιστον ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των ετήσιων καθαρών κερδών της. Επιτρέπεται η διανομή χαμηλότερου ποσοστού ή η μη διανομή μερίσματος από την εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία, με απόφαση της γενικής συνελεύσεώς της, εφόσον το καταστατικό της περιέχει σχετική πρόβλεψη, με σκοπό τη δωρεάν διανομή μετοχών προς τους μετόχους, κατόπιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως, κέρδη μπορούν να φέρονται σε πίστωση ειδικού αποθεματικού για την αντιμετώπιση ζημιών. Αυτή η κράτηση παύει υποχρεωτικά, όταν το αποθεματικό αυτό φθάσει στο πενήντα τοις εκατό (50%) του ενεργητικού της εταιρείας.

 

2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, επιτρέπεται ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

3. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να καταβάλλει, κατά τη διάρκεια μίας εταιρικής χρήσης, στα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, αμοιβές που υπερβαίνουν συνολικά το ένα δέκατο (1/10) των κερδών που διανεμήθηκαν στο τέλος της χρήσεως ή το ένα εικοστό (1/20) της υπεραξίας του συνόλου των επενδύσεών της στο τέλος της χρήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 5 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.