Νόμος 2860/00 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Συγκρότηση και οργάνωση των Επιτροπών Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος αποτελείται τουλάχιστον από εκπροσώπους της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράμματος, της Αρχής Πληρωμής, (της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου), εκπροσώπους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και των αρμόδιων Υπουργείων και αντιπροσώπους των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, προωθώντας, κατά το δυνατόν, την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών.

 

Στις Επιτροπές Παρακολούθησης επιχειρησιακών προγραμμάτων περιφερειών συμμετέχουν και εκπρόσωποι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας.

 

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 3148/2003 (ΦΕΚ 136/Α/2003).

 

2. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος και ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές τους. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της.

 

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράμματος και της διαχειριστικής αρχής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου της. Στις συνεδριάσεις της μπορεί να προσκληθούν άτομα με ειδικές γνώσεις σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα.

 

4. Η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος είναι αρμόδια για την προετοιμασία της τεκμηρίωσης, των εκθέσεων, της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.