Νόμος 2874/00 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό των εισφορών, την αναγνώριση υπηρεσιών και προϋπηρεσιών και τον καθορισμό της επικουρικής σύνταξης και του εφάπαξ βοηθήματος του τακτικού προσωπικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, το οποίο υπηρετούσε ή υπηρετεί κατά τη μετατροπή αυτών σε ανώνυμες εταιρείες, λογίζονται οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη από τον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης.

 

Ειδικά για το πιο πάνω προσωπικό που υπάγεται στο καθεστώς του νόμου [Ν] 103/1975, ως αποδοχές για τον υπολογισμό των εισφορών και του εφάπαξ βοηθήματος λαμβάνονται υπόψη οι οριζόμενες από την περίπτωση β' της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2703/1999, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του νόμου [Ν] 2084/1992.

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από το χρόνο μετατροπής κάθε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σε ανώνυμη εταιρεία. Τυχόν επιπλέον εισφορές και παροχές που έχουν καταβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν αναζητούνται.

 

2. Ειδικά για το πιο πάνω προσωπικό που ασφαλίζεται στον κλάδο πρόνοιας υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης εργαζομένων στα Λιμάνια, καθώς και στα Ταμεία Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης και Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης που χορηγούν εφάπαξ βοήθημα, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη των διοικητικών συμβουλίων τους και αναλογιστική μελέτη για τη διαπίστωση της οικονομικής δυνατότητας, είναι δυνατόν να υπολογίζονται οι εισφορές και παροχές επί διαφορετικών αποδοχών από τις οριζόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, να ανακαθορίζονται οι εισφορές και να προσδιορίζεται τμηματικά το εφάπαξ βοήθημα ανάλογα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν.

 

Στην ανωτέρω απόφαση μπορεί να δίδεται αναδρομική ισχύς έως και ένα (1) έτος από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πάντως όχι πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον διαπιστώνεται η οικονομική δυνατότητα, το εφάπαξ βοήθημα που προκύπτει μετά τις πιο πάνω ρυθμίσεις δεν μπορεί να υπολείπεται αυτού που θα προέκυπτε σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου, οι οποίες ίσχυαν πριν τη μετατροπή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σε ανώνυμη εταιρεία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.