Νόμος 2874/00 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αρχική περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Για την υλοποίηση των σκοπών του το Κέντρο πραγματοποιεί κάθε αναγκαίο έργο και έχει ιδίως αρμοδιότητα να:}

 

Ομοίως, στην ίδια παράγραφο του άρθρου 22 του νόμου 2469/1997 προστίθεται εδάφιο με στοιχείο ε', που έχει ως εξής:

 

{ε. Προβαίνει στον καθορισμό των κριτηρίων και των διαδικασιών πιστοποίησης και αξιολόγησης, στη βαθμολόγηση και στη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης, στην άρση της πιστοποίησης και στη τυχόν επιβολή κυρώσεων, καθώς και στη συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Πιστοποίησης και Επιτροπών Ελέγχου και Αξιολόγησης.}

 

2. α) Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 2469/1997 αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσαν, ως εξής:

 

{Τη διοίκηση του Κέντρου ασκούν:

 

α) το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι επταμελές, αποτελούμενο από τον πρόεδρο και από έξι (6) μέλη,

β) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) ο Γενικός Διευθυντής.

 

Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου περιλαμβάνονται ιδίως ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, των κριτηρίων και των διαδικασιών πιστοποίησης και αξιολόγησης, η βαθμολόγηση και η χορήγηση ή μη της πιστοποίησης, η άρση της πιστοποίησης, ο καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και της διαδικασίας επιβολής τυχόν κυρώσεων και η επιβολή αυτών, καθώς και η συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Πιστοποίησης και Επιτροπών Ελέγχου και Αξιολόγησης.

 

Ειδικότερα, όσον αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή του έργου της πιστοποίησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου έχει ιδίως αρμοδιότητα να:

 

Α) Καθορίζει και αναπροσαρμόζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τους όρους και προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τις διαδικασίες ελέγχου, πιστοποίησης και αξιολόγησης που ανάγονται στις αρμοδιότητες του Κέντρου.

 

Β) Προγραμματίζει και καθορίζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τις ανάγκες σε Πιστοποιούμενες Δομές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, καθώς και σε εκπαιδευτές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και στελέχη Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

 

Γ) Συγκροτεί, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τις Γνωμοδοτικές Επιτροπές Πιστοποίησης.

 

Δ) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση των Γνωμοδοτικών Επιτροπών Πιστοποίησης των Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών τη βαθμολόγηση και τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης.

 

Ε) Αποφασίζει, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διαδικασίες πιστοποίησης, τη χορήγηση ή μη πιστοποίησης της εκπαίδευσης εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, καθώς και των προτύπων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων.

 

ΣΤ) Αποφασίζει, κατόπιν ελέγχων και ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την άρση της πιστοποίησης και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

 

Ζ) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που άπτονται των σκοπών του Κέντρου.

 

Η) Εξουσιοδοτεί με απόφασή του τον Γενικό Διευθυντή του Κέντρου για τη συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου και Αξιολόγησης των ήδη πιστοποιημένων δομών και λειτουργιών αρμοδιότητας του Κέντρου.

 

Θ) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, για την ανάπτυξη, οργάνωση και εφαρμογή ή και ανάθεση της εφαρμογής σε τρίτους, πρότυπων προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

 

Ι) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, για την ανάθεση μελετών σχετικών με το έργο της πιστοποίησης σε τρίτους.

 

ΙΑ) Μεριμνά για τη βελτίωση και παραπέρα ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου που αφορούν τις αρμοδιότητες αυτού που αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια Α', Β', Γ' και Η' υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του οποίου η εγκριτική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

β) Ομοίως, στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 2469/1997 προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{Τον Γενικό Διευθυντή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου.}

 

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τα θέματα που αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια Α', Β', Γ', και Η' της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

 

4. Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης ή οποιασδήποτε άλλης μεταβολής της Διεύθυνσης Ελέγχου και Αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες αυτού που έχουν αρμοδιότητα σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα αναφορικά με τη διαχείριση, παρακολούθηση, συντονισμό, εφαρμογή και έλεγχο των χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγραμμάτων.

 

Το κατ' εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οριζόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καταλαμβάνει τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται από την παράγραφο 1 περίπτωση β' του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 67/1997 (ΦΕΚ 61/Α/1997) και αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.