Νόμος 2880/01 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 251/1976 (ΦΕΚ 19/Α/1976) Περί Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου Υλικού, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1041/1980 (ΦΕΚ 75/Α/1980) προστίθεται περίπτωση β' ως εξής:

 

{β) Στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού ανατίθεται η εκποίηση παντός είδους τροχοφόρων οχημάτων, που ανήκουν στην κυριότητα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας.}

 

2. α) Μετά την περίπτωση 17 της παραγράφου 1Α του άρθρου 1 του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση 18, και η περίπτωση 18 αναριθμείται σε 19:

 

{18) Η έγκριση κίνησης αυτοκινήτων εκτός των ορίων του Νομού για τα αυτοκίνητα γενικά των υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν εντός των ορίων κάθε Νομού, κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και κατά τις εργάσιμες και μη ημέρες και ώρες για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 1 παράγραφος στ' νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α/1953), άρθρο 5 παράγραφος β' εδάφιο α' νομοθετικού διατάγματος [Ν] 216/1974 (ΦΕΚ 367/Α/1974) και άρθρο 1 παράγραφος 2 εδάφιο β' του προεδρικού διατάγματος 347/1986 (ΦΕΚ 154/Α/1986)).}

 

β. Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων 1019 της παραγράφου 1Α του άρθρου 1 του νόμου 2647/1998, όπως τροποποιείται από το προηγούμενο εδάφιο, ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για όλες τις υπηρεσίες των φορέων που εδρεύουν εντός των ορίων της Περιφέρειας, όπως αυτές καθορίζονται από την κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2396/1953 εκδιδόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, εκτός των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7)α του άρθρου 20 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.