Νόμος 2647/98 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες:

 

Α. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:

 

1) Η έρευνα των δικαιολογητικών και στοιχείων ατόμων που ζητούν να καθοριστεί η ιθαγένειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3370/1955 (ΦΕΚ 258/Α/1955), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, καθώς και με τις προϊσχύουσες αυτού σχετικές διατάξεις, καθώς και διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες (άρθρο 9 παράγραφος 1 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995)).

 

2) Η επίλυση αμφισβητήσεων σχετικά με τη διαγραφή δύο ή περισσότερες φορές εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων επί διαφωνιών Νομάρχη και διευθυντή στρατολογικού γραφείου ή αντιρρήσεων πολλαπλώς εγγεγραμμένων κατ' αποφάσεων του Νομάρχη (άρθρο 7 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2119/1993 (ΦΕΚ 23/Α/1993)).

 

3) Η έκδοση απόφασης για την απόσπαση υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού σε Περιφέρειες. Όταν πρόκειται για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης άλλης Περιφέρειας η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των δύο αρμόδιων Γενικών Γραμματέων (άρθρο 58 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α/1991)).

 

4) Η έκδοση απόφασης για την απόσπαση υπαλλήλων της Περιφέρειας σε φορείς οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα, ιδρύματα ή αμιγείς επιχειρήσεις δημοτικές ή κοινοτικές ή σε αναπτυξιακούς συνδέσμους ή σε τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων ή στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος. Σε περίπτωση που οι φορείς της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται σε άλλη Περιφέρεια από εκείνη που ανήκει ο υπάλληλος, η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των δύο αρμόδιων Γενικών Γραμματέων (άρθρο 64 παράγραφος 1 του νόμου 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α/1984)).

 

5) Η έκδοση απόφασης για τη μετάταξη υπαλλήλων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή νομαρχιακών διαμερισμάτων σε υπηρεσίες της Περιφέρειας και αντίστροφα. Όταν πρόκειται για νομαρχιακή αυτοδιοίκηση άλλης Περιφέρειας η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των δύο αρμόδιων Γενικών Γραμματέων (άρθρο 33 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994), 13 παράγραφος 21 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995), 109 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996), 15 παράγραφος 14 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997)).

 

6) Η έκδοση κοινής πράξης των οικείων Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών για τη σύσταση επιχειρήσεων από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή νομαρχιακά διαμερίσματα που ανήκουν σε περισσότερες Περιφέρειες (άρθρο 18 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 331/1996 (ΦΕΚ 223/Α/1996)).

 

7) Η έγκριση αποφάσεων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων για τη σύσταση δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης ή μετατροπή συνδέσμου σε δημοτική επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης (άρθρα 1 παράγραφος 3 και 3 παράγραφος 2 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980)).

 

8) Η έγκριση για τη συμμετοχή άλλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης σε δημοτική επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης και καθορισμός του αριθμού των αντιπροσώπων αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης (άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980)).

 

9) Η έγκριση αποφάσεων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων για τη διεύρυνση αντικειμένου των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης (άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980)).

 

10) Η έγκριση αγοράς αυτοκινήτων οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, εκτός ασθενοφόρων οχημάτων και κινητών μονάδων των νοσοκομείων και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας για την προμήθεια των οποίων απαιτείται έγκριση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α/1953) και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως [Α] 6.400/2060/1984 περίπτωση Α (ΦΕΚ 387/Β/1984)).

 

11) Η έκδοση απόφασης για τη θέση σε κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων που προμηθεύονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα (άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α/1953) και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως [Α] 6.400/2060/1984 περίπτωση Δ (ΦΕΚ 387/Β/1984)).

 

12) Η έκδοση απόφασης για τη θέση σε κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων που προμηθεύονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού από τον οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α/1953) και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως [Α] 6.400/2060/1984 περίπτωση Ζ (ΦΕΚ 387/Β/1984)).

 

13) Η παύση κυκλοφορίας οχημάτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, καθώς και δήμων και κοινοτήτων, προκειμένου για τα οχήματα που οι δήμοι και οι κοινότητες έχουν προμηθευθεί από τον οργανισμό διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α/1953) και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως [Α] 6.400/2060/1984 περίπτωση Ε, Ζ (ΦΕΚ 387/Β/1984)).

 

14) Η έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α/1953) και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως [Α] 5100/1600/1984 (ΦΕΚ 387/Β/1984)).

 

15) Η έγκριση για κατ' εξαίρεση οδήγηση αυτοκινήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού από υπαλλήλους που έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν (άρθρο 19 παράγραφος 4 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

16) Η έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Περιφέρειας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α/1953) και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως [Α] 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93/Β/1982)).

 

17) Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της εφαρμογής από τις υπηρεσίες που εδρεύουν εντός των ορίων του νομού Αττικής των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2396/1953 για τη νόμιμη χρήση και κίνηση των αυτοκινήτων οχημάτων (άρθρα 1 και 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α/1953), ΓΥ 2783/1989 (ΦΕΚ 730/Β/1989) και άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 64/1990 (ΦΕΚ 30/Α/1990)).

 

18) Η έγκριση κίνησης αυτοκινήτων εκτός των ορίων του Νομού για τα αυτοκίνητα γενικά των υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν εντός των ορίων κάθε Νομού, κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και κατά τις εργάσιμες και μη ημέρες και ώρες για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής {άρθρο 1 παράγραφος στ' νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α/1953), άρθρο 5 παράγραφος β' εδάφιο α' νομοθετικού διατάγματος [Ν] 216/1974 (ΦΕΚ 367/Α/1974) και άρθρο 1 παράγραφος 2 εδάφιο β' του προεδρικού διατάγματος 347/1986 (ΦΕΚ 154/Α/1986).

 

19 (18) Η έγκριση για την εγκατάσταση τηλεφωνικών συνδέσεων, καθώς και για τη φραγή και την άρση φραγής τηλεφωνικών συνδέσεων εσωτερικού και διεθνούς δικτύου στις υπηρεσίες της Περιφέρειας (απόφαση του Πρωθυπουργού 40362/1953, απόφαση ΔΙΑ/Φ25/3/1981 (ΦΕΚ 698/Β/1981) και άρθρο 15 παράγραφος 2 περίπτωση δ' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α/1988)).

 

20) Η γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας, η χορήγηση εγκρίσεων εγκατάστασης και λειτουργίας, η έκδοση αποφάσεων διενέργειας ελέγχων και επιβολής προστίμων στις περιπτώσεις ίδρυσης, επέκτασης ή εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής ή/και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων, καθώς και εμφιάλωσης πεπιεσμένων αερίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001), με το άρθρο 100 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

Β. Αρμοδιότητες του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

1) Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και επεκτάσεων ή ανανεώσεων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 3 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994), άρθρο 1 της οίκοθεν Δ6/Φ1/8295/1995 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 385/Β/1995) και [Α] Δ6/Φ1/51298/1996 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 766/Β/1996)).

 

2) Η χορήγηση άδειας χρήσης νερού σε περιπτώσεις μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, καθώς και η χορήγηση ενιαίας άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στις ίδιες ως άνω περιπτώσεις (νόμος 1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/1987), άρθρο 7 παράγραφος 4)γ προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 256/1989 (ΦΕΚ 121/Α/1989) και άρθρο 6 παράγραφος 1)β της Κοινής Υπουργικής Απόφασης [Α] Φ16/5813/1989 (ΦΕΚ 363/Β/1989)).

 

3) Η επιβολή προστίμων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενεργειακής σήμανσης των οικιακών συσκευών (άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 180/1994 (ΦΕΚ 114/Α/1994), άρθρο 3 Κοινή Υπουργική Απόφαση [Α] Δ6/Φ1/26810/1994 (ΦΕΚ 943/Β/1994), άρθρο 3 Κοινή Υπουργική Απόφαση [Α] Δ6/Β/3971/1996 (ΦΕΚ 234/Β/1996), άρθρο 3 Κοινή Υπουργική Απόφαση [Α] 6/Β/3972/1996 (ΦΕΚ 247/Β/1996) και άρθρο 3 Κοινή Υπουργική Απόφαση [Α] Δ6/Β/9142/1997 (ΦΕΚ 386/Β/1997)).

 

4) Η επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις εγκατάστασης ή λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής χωρίς προηγούμενη άδεια ή παράβασης των όρων και περιορισμών της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας των σταθμών (άρθρο 4 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994) και παράγραφος 2 της οίκοθεν [Α] Δ6/Φ1/13129/1996 απόφασής του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 766/Β/1996)).

 

5) Η εκμίσθωση γεωθερμικού δυναμικού, γεωθερμικών πεδίων για αξιοποίηση και εκμετάλλευση γεωθερμικών ρευστών θερμοκρασίας μέχρι 90οC χαμηλής ενθαλπίας (άρθρο 144 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973) και (295/Α/1973) και άρθρα 2 παράγραφος 3 και 3 του νόμου 1475/1984 (ΦΕΚ 131/Α/1984), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994).

 

6) Η έγκριση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών (άρθρο 69 μέχρι 77 και άρθρο 80 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920). Σε περίπτωση που οι εταιρείες που συγχωνεύονται εδρεύουν σε περιφερειακές ενότητες διαφορετικής περιφέρειας, αρμόδια είναι εκείνη στην οποία έχει την έδρα της η απορροφώσα εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013).

 

Γ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

Μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες εκτός της Περιφέρειας Αττικής και με εξαίρεση τις περιοχές που εμπίπτουν μέσα σε όρια Ramsar, Δίκτυα Natura 2000, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσης, σε κοινοτικό ή εθνικό προγράμματα ή σχέδια περιβαλλοντικής σημασίας:

 

1) Η προέγκριση χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας ΑII (άρθρο 8 της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990)). Εξαιρούνται τα έργα που έχουν χαρακτήρα διεθνή, εθνικό ή διαπεριφερειακό και τα έργα που αφορούν ιδιωτικές πολεοδομήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1947/1991 και τις διατάξεις περί περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (άρθρο 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 199/Α/1997)) και ειδικότερα:

 

α) έργα εθνικής οδοποιίας,

β) φράγματα και λοιπές εγκαταστάσεις προς συγκρότηση ή μονιμότερη αποθήκευση υδάτων συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας νερού μεγαλύτερης των 500.000 m3, καθώς και μικρότερων, εφόσον δέχονται ή αποσκοπούν στη μεταφορά ύδατος από μια υδρολογική περιφέρεια σε άλλη ή κατάντη αυτών υφίστανται προστατευόμενες περιοχές,

γ) μετρό και γραμμές ειδικού τύπου,

δ) γραμμές μεταφοράς ενέργειας τόσης μεγαλύτερης ή ίσης των 150 KV,

ε) αγωγοί πετρελαίου και αερίου.

 

2) Ο εντοπισμός χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων και η προέγκριση χωροθέτησης αυτών δυναμικότητας μέχρι 100.000 ισοδύναμου πληθυσμού,εξαιρουμένων των οργανωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμάτων που περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής, παρασκευής εδαφοβελτιωτικών, παραγωγής βιοαερίου, καθώς και κάθε άλλης εγκατάστασης καύσης και παραγωγής ενέργειας (άρθρο 8 της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990)).

 

3) Η εκτίμηση για το αν από τον εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων, των οποίων έχουν αρμοδιότητα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον (άρθρο 8 παράγραφος 1 και άρθρο 9 παράγραφος 1 της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990)).

 

4) Η εγκατάσταση, σε αντιπροσωπευτικές θέσεις εθνικού δικτύου, σταθμών για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και η παρακολούθηση της λειτουργίας τους άρθρο 7 παράγραφος 3 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986)).

 

5) Η έγκριση χωροθέτησης και οικιστικής καταλληλότητας εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών (άρθρο 17 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 93/1987 ((ΦΕΚ 52/Α/1987) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παράγραφος 18 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 199/Α/1997)).

 

6) Ο καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων μείζονος σημασίας σε εκτός σχεδίου περιοχές (άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978)).

 

7) Η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχές για καθορισμό χώρων για ανέγερση κτιρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και γενικά κτιρίων κοινής ωφέλειας με εξαίρεση τις ιδιοκτησίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου (άρθρο 26 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983)).

 

8) Ο καθορισμός ελεύθερου ύψους υπογείων βοηθητικής χρήσης σε ειδικά κτίρια που δεν υπάγονται σε αρμόδιο φορέα λειτουργίας (άρθρο 8 παράγραφος 32 κτιριοδομικού κανονισμού και απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989)).

 

9) Η έγκριση ανέγερσης κτιρίων κοινής ωφέλειας κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 24/1985 (άρθρο 7 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 24/1965 (ΦΕΚ 270/Δ/1965)).

 

10) Η έγκριση κατασκευής αναγκαίων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης πόλεων και οικισμών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 24/1985 (άρθρο 7 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 24/1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985)).

 

11) Η έγκριση κατασκευής εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων,εγκαταστάσεων διυλιστηρίων ύδατος, καθώς και κτιρίων για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων αυτών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 24/1985 (άρθρο 7 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 24/1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985)).

 

12) Ο χαρακτηρισμός οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού (άρθρο 13 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985)).

 

13) Η εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων που ανήκουν στο δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 9 παράγραφος 10 του νόμου 1512/1985, όπως ισχύει (ΦΕΚ 4/Α/1985)).

 

14) Η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών κρατικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης και της Εθνοκτηματικής Ανώνυμης Εταιρείας Ενεργού Πολεοδομίας και ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης (άρθρο 26 παράγραφος 1 εδάφιο πρώτο του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983)).

 

15) Η λήψη έκτακτων μέτρων σε περιπτώσεις ρύπανσης του περιβάλλοντος (άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1327/1983 (ΦΕΚ 21/Α/1983)).

 

Δ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:

 

1) Η έκδοση απόφασης για τη μεταφορά ιδιωτικού σχολείου σε άλλο διδακτήριο. Αν η μεταφορά γίνεται σε ή από άλλη Περιφέρεια, εκδίδεται κοινή απόφαση των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων (άρθρο 8 παράγραφος 9 του νόμου [Ν] 682/1977 (ΦΕΚ 244/Α/1977)).

 

Ε. Αρμοδιότητες του Υπουργού Γεωργίας:

 

1) Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών σε περισσότερους του ενός νομούς της Περιφέρειας (άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 54/1978 (ΦΕΚ 10/Α/1978)).

 

2) Η ίδρυση ιχθυοσκαλών και ο καθορισμός της έδρας αυτών (άρθρο 25 παράγραφος 1 και 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970)).

 

3) Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας (άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 576/1980 (ΦΕΚ 157/Α/1980)).

 

4) Η κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων (άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970)).

 

5) Η χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς (άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 67/1981 ((ΦΕΚ 23/Α/1981) - Διόρθωση στο (ΦΕΚ 43/Α/1981)).

 

6) Η παροχή σύμφωνης γνώμης για τη σκοπιμότητα μίσθωσης εποικιστικών δασικών ή άγονων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες (άρθρα 1 και 3 του νομοθετικού διατάγματος 221/1974 (ΦΕΚ 368/Α/1974), άρθρα 11 και 13 του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987), άρθρο 10 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

7) Η κατανομή κατά νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και μελισσοκομικό συνεταιρισμό του ποσού των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κάθε Περιφέρειας που προβλέπεται για τον εμβολιασμό των πευκοδασών με τον εργάτη (Κοινή Υπουργική Απόφαση [Α] 433032/1994).

 

8) Η μείωση των ποσοστών απόδοσης εισφοράς υπέρ Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών από αγροτικούς δασικούς συνεταιρισμούς (άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 126/1986 (ΦΕΚ 44/Α/1986)).

 

9) Η έκδοση απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας αναδόχων εργοληπτών κατασκευαστών δασοτεχνικών έργων (άρθρο 12 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), άρθρο 57 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α/1985), άρθρο 6 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 146/1988 (ΦΕΚ 65/Α/1988)).

 

10) Η εκμίσθωση δημόσιων εκτάσεων σε τρίτους για αναδάσωση (άρθρα 39 και 40 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1157/1980 (ΦΕΚ 293/Α/1980)).

 

11) Η έκδοση απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας για τις μελέτες δασοτεχνικών έργων (άρθρο 23 του νόμου 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α/1977), άρθρο 12 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1964), άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α/1985), άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 146/1988 (ΦΕΚ 65/Α/1988)).

 

12) Η χορήγηση, ανανέωση, επέκταση, προαγωγή και αφαίρεση πτυχίου εργοληπτών δημόσιων δασοτεχνικών έργων (άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος 437/1981 (ΦΕΚ 120/Α/1981)).

 

13) Η απαλλοτρίωση ή αγορά εκτάσεων για ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων κ.λ.π. (άρθρο 4 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α/1975)).

 

14) Η έγκριση λειτουργίας κυνηγετικών οργανώσεων (καταστατικά κυνηγετικών συλλόγων κ.λ.π.) πλην Συνομοσπονδίας (άρθρο 266 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/1969)).

 

15) Ο καθορισμός προθεσμίας συμμόρφωσης βιομηχανιών που ρυπαίνουν υγρότοπους (Κοινή Υπουργική Απόφαση 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρο 7 παράγραφος 3)α της Κοινής Υπουργικής Απόφασης [Α] 366599/1996 (ΦΕΚ 1188/Β/1996)).

 

16) Η κήρυξη δένδρων ή συστάδων δένδρων, υγροβιότοπων, καθώς και σπάνιων ειδών φυτών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική και ιστορική σημασία ως διατηρητέων μνημείων της φύσης (άρθρο 3 παράγραφος 3 εδάφιο δεύτερο του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 996/1971 (ΦΕΚ 192/Α/1971)).

 

17) Η έγκριση συλλογής προστατευομένων ή μη ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας με σκοπό την έρευνα και εξαγωγή υλικού που θα συλλεγεί (άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/1981)).

 

18) Η σύσταση ή συγχώνευση γενικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων (άρθρο 17 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3881/1958 (ΦΕΚ 181/Α/1958)).

 

19) Ο ορισμός για την εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης των αντιπροσώπων των οργανισμών εγγείων βελτιώσεων των νομών Χανίων και Ρεθύμνης (άρθρο μόνο παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 158/1991 (ΦΕΚ 63/Α/1991)).

 

20) Η χορήγηση άδειας σκοπιμότητας για την ίδρυση σφαγείου παραγωγής κρέατος δυναμικότητας 801 και άνω τόννων ετησίως παραγωγής κρέατος ή πτηνοσφαγείου δυναμικότητας 1001 και άνω κεφαλών σφαζόμενων ορνιθοειδών ωριαίως (άρθρο 2 περίπτωση β' του νόμου [Ν] 111/1975 (ΦΕΚ 174/Α/1975)).

 

21) Η εξέταση ένστασης κατά απόφασης του νομάρχη με την οποία απορρίπτεται αίτηση χορήγησης άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης σφαγείου (άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 460/1978 (ΦΕΚ 95/Α/1978)).

 

22) Η εξέταση ένστασης κατά απόφασης του νομάρχη με την οποία απορρίπτεται αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας σφαγείου (άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 460/1978 (ΦΕΚ 95/Α/1978)).

 

23) Η εξέταση ένστασης κατά απόφασης του νομάρχη με την οποία απορρίπτεται αίτηση χορήγησης άδειας σκοπιμότητας πτηνοσφαγείου (άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 490/1976 (ΦΕΚ 331/Α/1976)).

 

24) Η εξέταση ένστασης κατά απόφασης του νομάρχη με την οποία απορρίπτεται αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας πτηνοσφαγείου (άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 490/1976 (ΦΕΚ 331/Α/1976)).

 

25) Η επιβολή διοικητικών προστίμων στους παραβάτες των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 243/1993 (άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 243/1993 (ΦΕΚ 107/Α/1993)).

 

26) Η επιβολή διοικητικών προστίμων στους παραβάτες των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 297/1997 (άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 297/1997 (ΦΕΚ 213/Α/1997)).

 

27) Η ανάθεση, στις υπηρεσίες δασοτεχνικών έργων, έργων και εργασιών αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών αναφορικά με την προστασία και ανάπτυξη των δασών στον τομέα των δασοτεχνικών έργων (δασική αναψυχή) (άρθρο 16 παράγραφος 1 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

28) Η έκδοση αποφάσεων σύνθεσης διοικητικών συμβουλίων των γενικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων και ειδικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων (άρθρο 17 παράγραφος 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3881/1958 (ΦΕΚ 181/Α/1958), άρθρο 44 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 13-09-1959 (ΦΕΚ 243/Α/1959)).

 

ΣΤ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

1) Η έκδοση αποφάσεων έγκρισης απολογισμών των κεφαλαίων αποζημίωσης φορτοεκφορτωτών που εδρεύουν εντός της περιοχής της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης (άρθρο 30 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 498/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 369/1976 (ΦΕΚ 164/Α/1976)).

 

2) Η έκδοση αποφάσεων με τις οποίες καθορίζεται η λειτουργία των καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τις Κυριακές και αργίες, σε περίπτωση διαφωνίας των φορέων που προβλέπονται από το άρθρο 46 παράγραφος 2 του νόμου 2224/1994 και στις περιπτώσεις που οι ρυθμίσεις αφορούν δύο ή περισσότερους νομούς (άρθρο 46 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994)).

 

Ζ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας:

 

1) Οι εγκρίσεις σκοπιμότητας για τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των εποπτευόμενων μονάδων του:

 

α. Επισκευών, βελτιώσεων,διαρρυθμίσεων, συντηρήσεων εγκαταστάσεων των υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν μεταβάλλεται η λειτουργική δομή αυτών και η δαπάνη καλύπτεται από ίδια έσοδα, προϋπολογισμού ύψους μέχρι 70.000.000 δραχμές συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας και για μια φορά το χρόνο.

β. Προμήθειας πάσης φύσεως εξοπλισμού, εκτός αυτοκινήτων, συντήρηση αυτού, αποδοχή δωρεών εξοπλισμού, για τα ήδη λειτουργούντα τμήματα και μονάδες, με την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση και η χρήση του εξοπλισμού αυτού δεν επιφέρει πρόσθετες δαπάνες (όπως μισθοδοσία, δημιουργία χώρων), εφόσον η δαπάνη καλύπτεται από ίδια έσοδα και δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000.000 δραχμών συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά είδος (άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 (ΦΕΚ 254/Α/1953), νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997).

γ. Ανάθεση του καθορισμού σε συνεργεία (άρθρο 37 του νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992).

 

2) Η παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για παραχώρηση οικημάτων ανεγερθέντων από τις πρώην Υπηρεσίες Ανοικοδόμησης (άρθρο 2 παράγραφος 3 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 29/1970 (ΦΕΚ 8/Α/1970) και άρθρο 11 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 543/1977 (ΦΕΚ 43/Α/1977)).

 

3) Η έγκριση των προϋπολογισμών των ειδικώς αναγνωρισμένων φιλανθρωπικών σωματείων των οποίων η λειτουργία εκτείνεται σε περισσότερους του ενός νομούς της Περιφέρειας (άρθρο 10 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1111/1972 (ΦΕΚ 23/Α/1972)).

 

4) Η εντολή διενέργειας οικονομικού, διοικητικού και διαχειριστικού ελέγχου σε υπηρεσίες, οργανισμούς, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του τομέα πρόνοιας (άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1773/1942 (ΦΕΚ 238/Α/1942)). Η αρμοδιότητα θα ασκείται παράλληλα με τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

 

5) Η έκδοση απόφασης για την απόσπαση υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του τομέα υγείας και πρόνοιας εντός της Περιφέρειας (άρθρο 58 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991)).

 

6) Η χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων και επιδόματος χρόνου υπηρεσίας σε βρεφονηπιοκόμους, νηπιαγωγούς και διοικητικούς υπαλλήλους των κρατικών παιδικών σταθμών και των κρατικών βρεφονηπιακών σταθμών (νόμος [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997)).

 

7) Η έγκριση μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά νηπίων σε κρατικούς παιδικούς σταθμούς (άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α/1953) και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως [A] 5100/1600/1984 (ΦΕΚ 378/Α/1984)).

 

8) Η έγκριση εγκατάστασης τηλεφωνικών συνδέσεων και τηλετύπων σε κρατικούς παιδικούς σταθμούς, κρατικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του τομέα υγείας και πρόνοιας (Κοινή Υπουργική Απόφαση [Α] ΔΙΟΔ/ΦΕΟ/1/Α 4061/1984 (ΦΕΚ 155/Β/1984)).

 

9) Η έγκριση για εκτέλεση έργων, αγορά ή πώληση ακινήτου, εκχώρηση ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων από ειδικώς αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία, που η λειτουργία τους εκτείνεται σε περισσότερους του ενός νομούς της Περιφέρειας (άρθρο 21 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1111/1972 (ΦΕΚ 23/Α/1972)).

 

10) Η έκδοση απόφασης με την οποία ορίζεται το διδακτικό προσωπικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που εκτελούν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του τομέα υγείας και πρόνοιας, εφόσον δεν ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 51 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991)).

 

11) Οι προμήθειες εξοπλισμού υλικού ή λογισμικού κάτω των 200 εκατομμυρίων και 75 εκατομμυρίων αντίστοιχα ετησίως κατά προμήθεια και για μια φορά το χρόνο, οι αναθέσεις μηχανογραφικών εργασιών σε τρίτους κάτω των 75 εκατομμυρίων για μια φορά το χρόνο, στις οποίες περιλαμβάνονται και μελέτες σκοπιμότητας για την ανάπτυξη πληροφορικής, καθώς και η συντήρηση και επισκευή συστημάτων αυτόματης επεξεργασίας για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του τομέα υγείας και πρόνοιας. Η περίπτωση κατευθείαν ανάθεσης θα αιτιολογείται ρητά (απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως [Α] Φ30/12625/1990 (ΦΕΚ 317/Β/1990) και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως [Α] Φ30/21243/1991 (ΦΕΚ 366/Β/1991)).

 

Η. Αρμοδιότητες του Υπουργού Πολιτισμού:

 

1) Η χρηματοδότηση εκδηλώσεων λαογραφικού περιεχομένου που οργανώνονται από μεμονωμένα σωματεία του Νομού Αττικής (άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977 (ΦΕΚ 320/Α/1977)).

 

2) Η ενίσχυση χορευτικών και μουσικών συγκροτημάτων του Νομού Αττικής (άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977 (ΦΕΚ 320/Α/1977)).

 

3) Η μελέτη, εισήγηση και εποπτεία οργάνωσης τοπικών εκθέσεων πολιτιστικού εν γένει χαρακτήρα (άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977 (ΦΕΚ 320/Α/1977)).

 

Θ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας:

 

1) Η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού περιλαμβανομένου εντός της Ζώνης Λιμένα για κατασκευή προβλητών ή άλλων έργων που προορίζονται για εξυπηρέτηση βιομηχανιών, βιοτεχνιών, μεταλλείων και λατομείων (άρθρο 60 παράγραφος 8 του διατάγματος από [ΠΔ] 11-11-1929 (ΦΕΚ 399/Α/1929), άρθρο 6 παράγραφος 1.21 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) και άρθρο 7 παράγραφος 21 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2942/1954 (ΦΕΚ 211/Α/1954)).

 

2) Η κατάρτιση, οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων εξειδίκευσης υπαλλήλων Λιμενικών Ταμείων (άρθρο 35 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991)).

 

3) Η έγκριση μεταφοράς δραστηριότητας κέντρου εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης (άρθρο 7 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Υπουργική Απόφαση [Α] 3131/1994 (ΦΕΚ 858/Β/1994)).

 

Ι. Αρμοδιότητες του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών:

 

1) Ο διορισμός του κρατικού αντιπροσώπου και του αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (άρθρο 12 παράγραφος 2 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997)).

 

2) Η επέκταση αστικών ή υπεραστικών επιβατικών γραμμών και πέρα απόντα διοικητικά όρια μη όμορων νομών (άρθρο 4 παράγραφος 4 περίπτωση α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 102/1973 (ΦΕΚ 178/Α/1973)).

 

3) Η καθιέρωση υπεραστικών επιβατικών γραμμών που συνδέουν πρωτεύουσα νομού ή άλλη πόλη αυτού με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή άλλη πόλη έτερου νομού (άρθρο 30 του νόμου [Ν] 588/1977 (ΦΕΚ 148/Α/1977)).

 

4) Η συγχώνευση δύο ή περισσότερων ΚΤΕΛ και ο διαχωρισμός ενός ΚΤΕΛ σε περισσότερα του ενός με την ανάθεση στο καθένα της επιβατικής συγκοινωνίας, αστικής ή υπεραστικής ή και των δύο, αστικής περιοχής (άρθρο 4 παράγραφος 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 102/1973 (ΦΕΚ 178/Α/1973), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 1437/1984 (ΦΕΚ 59/Α/1984)).

 

5) Ο καθορισμός του αριθμού της δύναμης των λεωφορείων ΚΤΕΛ (άρθρο 31 του νόμου [Ν] 588/1977 (ΦΕΚ 148/Α/1977), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991)).

 

6) Ο προγραμματισμός και η διενέργεια εξετάσεων, η συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών και η χορήγηση πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων στους απόφοιτους των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (άρθρα 3 και 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 586/1988 (ΦΕΚ 282/Α/1988), άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/1989 (ΦΕΚ 28/Α/1989), άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 294/1991 (ΦΕΚ 103/Α/1991), άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 211/1991 (ΦΕΚ 79/Α/1991)).

 

Κάθε αίτηση υποψηφίου για συμμετοχή εξέτασης ή επανεξέτασης λόγω απόρριψης για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Οδικού Μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων εθνικών ή διεθνών μεταφορών κατά τις ως άνω διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά, θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε, άλλως θεωρείται απαράδεκτη, με παράβολο τριάντα (30) ευρώ, ανεξάρτητα αν τελικά θα προσέλθει ή όχι στις εξετάσεις, υπέρ Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία πρέπει να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Περιφερειακό Ταμείο θα βαρύνουν οι δαπάνες διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψηφίων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Οδικού Μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων των εθνικών και διεθνών μεταφορών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου ενδέκατου του νόμου [Ν] 3082/2002 (ΦΕΚ 316/Α/2002).

 

7) Η χορήγηση ειδικών εγκρίσεων για διενέργεια διεθνών μεταφορών προς και από όμορες με την Ελλάδα χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Τουρκία με ειδικοποιημένα φορτηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα εθνικών μεταφορών, μεταφοράς υγρών καυσίμων, χημικών υγρών, υγρών θερμής ασφάλτου, μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και με ανατρεπόμενα (άρθρο 15 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991)).

 

Η χορήγηση των ως άνω εγκρίσεων πραγματοποιείται για τα ανωτέρω φορτηγό δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα που είτε έχουν έδρα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια είτε είναι ενταγμένα σε μεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

 

2. Επίσης μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες οι ακόλουθες αρμοδιότητες που ασκούνται σε συναρμοδιότητα, κατά περίπτωση, από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής οικονομίας, οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών:

 

1) οι παραχωρήσεις και εκποιήσεις γηπέδων σχηματιζόμενων από προσχώσεις ή από έργα που έγιναν με δαπάνες των Λιμενικών Ταμείων (άρθρο 20 του αναγκαστικού νόμου 2344/1940 (ΦΕΚ 154/Α/1940), προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 649/1977 (ΦΕΚ 212/Α/1977) και νόμου 2399/1996 (ΦΕΚ 90/Α/1996)).

 

2) Η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κτημάτων ή κτισμάτων κείμενων εντός της Ζώνης Λιμένα (άρθρο 61 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 14/1939 (ΦΕΚ 24/Α/1939), άρθρο 16 παράγραφος 2 του αναγκαστικού νόμου 2344/1940, άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 (ΦΕΚ 1/Α/1971) και προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 649/1977 (ΦΕΚ 212/Α/1977)).

 

3) Ο καθορισμός χώρων της Ζώνης Λιμένα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ανέγερση δημόσιων καταστημάτων (Λιμεναρχείου, Τελωνείου, Υγειονομείου, Πλοηγικού Σταθμού κ.λ.π.) και εγκαταστάσεων για αμυντικές ανάγκες της χώρας στην περιοχή Αττικής και Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης (άρθρο 12 παράγραφος 2 του αναγκαστικού νόμου 2344/1940, προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 649/1977 (ΦΕΚ 212/Α/1977) και άρθρο 1 παράγραφος 10 του προεδρικού διατάγματος 347/1986 (ΦΕΚ 154/Α/1986)).

 

4) Η παραχώρηση οικοπεδικών εκτάσεων της χερσαίας ζώνης λιμένα για την ανέγερση κτιρίων Στέγης λιμενεργάτη, καθώς και γραφείων κεφαλαίου αποζημίωσης φορτοεκφορτωτών και Επιτροπή Ρυθμίσεων Φορτοεκφορτώσεων Λιμένος (άρθρο 2 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4547/1966 (ΦΕΚ 90/Α/1966), προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 649/1977 (ΦΕΚ 212/Α/1977) και άρθρο 6 παράγραφος 20 του νόμου 2399/1996 (ΦΕΚ 90/Α/1996)).

 

5) Η παραχώρηση χρήσης χώρων της Ζώνης Λιμένα σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις (άρθρο 7 παράγραφος 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2942/1954 (ΦΕΚ 211/Α/1954), προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 649/1977 (ΦΕΚ 212/Α/1977) και άρθρο 6 παράγραφος 20 του νόμου 2399/1996 (ΦΕΚ 90/Α/1996)).

 

6) Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λ.π. και από το οικεία ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ εντός του νομού ή σε όμορους νομούς και για δρομολόγια χωρίς διανυκτέρευση των επιβατών, αν διαπιστωθεί ανεπάρκεια τουριστικών λεωφορείων από την προβλεπόμενη επιτροπή και ο καθορισμός της συγκρότησης και του τρόπου λειτουργίας της επιτροπής αυτής (άρθρο 1 παράγραφος 3 του νόμου 2446/1997 (ΦΕΚ 276/Α/1997)).

 

7) Η διαπίστωση ανάγκης εξαίρεσης από τις διατάξεις της παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 439/1970, η χορήγηση άδειας για κατασκευή βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων σε απόσταση μικρότερη των 30 m από τα όρια αιγιαλού (άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 439/1970 (ΦΕΚ 36/Α/1970)).

 

8) Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών προγραμμάτων αλιείας. Καθορισμός προϋποθέσεων ένταξης επενδυτικών σχεδίων και πληρωμής των ενισχύσεων (άρθρα 1 παράγραφος 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 131/1974 (ΦΕΚ 320/Α/1974)).

 

9) Η παραχώρηση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων σε επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1740/1987 (ΦΕΚ 221/Α/1987)).

 

10) Η επιβολή τελών για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων στις μονάδες υδατοκαλλιεργειών (άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986)).

 

11) Ο χαρακτηρισμός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις (άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 227/1987 (ΦΕΚ 100/Α/1987)).

 

12) Η σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών (άρθρο 9 παράγραφος 5 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992)).

 

13) Η γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης για κατασκευή κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στέγαστρα σφαγής ζώων, δεξαμενές από οποιοδήποτε υλικά (απόφαση 88217/3752/1987 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 78/Δ/1987)).

 

14) Η παραχώρηση ζωνών κατάληψης των εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για διαχείριση και εκμετάλλευση (άρθρο 2 παράγραφος 1 και 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 497/1974 (ΦΕΚ 203/Α/1974)).

 

15) Ο καθορισμός ζωνών κατάληψης για εγγειοβελτιωτικά έργα πέραν των ορίων ενός νομού (άρθρο 1 παράγραφος 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 497/1974 (ΦΕΚ 203/Α/1974)).

 

16) Η επιχορήγηση νεοσύστατων γενικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων (άρθρο 9 του νόμου [Ν] 414/1976 (ΦΕΚ 212/Α/1976)).

 

17) Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ανάπτυξη έργων και δραστηριοτήτων ΑΙΙ κατηγορίας (άρθρο 4 παράγραφος 1 και άρθρο 5 παράγραφος 1 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), άρθρο 9 Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990) και Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/1990 (ΦΕΚ 691/Β/1990) ως ακολούθως και εφόσον έχουν την αρμοδιότητα προέγκρισης χωροθέτησης).

 

α. χώρων διάθεσης υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων (Κοινή Υπουργική Απόφαση 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358/Β/1996) δυναμικότητας μέχρι 100.000 ισοδύναμου πληθυσμού εξαιρουμένων των οργανωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμάτων, που περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής, παρασκευής εδαφοβελτιωτικών, παραγωγής βιοαερίου, καθώς και κάθε άλλης εγκατάστασης καύσης και παραγωγής ενέργειας.

 

β. Τουριστικών εγκαταστάσεων συνολικής δυναμικότητας μέχρι 300 κλινών ή ατόμων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης και 200 κλινών ή ατόμων στις υπόλοιπες Περιφέρειες. Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται τα έργα ειδικής τουριστικής υποδομής, δηλαδή συνεδριακών κέντρων των μαρίνων, των χιονοδρομικών κέντρων, των εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών (κέντρων υδροθεραπείας ιαματικού ύδατος), των κέντρων θαλασσοθεραπείας, των κέντρων τουρισμού υγείας, των γηπέδων γκολφ, των αθλητικών προπονητικών κέντρων, καθώς και των εγκαταστάσεων που ήθελαν χαρακτηρισθεί ως ειδικής τουριστικής υποδομής με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 8 του νόμου 2160/1993.

 

γ. Δραστηριοτήτων εξόρυξης, έρευνας, εκμετάλλευσης μαρμάρων, σχιστόλιθου και αργίλου, με εξαίρεση τα λατομεία σχιστόλιθου και αργίλου που καλύπτουν τις ανάγκες βιομηχανιών τσιμέντου (νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1993)).

 

δ. Εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών ως εξής:

 

δ)α) εγκαταστάσεις εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε πλωτούς κλωβούς δυναμικότητας έως και 200 τόννων ετησίως καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξής τους,

δ)β) εγκαταστάσεις εκτροφής υδρόβιων οργανισμών (αλμυρού, υφάλμυρου και γλυκού νερού) σε χερσαίες εγκαταστάσεις δυναμικότητας έως και 60 τόννων ετησίως και εγκαταστάσεις υποστήριξής τους,

δ)γ) εγκαταστάσεις εκτροφής ψαριών σε πλωτούς κλωβούς σε λίμνες, δυναμικότητας έως και 60 τόννων ετησίως, καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξής τους,

δ)δ) εγκαταστάσεις εκτροφής υδρόβιων οργανισμών σε κλειστό κύκλωμα κυκλοφορίας νερού σε χερσαίες εγκαταστάσεις δυναμικότητας έως και 200 τόννων ετησίως, καθώς και εγκαταστάσεις υποστήριξής τους,

δ)ε) εγκαταστάσεις εκτροφής αμφίβιων, συνολικής δυναμικότητας έως και 60 τόννων ετησίως,

δ)στ) εγκαταστάσεις εκτροφής οστρακοειδών δυναμικότητας έως και 160 τόννων ετησίως καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξής τους,

δ)ζ) εγκαταστάσεις τεχνητής αναπαραγωγής υδρόβιων οργανισμών δυναμικότητας έως και 5.000.000 ατόμων ετησίως καθώς και εγκαταστάσεις υποστήριξής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999).

 

ε. Υδραυλικών έργων και ανάπτυξης συναφών δραστηριοτήτων ως εξής:

 

(ε)α) Έργων γεωργικής υδραυλικής που αφορούν στην άρδευση ή κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων σε έκταση μέχρι 5.000 στρεμμάτων συνολικά.

(ε)β) Έργων αγροτικού αναδασμού ανεξαρτήτως έκτασης.

(ε)γ) Έργων υδρομαστεύσεων πηγών και εγκαταστάσεων εξωτερικών υδρευτικών δικτύων μήκους μέχρι 10.000 m συνολικά και 20000 m στην περίπτωση που τα εξωτερικά υδρευτικό δίκτυα κατασκευάζονται υπόγεια κατά μήκος υφιστάμενου οδικού δικτύου.

(ε)δ) Έργων διευθέτησης ρεμάτων, όπως ποταμοί, χείμαρροι κ.λ.π. και παραρεμάτιων περιοχών εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών, το οποία αφορούν εργασίες σε συνολικό συνεχές μήκος ρέματος μέχρι 2.000 m.

(ε)ε) Έργων διευθέτησης ρεμάτων, όπως ποταμοί, χείμαρροι κ.λ.π και παραρεμάτιων περιοχών εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών, το οποία αφορούν εργασίες σε συνολικό συνεχές μήκος ρέματος μέχρι 5.000 m και συνολικό μήκος επεμβάσεων μέχρι 2.000 m.

(ε)στ) Φραγμάτων και λοιπών εγκαταστάσεων προς συγκρότηση ή μονιμότερη αποθήκευση των υδάτων συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας νερού μέχρι 500000 m3.

(ε)ζ) Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας μικρότερης ή ίσης των 50.000 ισοδύναμου εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

 

στ. Έργων δημοτικής ή κοινοτικής οδοποιίας - πρωτεύον και δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο.

 

ζ. Αλιευτικών λιμένων - λιμενικών καταφυγίων και λοιπών λιμενικών έργων, εξαιρουμένων των τουριστικών λιμένων και μαρίνων σκαφών αναψυχής.

 

η. Έργων προστασίας ακτών και σε συνολικό μήκος παρέμβασης επί της παραλίας και του θαλάσσιου χώρου μικρότερο των 200 m.

 

θ. Έργων έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικών ρευστών θερμοκρασίας μέχρι 90οC.

 

18) Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ανάπτυξη βιομηχανικών δραστηριοτήτων ΑΙΙ κατηγορίας (άρθρα 4 και 5 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990) και Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/1990 (ΦΕΚ 691/Β/1990)), για τις οποίες έχει την αρμοδιότητα προέγκρισης χωροθέτησης, με τους εξής περιορισμούς:

 

α. Βιομηχανίες αναγέννησης ορυκτελαίου με δυναμικότητα επεξεργασίας μικρότερη ή ίση των 3.000 τόννων ετησίως.

β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μικρότερης των 50ΜW και μεγαλύτερης των 30ΜW.

γ. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια συνολικής ισχύος μικρότερης των 50ΜW και μεγαλύτερης των 15ΜW.

δ. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο συμβατικό, όπως νομίμων προδιαγραφών μαζούτ, ντίζελ, LΡG, φυσικό αέριο κ.λ.π., συνολικής ισχύος μικρότερης των 50ΜW και μεγαλύτερης των 5ΜW.

ε. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής με χρήση γεωθερμίας βιομάζας και αγροτικών απορριμμάτων συνολικής ισχύος μικρότερης των 50ΜW και μεγαλύτερης του 5ΜW.

στ. Εγκαταστάσεις παραγωγής κεραμικών προϊόντων, οπτόπλινθων και κεράμων, δυναμικότητας μικρότερης των 200 τόννων ημερησίως και μεγαλύτερης των 15 τόννων ημερησίως, καθώς και περιβαλλοντικών όρων ειδικών μελετών για την αποκατάσταση των λατομείων αδρανών υλικών (άρθρο 20 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

ζ. Εγκαταστάσεις παραγωγής πυρίμαχων πλίνθων, πυρίμαχων μαζών και οξύμαχων σωλήνων δυναμικότητας μικρότερης των 40 τόννων ημερησίως και μεγαλύτερης των 10 τόννων ημερησίως.

 

η. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών με αποθηκευτική ικανότητα μικρότερη των 50.000 m3.

 

θ. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίων καυσίμων σε υπέργειες ή και υπόγειες δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας μικρότερης των 500 m2 και μεγαλύτερης των 20 τόννων ή αντίστοιχων κυβικών μέτρων

 

ι. Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία κρέατος ή και πουλερικών δυναμικότητας μικρότερης των 30 τόννων ημερησίως και μεγαλύτερης των 10 τόννων ημερησίως σε προϊόν.

 

ι)α. Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία ιχθύων και ιχθύρων δυναμικότητας μικρότερης των 20 τόννων ημερησίως και μεγαλύτερης των 5 τόννων ημερησίως σε προϊόν.

 

ι)β. Παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία και τυποποίηση χυμού σπορών δυναμικότητας μικρότερης των 30 τόννων ημερησίως και μεγαλύτερης των 20 τόννων ημερησίως σε προϊόν.

 

ι)γ. Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων δυναμικότητας μικρότερης των 30 τόννων ημερησίως και μεγαλύτερης των 10 τόννων ημερησίως επεξεργασμένου γάλακτος.

 

ι)δ. Οινοποιία - οξοποιία δυναμικότητας μικρότερης των 20.000 τόννων ετησίως και μεγαλύτερης των 5.000 τόννων ετησίως.

 

ι)ε. Σφαγεία και πτηνοσφαγεία δυναμικότητας μικρότερης των 20 τόννων ημερησίως ζώντος βάρους και μεγαλύτερης των 5 τόννων ημερησίως ζώντος βάρους.

 

ι)στ. Εγκαταστάσεις ζαχαροπλαστικής, σοκολάτας και γλυκόζης δυναμικότητας μικρότερης των 30 τόννων ημερησίως σε έτοιμο προϊόν ή και εγκατεστημένης ιπποδύναμης μικρότερης των 300ΜW και μεγαλύτερης των 10 τόννων ημερησίως έτοιμου προϊόντος ή και εγκατεστημένης ιπποδύναμης μεγαλύτερης των 100MW.

 

Οι αναφερόμενες δυναμικότητες των παραπάνω βιομηχανικών μονάδων αφορούν το σύνολο της κάθε μονάδας, υφιστάμενη και επέκταση και όχι τις τυχόν τμηματικές επεκτάσεις αυτής.

 

19) Η γνωμοδότηση για θέματα περιβάλλοντος στη διαδικασία της προέγκρισης χωροθέτησης των έργων της παραπάνω περίπτωσης 18 ή δραστηριοτήτων που αφορούν τους τομείς πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή (άρθρο 8 παράγραφος 2 και 3 Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990)), καθώς και η εκτίμηση για το αν από τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών μονάδων, από τις παραπάνω, επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

 

3. Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων 17), 18) και 19) της παραγράφου 2 μεταβιβάζονται στις περιφέρειες πλην της Περιφέρειας Αττικής και με εξαίρεση τις περιοχές που εμπίπτουν μέσα σε όρια Ramsar, Δίκτυα Natura 2000, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσης σε κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα ή σχέδια περιβαλλοντικής σημασίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.