Νόμος 2503/97 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού συγκροτείται επταμελής Επιτροπή από ειδικούς επιστήμονες, εκπροσώπους των τριών ως άνω Υπουργείων και εκπροσώπους της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, έργο της οποίας είναι η εισήγηση για κατάταξη των Εθνικών Γυμναστηρίων του νόμου [Ν] 423/1976, όπως τροποποιήθηκε με το νόμου [Ν] 665/1977, σε κατηγορίες Εθνικής, Περιφερειακής, Νομαρχιακής, Δημοτικής και Κοινοτικής σημασίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος της γραμματειακής στήριξης της Επιτροπής. Η Επιτροπή υποχρεούται να περαιώσει το έργο της εντός μηνός από του διορισμού της, με απόφαση δε των ιδίων ως άνω Υπουργών οριστικοποιείται η κατάταξη στις κατηγορίες των Εθνικών, Περιφερειακών, Νομαρχιακών, Δημοτικών και Κοινοτικών Γυμναστηρίων, ανάλογα με τη σημασία τους και την εισήγηση της Επιτροπής.

 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, με την επιφύλαξη των περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων, η κυριότητα ή η χρήση της Νομαρχιακής και Τοπικής σημασίας Γυμναστηρίων, σύμφωνα με την κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, μεταβιβάζεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, οι οποίοι υπεισέρχονται σε όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις των κατά τις διατάξεις των νόμων [Ν] 423/1976 και [Ν] 665/1977 λειτουργούντων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τα οποία καταργούνται μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης. Η κατάργηση των ως άνω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου διαπιστώνεται με απόφαση των ιδίων Υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Για το προσωπικό των καταργούμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 και επομένων του άρθρου 115 του προεδρικού διατάγματος 30/1996.

 

3. Τα προεδρικά διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται, εφόσον προηγουμένως τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια για τα τοπικής σημασίας γυμναστήρια ή τα νομαρχιακά συμβούλια για τα νομαρχιακής σημασίας γυμναστήρια, με απόφασή τους αποδεχθούν τη μεταβίβαση της κυριότητας ή της χρήσης των γυμναστηρίων της αρμοδιότητάς τους εντός προθεσμίας 6 μηνών από της ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Αν το αρμόδιο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο αρνηθεί τη μεταβίβαση της κυριότητας ή χρήσης ενός γυμναστηρίου ή δεν αποφασίσει εντός της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου, η κυριότητα ή η χρήση του συγκεκριμένου γυμναστηρίου μπορεί να μεταβιβαστεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην περιοχή της οποίας βρίσκεται αυτό, ύστερα από απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

 

4. Με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται επίσης τα θέματα διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας και συντήρησης των παραπάνω γυμναστηρίων που μεταβιβάζονται, τα θέματα κατάστασης προσωπικού, τα θέματα μεταβίβασης οικονομικών πόρων, η τύχη κάθε άλλου περιουσιακού τους στοιχείου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

5. Το προσωπικό που μεταφέρεται στους κατά το άρθρο αυτό φορείς, επιλέγει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εάν θα εξακολουθήσει να υπάγεται στα ταμεία κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, τα οποία υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του ή θα υπαχθεί στα αντίστοιχα ταμεία της νέας θέσης του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθμίζονται θέματα μεταφοράς ασφαλιστικών εισφορών και προσμέτρησης του χρόνου ασφάλισης σε περίπτωση αλλαγής φορέα επικουρικής ασφάλισης, εφόσον δεν καλύπτονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

6. Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 36 του νόμου 2218/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{8-9. (1). Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, τα λιμάνια της χώρας κατατάσσονται σε λιμάνια τοπικής, νομαρχιακής, περιφερειακής και εθνικής σημασίας, με κριτήρια λειτουργικά, οικονομικά, αναπτυξιακά, ασφάλειας και άμυνας της χώρας. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορεί να γίνει μεταβολή του χαρακτηρισμού λιμανιού, εφόσον υπάρξει διαφοροποίηση των κριτηρίων: ασφάλειας και άμυνας της χώρας ή ουσιαστική μεταβολή του αναπτυξιακού ρόλου του λιμανιού, εάν αυτό αποδεικνύεται από σχετική εγκεκριμένη τομεακή μελέτη ή από διοικητική πράξη χωροταξικού σχεδιασμού.

 

Τα προεδρικά διατάγματα εκδίδονται ύστερα από γνώμη εννεαμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των υπουργών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής και αποτελείται από εκπροσώπους των αντίστοιχων υπουργείων, της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.

 

Τα ως άνω προεδρικά διατάγματα εκδίδονται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

(2) α. Στα λιμενικά ταμεία των λιμανιών εθνικής και περιφερειακής σημασίας η εποπτεία ασκείται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και από τις οικείες περιφέρειες, αντίστοιχα.

 

β. Για τα λιμάνια που κατατάσσονται, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, σε λιμάνια νομαρχιακής και τοπικής σημασίας, ύστερα από αίτηση του αντίστοιχου οργανισμού δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, προτείνεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, η έκδοση προεδρικού διατάγματος, με το οποίο:

 

β)α. Προέρχονται οι αρμοδιότητες των οικείων λιμενικών ταμείων που αφορούν τα λιμάνια αυτά και οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή στους οικείους δήμους ή κοινότητες.

 

β)β. Προσδιορίζεται αν η οικεία λιμενική υπηρεσία διατηρείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, κατά τα άρθρα 74 παράγραφοι 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 και 203 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντίστοιχα με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο _________ ή αν οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον αιτούντα οργανισμό με τη σύσταση νέας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 

β)γ. Καθορίζεται η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του λιμενικού ταμείου, σε περίπτωση μετατροπής του σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

 

β)δ. Ρυθμίζονται τα ζητήματα προσωπικού, της κινητής περιουσίας του λιμενικού ταμείου, τα της διοίκησής του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

γ. Στα λιμάνια που χαρακτηρίζονται εθνικής ή περιφερειακής σημασίας τα εκεί υπάρχοντα αντίστοιχα λιμενικά ταμεία διατηρούν τη νομική τους προσωπικότητα ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και υπάγονται σε αυτά όλα τα λιμάνια τα οποία δεν περιελήφθησαν στην περιοχή ευθύνης λιμενικού ταμείου της περίπτωσης β)γ' της παραγράφου αυτής.

 

δ. Σε λιμάνια εθνικής, περιφερειακής και νομαρχιακής σημασίας ορισμένες επί μέρους αρμοδιότητες των λιμενικών ταμείων, καθώς και οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι μπορεί να εκχωρηθούν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στους οικείους δήμους ή κοινότητες με προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 35 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 ή με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 30/1996.

 

ε) Η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων και των οικονομικών πόρων της παραγράφου αυτής προϋποθέτει σχετική απόφαση του νομαρχιακού, δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, αντιστοίχως.

 

Η εκχώρηση αυτή πραγματοποιείται 30 ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

 

(3) α. Από τα ταμειακά υπόλοιπα, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, των διατηρουμένων λιμενικών ταμείων και από τα έσοδά τους από λιμενικά τέλη, ποσοστό μέχρι 30% αποδίδεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, που αναλαμβάνουν την ευθύνη λιμανιών, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2, εφόσον τα προβλεπόμενα και τα πραγματοποιούμενα έσοδά τους είναι περιορισμένα. Μέρος των εσόδων αυτών διατίθεται για τη συγκρότηση γραφείου λιμενικών έργων.

 

Το ακριβές ποσοστό, καθώς και τα κριτήρια κατανομής αυτού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

β. Οι οικονομικοί πόροι, οι προερχόμενοι από την άσκηση των μεταφερόμενων στην τοπική αυτοδιοίκηση αρμοδιοτήτων, αποτελούν ειδικευμένα έσοδα και διατίθενται αποκλειστικά για τη λειτουργία, τη συντήρηση των λιμανιών, την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού αυτών και κάθε άλλη αναγκαία παρέμβαση στα λιμάνια.

 

γ. Οι δήμοι και οι κοινότητες και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στους οποίους περιέρχονται οι αρμοδιότητες ή τα νομικά πρόσωπα των νέων λιμενικών ταμείων, υπεισέρχονται σε όλα τα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των λιμενικών ταμείων που αντιστοιχούν στα λιμάνια της διοικητικής ευθύνης τους.

 

Ειδικότερα, οι οργανισμοί αυτοί μεριμνούν για την κατασκευή και τη συντήρηση των λιμενικών έργων των λιμανιών αυτών, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητές τους, τη σπουδαιότητα και το επείγον κάθε έργου και αποδίδουν από τους πόρους αυτούς τέλη, δικαιώματα και εισφορές προς τρίτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

δ. Στο Διοικητικό Συμβούλιο των λιμενικών ταμείων που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντιπρόεδροι είναι οι προϊστάμενοι των οικείων λιμεναρχείων ή των λιμενικών σταθμών. Στα λιμενικά ταμεία στα οποία υπάρχει πρωτοβάθμιος σύλλογος μονίμων υπαλλήλων, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του.

 

Ως προς τις εκκρεμείς δίκες για υποθέσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες των λιμενικών ταμείων, οι οποίες περιέρχονται με το άρθρο αυτό σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή δήμους και κοινότητες, ισχύει αναλόγως η διάταξη του άρθρου 115 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος 30/1996.

 

(4) α. Οι κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας για τα λιμενικά ταμεία, οι οποίες δεν αντίκεινται στις διατάξεις αυτού του άρθρου και του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα των οργανισμών νομαρχιακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης που ασκούν τις αρμοδιότητες διοίκησης και διαχείρισης των λιμανιών νομαρχιακής ή τοπικής σημασίας, αντιστοίχως.

 

β. Η περιοχή αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ως φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμανιών τοπικής σημασίας, περιορίζεται στα χερσαία γεωγραφικά όρια της περιοχής, αρμοδιότητας του οικείου δήμου ή κοινότητας, αντίστοιχα, και σε θαλάσσια έκταση που εκτείνεται σε απόσταση 500 m από αυτά.

 

Ορίζεται ως περιοχή αρμοδιοτήτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η περιοχή των διοικητικών της ορίων, αφαιρουμένων των περιοχών που περιήλθαν, με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου αυτής, σε πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

(5) 1. Οι αρμοδιότητες που αφορούν ζητήματα:

 

α. εθνικής ασφάλειας, στρατιωτικής χρησιμοποίησης των λιμανιών,

β. χορήγησης αδειών που αφορούν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 και

γ. ασφαλούς κατάπλου και απόπλου των πλοίων, λιμενικής διοικητικής αστυνόμευσης και δικαστικής ανακριτικής δικαιοδοσίας των λιμενικών οργάνων, ασκούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και δεν θίγονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

2. Ομοίως δεν θίγονται οι δικαιοδοσίες των στρατιωτικών αρχών στις περιπτώσεις έκτακτων εθνικών αναγκών, κατά την περίοδο των οποίων η λειτουργία ορισμένων λιμανιών θα διαχωρίζεται από την τρέχουσα λειτουργία.

 

(6) Οι αρμοδιότητες των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που αφορούν:

 

α. την ενιαία τιμολογιακή πολιτική, την πολιτική τελών και δικαιωμάτων των λιμένων της χώρας και

β. τον προγραμματισμό και την ιεράρχηση των εκτελεστέων λιμενικών έργων, δεν θίγονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.

 

(7) Οι διατάξεις περί φορτοεκφορτώσεως στα λιμάνια της Χώρας εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.}

 

7. Κάθε ετήσιο νομαρχιακό αναπτυξιακό πρόγραμμα της δασοπονίας καταρτίζεται από τις οικείες δασικές υπηρεσίες στα πλαίσια του Εθνικού ή Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και εγκρίνεται από το νομαρχιακό συμβούλιο το οποίο καθορίζει και τις προτεραιότητες των προβλεπομένων έργων, σύμφωνα με τις υφιστάμενες δασοπονικές αναπτυξιακές ανάγκες. Τροποποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος γίνεται κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. Τυχόν προσαρμογή του εν λόγω εγκεκριμένου προγράμματος, στα πλαίσια των διατιθεμένων πιστώσεων, προσδιορίζεται από τις προτεραιότητες της αρχικής έγκρισης.

 

8. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της εν γένει αγροτικής νομοθεσίας πράξεις αρμοδιότητας των Νομαρχών του νόμου [Ν] 1235/1982, που αναφέρονται στη διεπόμενη από τη νομοθεσία αυτή δημόσια περιουσία, εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πλην των πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 994/1979 (ΦΕΚ 279/Α/1979) και των άρθρων 13 παράγραφος 2)Α' του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987) και 6 του νομοθετικού διατάγματος 221/1974 (ΦΕΚ 368/Α/1974), για την έκδοση των οποίων αρμόδιας είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

 

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας και γνώμη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η ισχύς των εν λόγω αποφάσεων αρχίζει από την περιέλευσή τους στον Υπουργό Γεωργίας, έκτοτε δε τρέχουν και οι προθεσμίες των διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955).

 

9. Η αρμοδιότητα σύστασης των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων, Οριστικών Διανομών, Αναδασμού και Εμπειρογνωμόνων, καθώς και των Επιτροπών του άρθρου 26 παράγραφος 1 περίπτωση β' του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1898/1990 (ΦΕΚ 125/Α/1990), περιέρχεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

Οι πράξεις για τη σύσταση Επιτροπών του προηγούμενου εδαφίου, που εκδόθηκαν από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται έγκυρες από της εκδόσεώς τους.

 

10. Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητες επί θεμάτων της αλιευτικής παραγωγής, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων και των λοιπών θεμάτων αλιείας, που είχαν μεταβιβασθεί στις νομαρχίες, περιέρχονται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, πλην της θέσπισης διοικητικών μέτρων που αφορούν θαλάσσιες περιοχές και ασκούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής αλιευτικής νομοθεσίας, την κοινή αλιευτική πολιτική και τα πολυετή προγράμματα προσανατολισμού αλιείας.

 

Όπου στην κείμενη νομοθεσία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών προβλέπεται η σύμπραξη και άλλων δημόσιων οργάνων ή φορέων που δεν υπάγονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αυτή διατηρείται σε ισχύ.

 

Για την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων, όπου στην κείμενη αλιευτική νομοθεσία προβλέπεται: Νομάρχης, νοείται ο αιρετός Νομάρχης.

 

Νομαρχιακό Συμβούλιο, νοείται το αιρετό Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Νομαρχιακή Υπηρεσία Αλιείας ή Εποπτεία Αλιείας, νοείται η υπηρεσία αλιείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

11. Οι πιστώσεις για την απόδοση των δημόσιων εσόδων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και προέρχονται από την εκμετάλλευση των δημόσιων ιχθυοτροφείων Μεσολογγίου - Αιτωλικού, Βιστονίδας Ξάνθης και Λαγαρού Άρτας εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών και αποδίδονται στους δικαιούχους.

 

12. Η κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970) εποπτεία των ιχθυοσκαλών του νομού που ιδρύονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου περιέρχεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

13. Η κατά το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1740/1987 (ΦΕΚ 221/Α/1987) αρμοδιότητα απαλλοτρίωσης υπέρ του Δημοσίου υδάτινων και γειτνιαζουσών χερσαίων εκτάσεων για δραστηριότητες του τομέα αλιείας ασκείται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.