Νομοθετικό διάταγμα 221/74 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Παραχώρηση εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις κτηνοτρόφους ή γεωργούς - κτηνοτρόφους έχοντας τις συναφείς εγκαταστάσεις των εις κατοικημένες περιοχές και που υποχρεώνονται να απομακρύνουν αυτές εξ αυτών δια λόγους δημοσίας υγείας, ως και εις τοιούτους έχοντας ανάγκην αγροτικών εκτάσεων, προς ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων, δύναται, δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, να παραχωρούνται επί τίμημα εκτάσεις μέχρι 5 στρεμμάτων μη δασικοί δημόσιες ή κοινόχρηστοι εποικιστικές τοιαύτες, που απέχουν πλέον του 1 km από της θαλάσσης και μη έχουσες οικοπεδική ή τουριστική αξίαν.

 

2. Η περί παραχωρήσεως απόφασις του οικείου νομάρχου εκδίδεται μετά την προηγούμενη γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης εκ των Προϊσταμένου της υπηρεσίας Γεωργίας, Οικονομικού εφόρου και Δασάρχου ή των νομίμων αναπληρωτών των, περί της υφισταμένης ανάγκης παραχωρήσεως, της τρεχούσης αξίας της παραχωρούμενης εκτάσεως και της καταλληλότητας αυτής δι' ον σκοπόν προορίζεται.

 

3. Εις την περί παραχωρήσεως απόφαση του οικείου Νομάρχου καθορίζονται και οι όροι της εκμεταλλεύσεως της παραχωρούμενης εκτάσεως, η παράβασις των οποίων συνεπάγεται την έκπτωση του παραχωρησιούχου ή του εξ αυτού που έλκει δικαιώματα εκ της παραχωρούμενης εκτάσεως, που κηρύσσεται δι' αποφάσεως του νομάρχου υποκείμενης εις μεταγραφήν, εφαρμοζομένων, ως προς το καταβλητέο τίμημα και τα εν τη εκτάσει ανεγερθέντα κτίσματα, των εν τη παραγράφω 3 του άρθρου 1 του παρόντος οριζομένων.

 

4. Το καταβλητέο τίμημα καθορίζεται, εις το εν δεύτερον (1/2) της τρεχούσης αξίας των γαιών.

 

5. Μετά την υπό του δικαιούχου καταβολή του τιμήματος, ενεργούμενη εφ' άπαξ, εκδίδεται η περί παραχωρήσεως απόφασις του οικείου Νομάρχου, εν ή μνημονεύεται και ο αριθμός του οικείου τριπλοτύπου εισπράξεως του δημόσιου ταμείου. Η απόφασις αυτή αποτελεί μεταγραπτέο τίτλο κυριότητος. Από της μεταγραφής μεταβιβάζεται η κυριότης της παραχωρούμενης εκτάσεως.

 

6. Οι μέχρι σήμερον χωρήσασαι παραχωρήσεις δημοσίων εποικιστικών εκτάσεων μέχρι 5 στρεμμάτων παρά Νομαρχών επί τω ως άνω σκοπό, θεωρούνται ως νομίμως γενόμενες, κατά τα λοιπά εχουσών εφαρμογήν, επί των παραχωρήσεων τούτων, των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

7. Επιτρέπεται η παρά των δήμων και κοινοτήτων απ' ευθείας και άνευ δημοπρασίας εκποίησις επί τη τρέχουσα αξία, ανηκουσών εις τούτους εκτάσεων μη εχουσών οικοπεδική ή τουριστική αξίαν δια τους στην παράγραφο 1 του παρόντος σκοπούς, κατόπιν αποφάσεως του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εγκρινομένης υπό του Νομάρχου μετά προηγούμενη βεβαίωση του αρμοδίου Εφόρου ή Δασάρχου κατά περίπτωσιν περί ανυπαρξίας δικαιωμάτων κυριότητος του δημοσίου επί των εν λόγω εκτάσεων, τηρουμένων κατά τα λοιπά των στις προηγούμενες παραγράφους οριζομένων.

 

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου όπως η παράγραφος 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 666/1977, εφαρμόζονται και για τις εκτάσεις που παραχωρούνται κατά το άρθρο αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.