Νόμος 3147/03 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Τροποποίηση των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 221/1974 (ΦΕΚ 368/Α/1974)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 221/1974 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση που καθορίζεται προθεσμία πραγματοποίησης της επένδυσης, με βάση τους ισχύοντες κάθε φορά αναπτυξιακούς νόμους ή κανονισμούς ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προθεσμία παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο προς την προθεσμία που χορηγείται με τον αναπτυξιακό νόμο ή τον κανονισμό ή την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.}

 

2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 221/1974 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. για τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο 1, καθώς και για την ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων θερμοκηπίων ή την εκτροφή ή εκμετάλλευση ζώων, ιδίως γουνοφόρων ή υδρόβιων οργανισμών, επιτρέπεται η εκμίσθωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα των εκτάσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 του άρθρου 1 του παρόντος και 1 του άρθρου 11 του νόμου 1734/1987. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης και ανανέωσης, το αρμόδιο όργανο, το μίσθωμα, ο τρόπος καταβολής του, οι συνέπειες από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος 203/1969 (ΦΕΚ 109/Α/1969), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος 221/1974, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται δεκαπενταετή και μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη δεκαετία, με απόφαση του Νομάρχη. Με έγκριση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου προς τρίτον για τον ίδιο σκοπό.}

 

4. Στο άρθρο 6 του νομοθετικού διατάγματος 221/1974 προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως εξής:

 

{8. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 1 όπως η παράγραφος 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 666/1977, εφαρμόζονται και για τις εκτάσεις που παραχωρούνται κατά το άρθρο αυτό.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.