Νόμος 4061/12

Ν4061/2012: Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4061/2012: Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 66/Α/2012), 22-03-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Συμβατική και ψηφιακή βάση δεδομένων

Άρθρο 3: Αρμόδια όργανα

Άρθρο 4: Παραχωρήσεις ακινήτων

Άρθρο 5: Εκμίσθωση λατομείων

Άρθρο 6: Παραχώρηση της χρήσης για κοινωφελείς σκοπούς

Άρθρο 7: Παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων έναντι χαμηλού τιμήματος

Άρθρο 8: Χρονική διάρκεια παραχώρησης

Άρθρο 9: Τίμημα παραχώρησης

Άρθρο 10: Διαδικασία δημοπρασίας

Άρθρο 11: Όροι παραχώρησης της χρήσης

Άρθρο 12: Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων, παραχωρητηρίων και αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων

Άρθρο 13: Ειδική διοικητική προσφυγή

Άρθρο 14: Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Επιτροπής

Άρθρο 16: Διαχείριση ακινήτων του Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Προστασία ακινήτων διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Άρθρο 17: Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες

Άρθρο 19: Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής

Άρθρο 20: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 20Α: Αρμόδια δικαστήρια

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Ρυθμίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων

 

Άρθρο 21: Έκδοση τίτλου κυριότητας

Άρθρο 22: Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το Δημόσιο

Άρθρο 22Α: Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από τους Δήμους

Άρθρο 23: Διαδικασία για την εξαγορά ακινήτων

Άρθρο 24: Ακίνητα για βόσκηση

Άρθρο 24Α: Κατάτμηση ακινήτου

Άρθρο 25: Ενδικοφανής προσφυγή

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Λοιπές ρυθμίσεις - Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 26: Ρυμοτόμηση ακινήτων - Καταχώρηση πράξεων

Άρθρο 27: Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)

Άρθρο 28: Αγροτικά ακίνητα διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 29: Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979)

Άρθρο 30: Τροποποίηση άρθρου 2 του νόμου [Ν] 674/1977 (ΦΕΚ 242/Α/1977)

Άρθρο 31: Επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών

Άρθρο 32: Συμπλήρωση άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

Άρθρο 33: Τροποποίηση άρθρου 28 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990)

Άρθρο 34: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 402/1988 (ΦΕΚ 402/Α/1988)

Άρθρο 35: Τροποποίηση του άρθρου 29 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΦΕΚ 17/Α/2001)

Άρθρο 36: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 37: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 38

Άρθρο 39: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας

Άρθρο 40: Παραχώρηση εγκαταστάσεων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-03-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.