Νόμος 4061/12 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις, καθώς και όλες οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους:

 

α) Το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 3250/1924 (ΦΕΚ 324/Α/1924), όπως ισχύει.

β) Ο αναγκαστικός νόμος 431/1968 (ΦΕΚ 115/Α/1968), όπως ισχύει.

γ) Τα άρθρα 5 και 6 του νόμου 666/1977 (ΦΕΚ 234/Α/1977), όπως η παράγραφος 9 του άρθρου 5 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

δ) Το άρθρο 1, πλην της παραγράφου 5 αυτού, τα άρθρα 2 έως και 10, πλην της παραγράφου 6 του άρθρου 4, το άρθρο 11 παράγραφοι 5 και 7, τα άρθρα 12, 13 και 14 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003.

ε) Τα άρθρα 24, 25 και 26 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1644/1986 (ΦΕΚ 131/Α/1986).

στ) Το νομοθετικό διάταγμα 203/1969 (ΦΕΚ 109/Α/1969), όπως ισχύει.

ζ) Το από [ΒΔ] 29-10-1949 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 342/Α/1949), όπως ισχύει.

η) Το άρθρο 33 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989).

θ) Το άρθρο 38 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

ι) Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1189/1972 (ΦΕΚ 99/Α/1972), όπως ισχύει.

ι)α) Το άρθρο 26 παράγραφος 1 του νόμου 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999).

ι)β) Το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθώς και τα άρθρα 19, 26 και 29 του νόμου [Ν] 674/1977 (ΦΕΚ 242/Α/1977), όπως το άρθρο 19 τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του νόμου 3147/2003 και η παράγραφος 2 του άρθρου 29 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 994/1979 (ΦΕΚ 279/Α/1979).

ι)γ) Το άρθρο 3 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005).

ι)δ) Το άρθρο 15 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 216/1973 (ΦΕΚ 271/Α/1973).

ι)ε) Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα Δικαιούχοι αγροτικών οικοπέδων, διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού τους (ΦΕΚ 239/Δ/1985), όπως οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 2 τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 του νόμου 3147/2003.

ι)στ) Το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 138/1975 (ΦΕΚ 180/Α/1975).

ι)ζ) Τα άρθρα 25 και 27 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992), όπως το άρθρο 27 συμπληρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του νόμου 3147/2003.

ι)η) Το κανονιστικό διάταγμα της [ΒΔ] 28-10-1941 (ΦΕΚ 368/Α/1941).

ι)θ) Τα άρθρα 1, 11, η περίπτωση Α' της παραγράφου 2 του άρθρου 13 και το άρθρο 15 του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987), όπως η παράγραφος 3 του άρθρου 15 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 3147/2003.

κ) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 12 του άρθρου 29 του νόμου 2882/2001 Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΦΕΚ 17/Α/2001). Οι περιπτώσεις δ' και ε' αναριθμούνται αντίστοιχα σε περιπτώσεις γ' και δ'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

2. Καταργείται κάθε ειδική διάταξη της αγροτικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τη διαχείριση εκτάσεων με δασικό χαρακτήρα με διαφορετικό τρόπο και ειδικότερα η παράγραφος 2 του άρθρου 75 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

3. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.