Νόμος 3147/03 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τίμημα κλήρων και οικοπέδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, για κάθε παραχώρηση γεωργικού, κτηνοτροφικού ή οικοπεδικού κλήρου από κτήματα του Αγροτικού Κώδικα, του Κώδικα Αποστραγγιζόμενων γαιών, του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2185/1952, του Κτηνοτροφικού Κώδικα της 28-10-1941 (ΦΕΚ 368/Α/1941) και του νόμου [Ν] 674/1977 (ΦΕΚ 242/Α/1977), οφείλεται τίμημα ίσο με το ένα τρίτο της αγοραίας αξίας των εκτάσεων κατά στρέμμα, στο χρόνο της παραχώρησης. Το τίμημα καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων σε ευρώ. Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε αναπομπή κατά το άρθρο 80 του Αγροτικού Κώδικα. Στο τίμημα προστίθεται κεφαλαιοποιούμενος τόκος προς 6%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 του από [ΒΔ] 02-08-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 116/Α/1958) και εξοφλείται σε πέντε ίσες, ετήσιες, άτοκες δόσεις. Αν ο κληρούχος καθυστερήσει την καταβολή μιας δόσης, η αρμοδία υπηρεσία του αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση για εξόφληση της οφειλής του, η οποία επιμηκύνεται κατά ένα έτος. Αν δεν ανταποκριθεί και στην επομένη δόση, τότε κηρύσσεται οριστικά έκπτωτος του κλήρου του με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων. Στην περίπτωση αυτή οι δόσεις που καταβλήθηκαν δεν επιστρέφονται. Το τίμημα εισπράττεται για λογαριασμό του Δημοσίου από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και κατατίθεται εντόκως στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται σε αυτή με τον τίτλο Δημόσιο Κεφαλαίο δημοσίων επενδύσεων για χορηγήσεις δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και εκτέλεση προγραμμάτων εποικισμού αναδασμού. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και γεωργίας και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για την είσπραξη του τιμήματος από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, το ύψος της προμήθειας αυτής και του χορηγουμένου επιτοκίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της.

 

2. Οι κληρούχοι που αποκαταστάθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σε κτήματα της προηγουμένης παραγράφου οφείλουν να καταβάλουν σε ευρώ το τίμημα το οποίο καθόρισε η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων με απόφασή της σε μεταλλικές δραχμές, χωρίς τους τόκους και τις επιβαρύνσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2185/1952 και 6 του από [ΒΔ] 02-08-1958 βασιλικού διατάγματος. Η αξία της μεταλλικής δραχμής είναι ίση με 30 λεπτά. Τα ποσά που καταβλήθηκαν αφαιρούνται από την οφειλή αυτή, τα δε επιπλέον καταβληθέντα δεν επιστρέφονται για την είσπραξη, εξόφληση ή καθυστέρηση καταβολής δόσης ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγουμένη παράγραφο.

 

Για όσους εκ των κληρούχων της κατηγορίας αυτής δεν βεβαιώθηκε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε βάρος τους το οφειλόμενο τίμημα, δεν θα υπολογιστεί κατά τον προσδιορισμό του τιμήματος η επιβάρυνση που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 του από [ΒΔ] 02-08-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 116/Α/1958).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 35 του άρθρου 20 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.