Νόμος 3147/03 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Διάθεση κτηνοτροφικών εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο κωδικοποιημένο διάταγμα της 28-10-1941 (ΦΕΚ 368/Α/1941) Κτηνοτροφικός Κώδικας προστίθεται άρθρο 7, που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 7 :Διάθεση κτηνοτροφικών εκτάσεων

 

Με απόφαση του Υπουργού γεωργίας επιτρέπεται η διάθεση των εκτάσεων των άρθρων 3, 4, 5 και 6 για την αποκατάσταση ακτημόνων κτηνοτρόφων. Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία αναφέρονται τα προσδιοριστικά στοιχεία του κτήματος, η ανάγκη για την αποκατάσταση των κτηνοτρόφων και η Βοσκοϊκανότητα της έκτασης.}

 

2. Αποκαθίστανται οι ακτήμονες κτηνοτρόφοι ηλικίας δεκαοκτώ έως πενήντα πέντε ετών που διαθέτουν ιδιόκτητα μικρά ζώα μέχρι 400 ή και μεγάλα μέχρι 10.

 

3. Ως ακτήμονες κτηνοτρόφοι κρίνονται από την Επιτροπή Απαλλοτριώσεων οι κτηνοτρόφοι που δεν έχουν επαρκή κινητή ή ακίνητη αστική, γεωργική ή κτηνοτροφική ιδιοκτησία, κατά την εξής σειρά προτίμησης:

 

α) κάτοικοι του δήμου ή κοινότητας στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται οι εκτάσεις προς διάθεση,

β) κάτοικοι της περιοχής του νομού,

γ) κάτοικοι όμορων νομών,

δ) κάτοικοι άλλων νομών της χώρας.

 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992) οι κτηνοτρόφοι που αποκαθίστανται δεν αποκτούν κυριότητα επί του παραχωρούμενου κλήρου, αλλά μόνο δικαίωμα νομής του κλήρου για όσο χρόνο έχουν την ιδιότητα του κτηνοτρόφου και διατηρούν το ζωικό τους κεφάλαιο. Για τον κλήρο που παραχωρείται καταβάλλεται το τίμημα που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2.

 

5. Με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων γίνεται αποδεκτή αίτηση παραίτησης του κληρούχου κτηνοτρόφου από τον κλήρο του υπέρ του κατιόντος αυτού, εφόσον ο κατιών κατά την κρίση της Επιτροπής είναι κτηνοτρόφος. Ο κατιών υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αρχικού κληρούχου.

 

6. Η παραχώρηση των διαθέσιμων κτηνοτροφικών κλήρων, λόγω έκπτωσης ή θανάτου του αρχικού κληρούχου σε άλλους κτηνοτρόφους γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατά τη σειρά προτίμησης της παραγράφου 3. Εάν μεταξύ των ενδιαφερόμενων κτηνοτρόφων έχει υποβάλει αίτηση κληρονόμος του κληρούχου, αυτός προτιμάται έναντι των άλλων της ίδιας κατηγορίας.

 

7. Διαθέσιμοι κτηνοτροφικοί κλήροι, εφόσον κριθούν, ύστερα από έκθεση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ότι είναι απρόσφοροι για βόσκηση, επιτρέπεται να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας για την εξυπηρέτηση κρατικών σκοπών.

 

8. Στο άρθρο 27 του νόμου 2040/1992 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ολόκληρο το δικαίωμα πλήρους κυριότητας του αποκατασταθέντος κτηνοτρόφου που απεβίωσε μέσα στην εικοσαετία περιέρχεται στον κληρονόμο του που είναι κτηνοτρόφος. Εάν είναι περισσότεροι του ενός, το δικαίωμα αυτό περιέρχεται σε αυτούς κατ' ισομοιρία και εξ αδιαιρέτου. Μετά την εικοσαετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της κληρονομικής διαδοχής του Αστικού Κώδικα.}

 

9. Οι κτηνοτρόφοι που έπαυσαν να διατηρούν το ποίμνιό τους ή μετέβαλαν τη χρήση του βοσκότοπου κηρύσσονται έκπτωτοι και αποβάλλονται διοικητικά σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 666/1977. Σε όσους δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για κάθε στρέμμα του κλήρου και για κάθε έτος παράβασης. Το πρόστιμο επιβάλλεται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

10. Σε βάρος του αυθαίρετου κατόχου διαθέσιμης κτηνοτροφικής έκτασης επιβάλλεται, πέρα από το μέτρο της διοικητικής αποβολής κατά το άρθρο 5 του νόμου 651/1977, και το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος.

 

11. Για τη βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6.

 

12. Οι διατάξεις του άρθρου 27 του Κτηνοτροφικού Κώδικα και της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους κτηνοτροφικούς κλήρους για τους οποίους εκδόθηκαν παραχωρητήρια σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 246/1974 (ΦΕΚ 87/Α/1974).

 

13. Σε κτήματα των Νομών Κοζάνης και Γρεβενών, στα οποία έλαβε χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κτηνοτροφικού Κώδικα, αποκατάσταση ακτημόνων κτηνοτρόφων, επιτρέπεται ο διαχωρισμός των εξ αδιαιρέτου κλήρων σε ατομικούς ή ομαδικούς κλήρους ή κλήρους ομάδων κτηνοτρόφων. Ο διαχωρισμός γίνεται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται από έναν γεωπόνο, έναν διοικητικό και έναν τοπογράφο, υπαλλήλους των αντίστοιχων υπηρεσιών γεωργίας και Τοπογραφικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εφόσον μετά από μελέτη των πραγματικών συνθηκών κριθεί αιτιολογημένα από την Επιτροπή ότι ο διαχωρισμός αυτός είναι εφικτός και επωφελής για την κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Οι κτηνοτρόφοι και μετά το διαχωρισμό δεν αποκτούν δικαίωμα κυριότητας στο διαχωριζόμενο κλήρο. Για κάθε βελτίωση στο διαχωριζόμενο κλήρο απαιτείται έγκριση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου γεωπόνου κτηνοτροφίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

14. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του αναγκαστικού νόμου 431/1968 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας επιτρέπεται, ύστερα από εκτίμηση των αναγκών της ποιμενικής κτηνοτροφίας, η παράταση του μέτρου της αναγκαστικής εισδοχής ποιμνίων στις βοσκές για τη χειμερινή ή θερινή κτηνοτροφική περίοδο}

 

15. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του αναγκαστικού νόμου 431/1968 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Σε όσα κτήματα παρατείνεται το μέτρο της αναγκαστικής εισδοχής και, σύμφωνα με αιτιολογημένη έκθεση του γεωπόνου κτηνοτροφίας της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υφίσταται περίσσια βοσκής, είναι δυνατή η επέκταση του ανωτέρω μέτρου και σε άλλους κτηνοτρόφους, εφόσον αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ικανοποίησης των κτηνοτροφικών αναγκών του ποιμνίου τους σε άλλο μέρος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.