Νόμος 3399/05 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ρύθμιση θεμάτων αναδασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Σε καθεμία από τις Περιφέρειες της χώρας συνιστάται Τμήμα Αναδασμού - Εποικισμού, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας και είναι αρμόδιο για:

 

α)α) Το συντονισμό των εργασιών αναδασμού - εποικισμού στα πλαίσια της οικείας Περιφέρειας.

β)β) Τη συμμετοχή στις επιτροπές που προβλέπονται από τη νομοθεσία του αναδασμού και του εποικισμού.

γ)γ) Τη συμμετοχή στις επιτροπές ανάθεσης μελετών αναδασμού - εποικισμού και εν γένει μελετών στον ιδιωτικό τομέα.

δ)δ) Την επίβλεψη των εργασιών αναδασμού που έχουν ανατεθεί στον ιδιωτικό τομέα.

ε)ε) Τη συμμετοχή σε τοπογραφικά συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών αναδασμού - εποικισμού.

στ)στ) Την επίβλεψη, έλεγχο και παραλαβή των τοπογραφικών εργασιών που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα.

 

β) Για τις ανάγκες του Τμήματος Αναδασμού - Εποικισμού συνιστώνται σε κάθε Περιφέρεια οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπικού:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ειδικότητας Γεωπόνων θέσεις 2

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών θέσεις 2

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού θέση 1

 

Σύνολο θέσεις 5.

 

γ) Του Τμήματος Αναδασμού - Εποικισμού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ειδικότητας Γεωπόνου ή υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.

 

2. α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 674/1977 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

Για βάρη που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια διενέργειας του αναδασμού εφαρμόζεται η ίδια ως άνω διαδικασία, με την υποχρέωση των ενδιαφερομένων να γνωστοποιήσουν την εγγραφή των βαρών εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής στα βιβλία μεταγραφών.

 

β) Για αναδασμούς, των οποίων η απόφαση διενέργειας έχει δημοσιευθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η ανωτέρω υποχρέωση των ενδιαφερομένων μπορεί να διενεργείται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου.

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 674/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων: Η αντιμισθία του προσωπικού που θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, τα οδοιπορικά έξοδα και οι ημερήσιες αυτού αποζημιώσεις για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, η εκτέλεση των εγγειοβελτιωτικών έργων που αποφασίζονται από την Επιτροπή Αναδασμού σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 20, η αμοιβή των ιδιωτών - μελών των Επιτροπών Αναδασμού και Εμπειρογνωμόνων, οι λοιπές δαπάνες υπαίθρου των Τοπογραφικών Συνεργείων (ημερομίσθια εργατών, ενοίκια γραφείων, φωτισμός, θέρμανση, καθαριότητα, μεταφορικά κ.λ.π.), οι δαπάνες ενημέρωσης των κτηματιών επί της ιδέας του αναδασμού (επισκέψεις αγροτών στις αναδιανεμηθείσες περιοχές, παραγωγή εντύπων, φωτεινών εικόνων, κινηματογραφικών ταινιών, εκθέσεις κ.λ.π.), η προμήθεια των αναγκαίων οργάνων και υλικών, η συντήρηση και λειτουργία αυτών, η μίσθωση μηχανημάτων, προγραμμάτων και λοιπών υπηρεσιών αυτών για τη μηχανογραφική σύνταξη των κτηματολογικών στοιχείων, ως και η αντιμετώπιση δαπανών για τυχόν ανειλημμένες υποχρεώσεις προμήθειας και συντήρησης τέτοιων οργάνων και υλικών, καθώς και η κάλυψη εν γένει δαπανών που προκύπτουν από την ανάθεση εργασιών αναδασμού και μελετών περιβαλλοντικών όρων σε ιδιωτικά τεχνικά και άλλα μελετητικά γραφεία.}

 

4. Η Επιτροπή Αναδασμού, που προβλέπεται στο άρθρο 7 του νόμου [Ν] 674/1977, συγκροτείται ως εξής:

 

α) Ένας Γεωπόνος της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή του.

 

β) Ένας Διοικητικός ή Λογιστικός υπάλληλος της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Υπηρεσίας στην οποία οργανικά ανήκει το αντικείμενο του αναδασμού, με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Ένας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τοπογράφος ή Τεχνολόγος Δομικών Έργων ή υπάλληλος των κλάδων ΤΕ7 και ΔΕ6 της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Τοπογραφικής, με τον αναπληρωτή του.

 

δ) Ένας Γεωπόνος της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων, με τον αναπληρωτή του.

 

ε) Δύο (2) εκπρόσωποι των κτηματιών της αναδιανεμητέας περιοχής, με τους αναπληρωτές τους.

 

Αν σε ένα νομό δεν λειτουργεί οποιαδήποτε από τις ανωτέρω Υπηρεσίες ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για τη στελέχωση της Επιτροπής, ως μέλος αυτής ορίζεται υπάλληλος των παραπάνω ειδικοτήτων με τον αναπληρωτή του, από άλλη Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή από Υπηρεσίες όμορων νομών ή από τα Τμήματα Αναδασμού - Εποικισμού των Περιφερειών που συνιστώνται με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ή από άλλες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας.

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τον οικείο Νομάρχη με την απόφαση ορισμού μελών της Επιτροπής.

 

5. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, που προβλέπεται από το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 674/1977, συγκροτείται ως εξής:

 

α) Ένας Γεωπόνος της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή του.

 

β) Ένας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τοπογράφος ή Τεχνολόγος Δομικών Έργων ή υπάλληλος των κλάδων ΤΕ7 και ΔΕ6 της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Τοπογραφικής, με τον αναπληρωτή του.

 

Αν σε ένα νομό δεν λειτουργεί Υπηρεσία Τοπογραφικής ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για τη στελέχωση της Επιτροπής, ως μέλος αυτής ορίζεται υπάλληλος των παραπάνω ειδικοτήτων με τον αναπληρωτή του, από άλλη Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή από Υπηρεσίες όμορων νομών.

 

γ) Τρεις (3) εκπρόσωποι των κτηματιών της αναδιανεμητέας περιοχής.

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τον οικείο Νομάρχη με την απόφαση ορισμού μελών της Επιτροπής.

 

6. Η Επιτροπή Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων, που προβλέπεται στο άρθρο 22 του νόμου [Ν] 674/1977, συγκροτείται ως εξής:

 

α) Ένας Γεωπόνος της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης με τον αναπληρωτή του.

 

β) Ένας Διοικητικός ή Λογιστικός υπάλληλος της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Υπηρεσίας στην οποία οργανικά ανήκει το αντικείμενο του αναδασμού, με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Ένας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τοπογράφος ή Τεχνολόγος Δομικών Έργων ή υπάλληλος των κλάδων ΤΕ7 και ΔΕ6 της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Τοπογραφικής, με τον αναπληρωτή του.

 

Αν σε ένα νομό δεν λειτουργεί Υπηρεσία Τοπογραφικής ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για τη στελέχωση της Επιτροπής, ως μέλος αυτής ορίζεται υπάλληλος των παραπάνω ειδικοτήτων με τον αναπληρωτή του, από άλλη Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή από Υπηρεσίες όμορων νομών.

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τον οικείο Νομάρχη με την απόφαση ορισμού μελών της Επιτροπής.

 

7. Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας εντέλλεται την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών αναδασμού - εποικισμού ύστερα από αίτημα των Νομαρχών της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας ή όταν βραδύνει η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών ή όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους προαγωγής της εθνικής οικονομίας και δημόσιου συμφέροντος.

 

8. Οι δαπάνες μετακίνησης των υπαλλήλων για την εκτέλεση των εργασιών αναδασμού - εποικισμού καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην έδρα των οποίων μεταβαίνουν. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι πιστώσεις των παραπάνω προϋπολογισμών, οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις της οικείας Περιφέρειας.

 

9. α) Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 εφαρμόζονται και σε μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων ή οικοπέδων που έγιναν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 2 του νόμου 666/1977. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 παρατείνεται από τότε που έληξε και για ένα (1) ακόμη έτος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Συμβολαιογραφικές πράξεις που έγιναν κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 431/1968 και του άρθρου 1 του νόμου 666/1977, είναι έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

β) Η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 634/1977 (ΦΕΚ 186/Α/1977), για την υποβολή δήλωσης στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959, παρατείνεται από τότε που έληξε και για ένα (1) ακόμη έτος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αντίστοιχα, οι προθεσμίες των περιπτώσεων α' και β' μπορεί να παρατείνονται για ένα (1) ακόμη έτος από τη λήξη τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.