Νόμος 3147/03 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Παραχώρηση ακίνητων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κυριότητα των ακίνητων που περιήλθαν κατά νομή, χρήση και κατοχή σε νομικά πρόσωπα εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας. Τα ακίνητα αυτά επιτρέπεται να παραχωρούνται, κατά χρήση για ορισμένο χρόνο, δωρεάν προς το Δημόσιο, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή αλλά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δίκαιου που εκπληρούν κοινωφελή σκοπό ή με αντάλλαγμα προς αλλά νομικά πρόσωπα.

 

Επίσης, επιτρέπεται η παραχώρηση της κυριότητας των ακινήτων σε άλλα υπουργεία ή νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από αυτά, εφόσον πρόκειται να ανεγερθούν επ' αυτών κτίρια για την κάλυψη των αναγκών τους.

 

Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μετά από γνώμη του συλλογικού οργάνου που διοικεί τα πρόσωπα αυτά. Στη σχετική απόφαση καθορίζεται ο σκοπός της παραχώρησης και μπορεί να τίθενται όροι ή μη εκπλήρωση των οποίων συνεπάγεται την ανάκληση αυτής. Στα ίδια πρόσωπα και με την ίδια διαδικασία και όρους επιτρέπεται η παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας των Κέντρων Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού, των Αμπελουργικών Φυτωρίων, των Δενδροκομικών Σταθμών, των Κρατικών Κτημάτων και των Συνοριακών Σταθμών Κτηνιατρικού Ελέγχου της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 2325/1995 (ΦΕΚ 153/Α/1995).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 33)α του άρθρου 20 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 

2. Η ακίνητη περιουσία του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών μπορεί να παραχωρείται δωρεάν, κατά κυριότητα ή κατά χρήση για ορισμένο χρόνο, προς το Δημόσιο ή αλλά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δίκαιου που εκπληρούν κοινωφελή σκοπό. Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού γεωργίας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών. Τα αναφερόμενα στο τρίτο εδάφιο της προηγουμένης παραγράφου ισχύουν και για τις παραχωρήσεις αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 

3. Οι μέχρι σήμερα εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας που αφορούν παραχωρήσεις ακίνητων των παραγραφών 1 και 2 είναι έγκυρες και ισχυρές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 

4. Οι διατάξεις του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για ακίνητα, τα οποία με οποιαδήποτε αιτία ανήκουν ή περιέρχονται στην κυριότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και για εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι δασικές υπηρεσίες και δεν είναι αναγκαίες σε αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 33)α και 33)β του άρθρου 20 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005).

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για την ακίνητη περιουσία των καταργούμενων με το άρθρο 2 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Υπηρεσιών, η οποία περιουσία ανήκει κατά κυριότητα στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν με την παράγραφο 12 του άρθρου 19 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 

6. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του καταργηθέντος Εθνικού Οργανισμού Καπνού που έχουν μεταβιβασθεί κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Υπουργείο Γεωργίας με την αριθμόν [Α] 226976/04-07-2003 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση ή να μεταβιβάζονται κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στους φορείς που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1.

 

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η παραχώρηση της χρήσης ή η μεταβίβαση της κυριότητας, νομής και κατοχής των κινητών αυτών περιουσιακών στοιχείων γίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα όργανα παράδοσης και παραλαβής, ο τύπος του σχετικού πρωτοκόλλου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 20 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.