Νόμος 2503/97 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Οργάνωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται μία (1) Γενική Διεύθυνση που ονομάζεται Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας και στην οποία προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας συγκροτείται από όλες τις Διευθύνσεις και τα αυτοτελή τμήματα και γραφεία της Περιφέρειας που έχουν την έδρα τους μέσα στα διοικητικά της όρια.

 

Η πλήρης συγκρότηση των υπηρεσιών των Περιφερειών, η διάρθρωση σε Διευθύνσεις και Τμήματα, καθώς και η κατανομή των αρμοδιοτήτων στις οργανικές αυτές μονάδες και η τοπική τους αρμοδιότητα καθορίζεται στο Κεφάλαιο Β' του παρόντος νόμου. Η εσωτερική διάρθρωση οργανικών μονάδων σε γραφεία, όπου απαιτείται, γίνεται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, επιτρέπεται να καταργούνται, ενοποιούνται, διαχωρίζονται οργανωτικές μονάδες της Περιφέρειας ή να ορίζεται διαφορετική έδρα και τοπική αρμοδιότητα ορισμένων, ώστε η οργάνωση της κάθε Περιφέρειας να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες. Η σύσταση νέας υπηρεσιακής μονάδας σε επίπεδο διεύθυνσης ή κατώτερο επιτρέπεται μόνο, όταν η φύση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται το επιβάλλει. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζονται και η έδρα, η τοπική αρμοδιότητα, η διάρθρωση της οργανικής μονάδας.

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 οι διανομαρχιακές και οι περιφερειακές υπηρεσίες των υπουργείων, καθώς και οι περιφερειακές υπηρεσίες σε επίπεδο νομού ή νομαρχίας καταργούνται αυτοδικαίως και οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Περιφέρειας που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο.

 

2. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφασή του, να συγκροτεί από υπαλλήλους της Περιφέρειας Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ).

 

Με την απόφαση συγκρότησης των Ομάδων Διοίκησης Έργου ορίζονται ο υπεύθυνος και τα μέλη των Ομάδων και προσδιορίζεται το έργο και ο χρόνος περαίωσής του.

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας μπορεί με απόφασή του να ανακαλεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου το Συντονιστή, τον υπεύθυνο ή οποιοδήποτε μέλος των Ομάδων Διοίκησης Έργου.

 

Επικεφαλής των Ομάδων Διοίκησης Έργου μπορεί να τοποθετείται για ορισμένο χρόνο Συντονιστής Έργων που έχει τα εξής καθήκοντα:

 

α. Διοικεί και συντονίζει τις εργασίες για την εκτέλεση του έργου και έχει την ευθύνη, τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο πορείας αυτού.

β. Διαμορφώνει σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Ομάδων Διοίκησης Έργου το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων και έχει την ευθύνη εφαρμογής του.

 

Σε κάθε Ομάδα Διοίκησης Έργου τοποθετείται υπεύθυνος διοίκησης έργου που έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και τις παραδοτέες εργασίες του έργου, τον προγραμματισμό και την οργάνωσή του, τη διεξαγωγή του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και γενικότερα την παρακολούθηση και τον έλεγχο πορείας του έργου.

 

Στο Συντονιστή και τους υπεύθυνους διοίκησης έργου για όσο χρόνο διαρκεί το αντίστοιχο έργο, καταβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις επιδόματα θέσης για τους προϊσταμένους του επιπέδου υπηρεσιακών μονάδων που προσδιορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης Ομάδων Έργου.

 

Η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης του προσωπικού των Ομάδων Διοίκησης Έργου καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Οι Γενικοί Διευθυντές των Περιφερειών συνέρχονται ανά δίμηνο με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εξετάζουν και αξιολογούν τη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας και επεξεργάζονται λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

 

3. Για τη στελέχωση των Περιφερειών μεταφέρονται αυτοδικαίως με τον παρόντα νόμο οι οργανικές θέσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των υπουργείων που είναι κατανεμημένες στις Περιφέρειες. Στις περιπτώσεις που δεν έχουν κατανεμηθεί θέσεις στις Περιφέρειες συνολικά ή ανά Περιφέρεια ή οι κατανεμημένες θέσεις είναι λιγότερες από το προσωπικό που υπηρετεί, μεταφέρονται σε κάθε Περιφέρεια οι θέσεις του προσωπικού, που υπηρετεί την 27-02-1997. Οι μεταφερόμενες θέσεις κατατάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους και ειδικότητες του άρθρου 8 ή στην περίπτωση που δεν υφίστανται αντίστοιχοι σε συνιστώμενους προσωρινούς.

 

Σχετικά εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις των αρμόδιων υπουργών για τις θέσεις που μεταφέρθηκαν και των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών για το σύνολο των θέσεων που μεταφέρθηκαν στην Περιφέρειά τους και την κατάταξη αυτών στους αντίστοιχους κλάδους και ειδικότητες.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με γνώμη του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μπορεί να μεταφέρονται οργανικές θέσεις από υφισταμένους κλάδους ή ειδικότητες σε άλλους υφισταμένους ή νέους κλάδους ή ειδικότητες της ίδιας ή άλλης κατηγορίας, χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού των θέσεων. Η μεταφορά αυτή δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα της κατάταξη προσωπικού σε θέση κλάδου κατώτερης κατηγορίας από εκείνη που κατείχε ή σε ανώτερη από τα τυπικά του προσόντα.

 

Η κατάταξη των θέσεων σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, ο καθορισμός των τυπικών προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και οι κλάδοι των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα, τον κλάδο και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων καθορίζονται στις παραγράφου 5 και 6 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδονται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορεί να ανακατανέμονται οι θέσεις της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων που μεταφέρονται με τον παρόντα νόμο από την ίδια Γενική Γραμματεία στις Περιφέρειες.

 

Για τη στελέχωση του Γραφείου κάθε Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας συνιστώνται δύο ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων ειδικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 1943/1991. Για τον ίδιο σκοπό συνιστάται επίσης μια θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή, που αφορά την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης. Ο δικηγόρος που προσλαμβάνεται στη θέση αυτή αποχωρεί με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος τον προσέλαβε, χωρίς αποζημίωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004).

 

4. Για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών των Περιφερειών σε ειδικούς επιστήμονες συνιστώνται στις Περιφέρειες, πέραν των κατά το παρόν άρθρο μεταφερομένων θέσεων και οι ακόλουθες θέσεις, στις οποίες δεν κατατάσσονται υπηρετούντες υπάλληλοι κατά το άρθρο 3 του παρόντος.

 

Α. Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:1

 

α) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομολόγων: 54 θέσεις

β) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: 4 θέσεις

γ) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών: 79 θέσεις

δ) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών: 29 θέσεις

ε) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: 19 θέσεις

στ) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων: 2 θέσεις

ζ) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβαλλοντολόγων: 10 θέσεις

η) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΕ: 40 θέσεις

θ) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ανάπτυξης: 36 θέσεις

 

Β. Θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου.

 

Οι θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ορίζονται ως εξής:

 

Εκατόν δύο (102) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού από τις οποίες ενενήντα δύο (92) θέσεις σε θέματα διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου.

 

Δέκα (10) θέσεις σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων και μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού.

 

Προσόντα διορισμού για τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 194/1988 σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1943/1991.

 

Προσόντα διορισμού για τον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομολόγων ορίζονται το πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο της αλλοδαπής και άριστη γνώση μιας των κυρίων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών.

 

Τα προσόντα διορισμού στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 

Για τους λοιπούς κλάδους και ειδικότητες του μόνιμου προσωπικού προσόντα διορισμού είναι τα προβλεπόμενα από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 194/1988, όπως ισχύει.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατανέμονται οι θέσεις της παρούσας παραγράφου στις Περιφέρειες, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

 

5. Στη Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας, ο οποίος:

 

α) Συνεργάζεται με το Γενικό Γραμματέα για το σχεδιασμό των πολιτικών της Περιφέρειας.

β) Συντονίζει τη δράση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

γ) Παρακολουθεί την εξειδίκευση και εφαρμογή των πολιτικών της Περιφέρειας στις επί μέρους υπηρεσίες της.

δ) Συγκαλεί επιτελικές συσκέψεις των υπηρεσιών.

ε) Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης για το συντονισμό των εθνικών πολιτικών με την πολιτική της Περιφέρειας και μεριμνά για την εφαρμογή και εκτέλεση αυτών.

στ) Μεριμνά για την αποτελεσματική λειτουργία και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών και ενισχύει τις σχετικές πρωτοβουλίες των στελεχών της.

ζ) Εξασφαλίζει την επικοινωνία και την αρμονική συνεργασία των υπηρεσιών της Περιφέρειας με τις υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των δήμων και κοινοτήτων της Περιφέρειας.

 

Γενικοί Διευθυντές Περιφέρειας επιλέγονται μόνιμοι υπάλληλοι κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας με βαθμό Α' και δεκαπενταετή (15) πραγματική υπηρεσία με τα προσόντα της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, έχουν δε υπηρετήσει ή υπηρετούν σε θέση ευθύνης κατά την ημέρα υποβολής του ερωτήματος προς το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

 

Η επιλογή γίνεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 29 του νόμου 2190/1994, ύστερα από αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που τάσσεται από τον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από τη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Η ανακοίνωση αυτή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας τοιχοκολλείται στο κατάστημα, όπου αυτός εδρεύει και περίληψή της δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν οι υπάλληλοι των Περιφερειών, των υπουργείων των οποίων αρμοδιότητες έχουν περιέλθει στις Περιφέρειες, που έχουν τα προσόντα του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα και άλλα στοιχεία που κατά την κρίση τους αποδεικνύουν την ικανότητά τους να ασκήσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο καλεί τους υποψηφίους σε προφορική συνέντευξη.

 

Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος και του προσωπικού μητρώου του υποψηφίου, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, η γνώση ξένων γλωσσών κατά προτίμηση μιας των κύριων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η γνώμη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την προσωπικότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας που διαμορφώνεται κατά την προφορική συνέντευξη.

 

Για την επιλογή προτεραιότητα έχουν οι κρινόμενοι υπάλληλοι που δεν απολύονται υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή συμπλήρωσης τριακονταπενταετίας πριν παρέλθει διετία τουλάχιστον από την υποβολή του ερωτήματος στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου η προκήρυξη για το σύνολο των θέσεων των Γενικών Διευθυντών των Περιφερειών γίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται στη Γραμματεία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εντός προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας σε περισσότερες της μιας Περιφέρειες, στις οποίες επιθυμεί να υπηρετήσει, καθορίζοντας τη σειρά προτίμησής του. Αν δεν έχει καθορισθεί σειρά προτίμησης ισχύει η σειρά καταγραφής αυτών.

 

Όσοι επιλέγονται Γενικοί Διευθυντές τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τρία (3) έτη.

 

Σε περίπτωση που Γενικός Διευθυντής ανήκει στο προσωπικό της Περιφέρειας και δεν επιλέγεται για δεύτερη φορά, καταλαμβάνει κενή θέση προϊσταμένου διεύθυνσης του κλάδου στον οποίο ανήκει και αν δεν υπάρχει, καταλαμβάνει την πρώτη θέση προϊσταμένου διεύθυνσης που θα κενωθεί.

 

Γενικοί Διευθυντές, που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Περιφέρειας, εάν δεν επιλεγούν για δεύτερη φορά, επανέρχονται στις υπηρεσίες τους, εκτός αν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη μη επιλογή τους υποβάλλουν αίτηση για μετάταξη, η οποία είναι υποχρεωτική και γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου υπουργού, σε κενή ή σε συνιστώμενη με την απόφαση της μετάταξης προσωποπαγή θέση, στην περίπτωση δε αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.

 

6. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται πενταμελής υπηρεσιακό συμβούλιο, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994). Την απόφαση συγκρότησης του συμβουλίου εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η θητεία των μελών του συμβουλίου λήγει στις 31-12-1998.

 

Ως αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων συμμετέχουν υπάλληλοι της Περιφέρειας, μετά από υπόδειξη της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων. Η υπόδειξη της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων παρέχεται μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες.

 

Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η απόφαση συγκρότησης του συμβουλίου εκδίδεται χωρίς τη γνώμη της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Το συμβούλιο είναι αρμόδιο για την κρίση, όπου κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτείται, των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της οικείας Περιφέρειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 25 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 

7. Η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων διευθύνσεων, τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων της Περιφέρειας μετά την κατά το άρθρο 3 του παρόντος νόμου κατάταξη του προσωπικού στους οικείους κλάδους, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994.

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι που ανήκουν στους κατά το άρθρο 8 κλάδους προσωπικού των Περιφερειών και προκειμένου για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων, υπάλληλοι άλλων δημόσιων υπηρεσιών που ανήκουν σε κλάδους προσωπικού για τους οποίους απαιτούνται τα ίδια τυπικά προσόντα.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων τοποθετούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας προϊστάμενοι που είχαν επιλεγεί και τοποθετηθεί ως τις 27-02-1997, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου 2190/1994. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994) εφαρμόζονται ανάλογα για όσες περιπτώσεις οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας δεν καλύπτουν όλους όσους είχαν τοποθετηθεί ως προϊστάμενοι μέχρι τις 27-02-1997.

 

Σε περίπτωση που οι επιλεγμένοι προϊστάμενοι κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου 2190/1994 δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των οργανικών μονάδων και σε όσες από αυτές παραμένουν κενές τοποθετείται προσωρινός προϊστάμενος από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υπάλληλος από τους υπηρετούντες σε αυτές, πληρουμένων των προϋποθέσεων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 36 του νόμου 2190/1994. Οι κατά τα ανωτέρω οριζόμενοι προϊστάμενοι δικαιούνται το επίδομα θέσης ευθύνης από την έναρξη της αναπλήρωσης μέχρι την επιλογή προϊσταμένου κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

8. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν στην εκτέλεση των δημόσιων έργων, οι σχετικές αρμοδιότητες της Περιφέρειας ασκούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.