Νόμος 2503/97 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Μετατάξεις - Αποσπάσεις - Μεταθέσεις - Κατάταξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων από μία Περιφέρεια σε θέση κλάδου της ιδίας κατηγορίας άλλης Περιφέρειας, εφόσον ο μετατασσόμενος έχει τα προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης στην οποία μετατάσσεται. Η μετάταξη διενεργείται με αίτηση του υπαλλήλου και συνεκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών με κοινή απόφαση των γενικών γραμματέων των οικείων Περιφερειών, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δύο συμβουλίων, η διαφωνία λύεται με κοινή απόφαση των γενικών γραμματέων. Με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία επιτρέπονται και αμοιβαίες μετατάξεις. Επιτρέπεται επίσης η μετάταξη υπαλλήλων Περιφέρειας σε θέσεις υπηρεσιών υπουργείων, καθώς και υπαλλήλων υπουργείων σε θέσεις Περιφερειών η οποία ενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι κατά το παρόν άρθρο μετατασσόμενοι υπάλληλοι εξακολουθούν να υπάγονται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγεται το προσωπικό της υπηρεσίας από την οποία προέρχονται.

 

2. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, από Περιφέρεια σε υπουργείο και από υπουργείο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε Περιφέρεια με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου υπουργού.

 

Η χρονική διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται ως τέσσερα έτη.

 

Μετά τη λήξη του χρόνου της απόσπασης, ο αποσπασμένος επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική του θέση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

Στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας επιτρέπεται, με απόφασή του, η απόσπαση έως 10 υπαλλήλων από αυτούς που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες της Περιφέρειας ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να αποσπασθούν περισσότεροι των δύο υπαλλήλων από το ίδιο νομικό πρόσωπο. Επιτρέπεται επίσης η απόσπαση, με τήρηση του ορίου του προηγούμενου εδαφίου, υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες οργανισμών, επιχειρήσεων ή εταιρειών που ανήκουν στο κράτος ή το κράτος κατέχει τουλάχιστο το 51% του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή διορίζει τον διοικητή ή τον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο, οι οποίες λειτουργούν στην εδαφική περιοχή της Περιφέρειας, με εξαίρεση τους οργανισμούς, επιχειρήσεις ή εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι αποσπάσεις αυτές γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του εποπτεύοντος Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις και χωρίς χρονικό περιορισμό. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων βαρύνει τον φορέα, στον οποίο ανήκουν οργανικά.

 

Ειδικά για το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά, είναι δυνατή επίσης η απόσπαση υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες δημοσίου ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου όπως προσδιορίζονται ανωτέρω που εδρεύουν στην Αττική.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004).

 

3. Για τη μετάθεση υπαλλήλων της Περιφέρειας εντός των ορίων της εφαρμόζονται οι περί μεταθέσεων διατάξεις, που ισχύουν για όλους τους υπαγόμενους στον Υπαλληλικό Κώδικα υπαλλήλους. Το προβλεπόμενο στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2274/1994 προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μέσα σε προθεσμία 1 έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

4. Οι κατά την 27-02-1997 υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι σε υπηρεσίες που ανήκουν στην Περιφέρεια, με εξαίρεση όσους υπηρετούν με απόσπαση, εντάσσονται σε αντίστοιχες θέσεις που μεταφέρονται αυτοδικαίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 στην Περιφέρεια και κατατάσσονται σε βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου 2190/1994.

 

Η διαπιστωτική αυτή πράξη ένταξης και κατάταξης εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι εντασσόμενοι και κατατασσόμενοι υπάλληλοι καθίστανται οργανικοί υπάλληλοι της Περιφέρειας, λογιζόμενοι για κάθε συνέπεια ότι έχουν μεταταγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο συνταξιοδοτικό καθεστώς, να υπάγονται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν από την έναρξη και κατάταξή τους στο προσωπικό της Περιφέρειας και να λαμβάνουν τις τακτικές και πάσης φύσεως πρόσθετες απολαβές των υπαλλήλων των υπηρεσιών στις οποίες ανήκαν πριν την κατά τα ανωτέρω ένταξη και κατάταξή τους.

 

Οι κατά την 27-02-1997 υπηρετούντες υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες που ανήκουν στην Περιφέρεια, με εξαίρεση όσους υπηρετούν με απόσπαση, εντάσσονται σε αντίστοιχες θέσεις που μεταφέρονται αυτοδικαίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και κατατάσσονται στις αντίστοιχες ειδικότητες με τις οποίες έχουν προσληφθεί. Οι ανωτέρω διατάξεις οι σχετικές με τους κατατασσόμενους υπαλλήλους εφαρμόζονται ανάλογα και στους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου.

 

Μετά την έκδοση των πράξεων ένταξης και κατάταξης ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας τοποθετεί τους υπαλλήλους αυτούς και τους προϊσταμένους στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας. Οι πράξεις αυτές εκδίδονται το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου και ισχύουν από την έναρξη ισχύος του μέρους πρώτου του παρόντος νόμου.

 

Υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και υπάλληλοι τοπικών ενώσεων δήμων και κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες της Περιφέρειας, εντάσσονται και κατατάσσονται με αντίστοιχη μεταφορά των θέσεών τους στην Περιφέρεια, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, εφόσον η απόσπασή τους έγινε μέχρι την 20-05-1997 και υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών, που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

 

Οι υπάλληλοι που εντάσσονται και κατατάσσονται αυτοδικαίως κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δικαιούνται, μετά την παρέλευση 2 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να ζητήσουν κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων τη μετάταξή τους σε κενή και εν ελλείψει προσωρινή θέση στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου από το οποίο προέρχονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.