Νόμος 2503/97 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός - Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πιστώσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών και λοιπών απολαβών του προσωπικού εγγράφονται σε ξεχωριστό τμήμα του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού, κατά Περιφέρεια, νομό ή νομαρχία και ειδικό φορέα δραστηριότητας. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας είναι κύριος διατάκτης του προϋπολογισμού της Περιφέρειάς του, με εξαίρεση τις πιστώσεις των ειδικών φορέων των νομών ή νομαρχιών της Περιφέρειας, πλην της έδρας αυτής των οποίων κύριος διατάκτης είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης κάθε νομού ή νομαρχίας.

 

Για το εναπομένον χρονικό διάστημα του τρέχοντος έτους τροποποιείται ανάλογα ο Κρατικός Προϋπολογισμός για την κάλυψη των δαπανών της Περιφέρειας, οι οποίες δύναται να καταλογίζονται και σε βάρος των φορέων που βάρυναν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

 

2. Από το 1998 εκδίδονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Συλλογικές Αποφάσεις Έργων κάθε Περιφέρειας. Οι πιστώσεις των έργων περιφερειακού χαρακτήρα που εντάσσονται στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων κάθε Περιφέρειας περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συνεχιζόμενα έργα περιφερειακού χαρακτήρα, τα οποία πριν την ισχύ του παρόντος νόμου εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με φορείς εκτέλεσης τα αρμόδια υπουργεία, θα συμπεριληφθούν στις αντίστοιχες Συλλογικές Αποφάσεις Έργων κάθε Περιφέρειας με κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού. Τα συνεχιζόμενα έργα των Συλλογικών Αποφάσεων Έργων κάθε Περιφέρειας μετά την ισχύ του παρόντος νόμου εντάσσονται στη Συλλογική Απόφαση Έργων κάθε Περιφέρειας με πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η διαδικασία κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο περιφερειακό επίπεδο, τα κριτήρια επιλογής έργων και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση, καθορίζονται στην ετήσια Εγκύκλιο Οδηγιών Κατάρτισης Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Ειδικότερα, καθορίζεται επίσης η αρμοδιότητα εκάστου φορέα για την πρόταση ένταξης νέων έργων στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων κάθε Περιφέρειας, ως εξής:

 

α) έργα που προτείνονται με απόφαση αποκλειστικά του Περιφερειακού Συμβουλίου,

β) έργα που προτείνονται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Κεντρικής Αρχής,

γ) έργα που προτείνονται με απόφαση αρμόδιας κεντρικής αρχής και σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μπορεί να μεταβληθεί ο προϋπολογισμός και η ετήσια πίστωση εκάστου έργου εφόσον η μεταβολή αντισταθμίζεται σε άλλα έργα του ίδιου τομέα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να μην μεταβάλλεται ο συνολικός προϋπολογισμός και η ετήσια πίστωση των τομέων της Συλλογικής Απόφασης Έργων κάθε Περιφέρειας και των Μέτρων των Εφαρμοζομένων Κοινοτικών Προγραμμάτων. Οι κατά τα ανωτέρω αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Για μεταβολές του συνολικού προϋπολογισμού τομέων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων απαιτείται έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και για μεταβολές του συνολικού προϋπολογισμού Μέτρων Κοινοτικών Προγραμμάτων έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος.

 

3. Οι περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του νόμου 2218/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β. Η τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας και ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο ταμείο η Περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.

 

δ. Η άσκηση της ταμιακής του διαχείρισης.}

 

4. Οι περιπτώσεις ζ', και θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του νόμου 2218/1994 καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.