Νόμος 2503/97 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διάρθρωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Περιφέρεια διαρθρώνεται ως εξής:

 

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας.

Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης

 

2. Σε κάθε Περιφέρεια εκτός από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργεί Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν. Στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας η νομική τους υπηρεσία διεξάγεται από τα Γραφεία Νομικού Συμβούλου του Κράτους στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μακεδονίας - Θράκης αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν.

 

3. Η Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας συγκροτείται:

 

Α. Από τις Διευθύνσεις:

 

α) Σχεδιασμού και Ανάπτυξης,

β) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας

γ) Δημόσιων Έργων,

δ) Ελέγχου Κατασκευής Έργων,

ε) Ελέγχου Συντήρησης Έργων,

στ) Περιβάλλοντος και Χωροταξίας,

ζ) Δασών,

η) Γεωργικής Ανάπτυξης,

θ) Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης

ι) Διοίκησης, από το αυτοτελές τμήμα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης Πολιτών και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.

 

Στη Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας υπάγονται επίσης οι Επιθεωρήσεις Δασών.

 

Οι ανωτέρω οργανικές μονάδες, με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α, γ' και δ' της παραγράφου 10 του άρθρου 6, έχουν τοπική αρμοδιότητα ολόκληρη την Περιφέρεια και έδρα τους την έδρα της Περιφέρειας.

 

Β. Από τις Διευθύνσεις:

 

α) Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης που λειτουργούν στους νομούς ή νομαρχίες της Περιφέρειας, εκτός από εκείνους που βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας,

β) Δασών - Δασαρχεία και Αναδασώσεων.

 

Οι ανωτέρω Διευθύνσεις έχουν τοπική αρμοδιότητα το νομό ή νομαρχία κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998), την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003) και την παράγραφο 10 του άρθρου 25 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 

4. Το Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας επικουρεί το Γενικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων,οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετά ειδικά θέματα σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του.

 

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου επίσης ανήκουν:

 

Η πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης της Περιφέρειας για τις κρατικές δραστηριότητες. Η δημοσιογραφική κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση της κοινής γνώμης. Η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας. Η μέριμνα για την επαφή του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, καθώς και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτόν με τα μέσα ενημέρωσης. Η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.