Νόμος 2503/97 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διευθύνσεις με τοπική αρμοδιότητα την Περιφέρεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την εξειδίκευση της περιφερειακής πολιτικής στο επίπεδο της Περιφέρειας,την υλοποίηση των διαδικασιών του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, για τα ετήσια και μεσοχρόνια προγράμματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και για τα αναπτυξιακά κίνητρα και την προώθηση νέων θεσμών. Η Διεύθυνση είναι αρμόδια επίσης για τα θέματα των υδατικών πόρων.

 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης συγκροτείται από τα παρακάτω τέσσερα (4) τμήματα:

 

Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής.

Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Διαχείρισης Έργων.

Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.

 

Οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι:

 

α) Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

 

Η σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής πολιτικής. Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής στο επίπεδο της Περιφέρειας. Η μέριμνα για την κατάρτιση και έγκριση του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας, ο συντονισμός των φορέων εκτέλεσης και η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του.

 

Η εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για την έγκριση των μεσοχρόνιων νομαρχιακών αναπτυξιακών προγραμμάτων, που εκπονούνται στα πλαίσια των μεσοχρόνιων περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

 

Η εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών μελετών που αφορούν την Περιφέρεια.

 

β) Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Διαχείρισης Έργων

 

Η τελική διαμόρφωση, η μέριμνα για την έγκριση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ετήσιων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακού Επιπέδου.

 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής του Δημόσιου Τομέα κατά την κατάρτιση και εκτέλεση των Νομαρχιακών Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1622/1986.

 

Η εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για τις προτάσεις της Περιφέρειας για το Εθνικό Ετήσιο Πρόγραμμα (Δημόσιες Επενδύσεις Εθνικής Σημασίας).

 

Η επιλογή και παρακολούθηση της εκτέλεσης έργων και προγραμμάτων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

γ) Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Η προώθηση των διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης των επενδύσεων, ο έλεγχος αυτών και η εφαρμογή των σχετικών με τα κίνητρα διατάξεων.

 

δ) Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.

 

Έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για τις μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης από τις κείμενες διατάξεις.

 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, μπορεί να τροποποιούνται οι αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορεί να καθορίζεται χωρική αρμοδιότητα Τμημάτων Υδατικών Πόρων διαφορετική από εκείνη της Περιφέρειας της έδρας τους όταν αυτό επιβάλλεται για την ορθολογική διαχείριση των Υδατικών Πόρων και σε συνάρτηση με τα Υδατικά Διαμερίσματα.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης μπορεί να ιδρύεται Γραφείο Υδατικών Πόρων με άλλη έδρα. Στην ίδια απόφαση ορίζεται η έδρα του Γραφείου και καθορίζονται οι αρμοδιότητές του.

 

2. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας είναι:

 

α) Η προστασία και η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην αντίστοιχη Περιφέρεια, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής και των κατευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

β) Η παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού της Περιφέρειας και η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, με σκοπό τη διενέργεια αναλύσεων, εκ θέσεων και προβλέψεων για την κατάσταση της υγείας του πληθυσμού, τον προσδιορισμό των αναγκών Δημόσιας Υγείας και τον καθορισμό στόχων.

 

γ) Η ανάπτυξη προγραμμάτων και γενικά δράσεων και πολιτικών πρόληψης των ασθενειών και προαγωγής της υγείας, της περιβαλλοντικής και δημόσιας υγιεινής, της υγιεινής των τροφίμων και του νερού και της επαγγελματικής υγιεινής στην Περιφέρεια.

 

δ) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων όλων των φορέων Δημόσιας Υγείας που λειτουργούν στην Περιφέρεια στο πλαίσιο της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία.

 

ε) Ο συντονισμός των περιφερειακών υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (με τις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της ίδιας Περιφέρειας.)

 

στ) Ο συντονισμός του έργου όλων των φορέων Δημόσιας Υγείας, οποιασδήποτε νομικής μορφής, της Περιφέρειας.

 

ζ) Η μελέτη και πρόταση ρυθμίσεων κατάλληλων για την πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στους κατοίκους της Περιφέρειας.

 

η) Η μελέτη και πρόταση ρυθμίσεων κατάλληλων για την προστασία του πληθυσμού από ατυχήματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003).

 

3. Η Διεύθυνση Δημόσιων Έργων είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και τη μελέτη της περιφερειακής πολιτικής κατασκευής έργων, καθώς και την εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης και την έγκριση των μελετών των έργων αυτών και για την εκτέλεση δειγματοληψιών και τον έλεγχο της καταλληλότητας των εδαφών και των υλικών κατασκευής των εκτελούμενων έργων.

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιων Έργων ασκεί, για τα από τις υπηρεσίες αυτού εκτελούμενα έργα, τις κατά τη νομοθεσία περί εκτέλεσης των δημόσιων και άλλων έργων μνημονευόμενες ως αρμοδιότητες

προϊσταμένης αρχής.

 

Η Διεύθυνση Δημόσιων Έργων συγκροτείται από τα παρακάτω 7 Τμήματα:

 

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Τμήμα Υδραυλικών Έργων

Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων

Τμήμα Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Έργων

Τμήμα Οδικής Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων

Τμήμα Εργαστηρίου Δημόσιων Έργων

Τμήμα Προγράμματος και Μελετών

 

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων είναι:

 

α) Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

 

Η συγκέντρωση και η εισήγηση για την κατάρτιση προσχεδίων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων. Όλα τα θέματα έργων που χαρακτηρίζονται ως γενικότερης σημασίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτωση δ' του άρθρου 1 του νόμου 3200/1955 και κάθε αρμοδιότητα που σχετίζεται με την εκτέλεση έργου σε επίπεδο Περιφέρειας.

 

Όλα τα θέματα σχετικά με τις μελέτες συγκοινωνιακών έργων, κατασκευές συγκοινωνιακών έργων, μελέτες και κατασκευές εργασιών συντήρησης συγκοινωνιακών έργων.

 

Όλα τα θέματα σχετικά με τις μελέτες έργων οικισμού, κατασκευής έργων οικισμού και κατασκευής εργασιών συντήρησης κτιριακών έργων.

 

β) Τμήμα Υδραυλικών Έργων

 

Όλα τα θέματα σχετικά με τις μελέτες υδραυλικών έργων, κατασκευές υδραυλικών έργων, καθώς και κάθε θέμα που αφορά μελέτες και κατασκευές εργασιών συντήρησης υδραυλικών και επειγόντων έργων. Η εποπτεία στη λειτουργία των υδρολογικών σταθμών.

 

γ) Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων

 

Η κατάρτιση προγραμμάτων εγγειοβελτιωτικών έργων. Η κατάρτιση των αναγκαστικών προκαταρκτικών εκθέσεων όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων. Η έγκριση ανάθεσης εκπόνησης των μελετών.

 

Η εκπόνηση προμελετών και μελετών έργων και η εκτέλεσή τους. Η επιμέλεια της λειτουργίας, συντήρησης και διοίκησης των έργων. Η συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημόσιου έργου. Η έγκριση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων.

 

δ) Τμήμα Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Έργων. Κάθε ηλεκτρομηχανολογικό θέμα μελέτης, κατασκευής και συντήρησης των έργων.

 

ε) Τμήμα Οδικής Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων.

 

Κάθε θέμα που αφορά την οδική κυκλοφορία, τις μετρήσεις, τη σήμανση των οδών, τη σηματοδότηση και το φωτισμό αυτών. Η εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και ο έλεγχος από κυκλοφοριακής άποψης των μελετών αντικειμένου της Διεύθυνσης. Οι τοπογραφήσεις, χαράξεις και οι αντίστοιχες ενέργειες για απαλλοτριώσεις, καθώς και κάθε τοπογραφική εργασία αναγκαία για τη μελέτη και κατασκευή των έργων ή για την αντιμετώπιση πολεοδομικών θεμάτων.

 

στ) Τμήμα Εργαστηρίου Δημόσιων Έργων.

 

Η εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εδαφών, ως κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών. Η παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων, στα εκτελούμενα χωματουργικά έργα, χωμάτινα φράγματα, αναχώματα, οδοστρώματα. Η αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών. Η εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών για τον έλεγχο της καταλληλότητας των αδρανών υλικών για κατασκευές οδοστρωμάτων. Ο έλεγχος ασφαλιστικών συνδετικών υλικών και πρόσθετων βελτιωτικών υλικών, για την καταλληλότητα αυτών, για ασφαλιστικές κατασκευές. Η μελέτη σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος λειτουργίας μόνιμων εγκαταστάσεων παραγωγής ασφαλτικών υλικών. Η παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα ασφαλτικά οδοστρώματα και άλλες ασφαλτικές κατασκευές.

 

Η εκτέλεση δοκιμών και ελέγχων κονιών, τεχνητών λίθων δομικών υλικών από τσιμέντο, γύψο, ξυλόλιθο, προϊόντων αμιαντοτσιμέντου, κεραμουργικών προϊόντων, ξυλείας, στεγανοποιητικών υλικών επιφάνειας και μάζας, χωμάτων, δομικών υλικών που περιέχουν άσφαλτο ή πίσσα ή υλικών σημάνσεως κ.λ.π. Η εκτέλεση χημικών αναλύσεων μετάλλων, πετρωμάτων κ.λ.π., ο έλεγχος της ποιότητας τσιμέντου, της καταλληλότητας ύδατος και πρόσθετων υλικών σκυροδέματος. Ο έλεγχος καταλληλότητας αδρανών υλικών για σκυρόδεμα και η μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος. Η εκτέλεση δοκιμών και ελέγχων αντοχής δοκιμίων νωπού ή σκληρού σκυροδέματος. Ο έλεγχος και οι δοκιμές κατασκευών σκυροδέματος, καθώς και διαφόρων υλικών χρησιμοποιουμένων σε κατασκευές σκυροδέματος. Ο έλεγχος και η εκτέλεση δοκιμών μεταλλικών στοιχείων και σιδηρού οπλισμού σκυροδέματος.

 

ζ) Τμήμα Προγράμματος και Μελετών

 

Κάθε θέμα που αφορά στη συγκέντρωση στοιχείων και στη διατύπωση προτάσεων για την κατάρτιση προγραμμάτων μελέτης, κατασκευής και συντήρησης των έργων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, καθώς και η μέριμνα για την εξασφάλιση, διάθεση και παρακολούθηση των σχετικών χρηματοδοτήσεων. Η συγκέντρωση στατιστικών γενικά στοιχείων επί της εξελίξεως του προγράμματος μελετών έργων κ.λ.π., καθώς και η αποστολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

4. Η Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων είναι αρμόδια για την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο εκτέλεσης.

 

Η Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων συγκροτείται από τα παρακάτω 3 Τμήματα:

 

Τμήμα Μελετών

Τμήμα Εποπτεία Υδραυλικών Έργων

Τμήμα Εποπτείας Συγκοινωνιακών Έργων

 

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων είναι:

 

α) Τμήμα Μελετών

 

Όλα τα θέματα επί τόπου εφαρμογής των μελετών, συμπλήρωσης και προσαρμογής αυτών, καθώς και κατάρτισης συμπληρωματικών μελετών έργων οδοποιίας και λοιπών έργων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 

β) Τμήμα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων

 

η επί τόπου εφαρμογή των μελετών, η συμπλήρωση και προσαρμογή μελετών υδραυλικών έργων αρμοδιότητάς της,
η εποπτεία κατασκευής και συντήρησης υδραυλικών έργων αρμοδιότητάς της.

 

γ) Τμήμα Εποπτείας Συγκοινωνιακών Έργων

 

η επί τόπου εφαρμογή των μελετών, η συμπλήρωση και προσαρμογή μελετών συγκοινωνιακών έργων, καθώς και η κατάρτιση συμπληρωματικών μελετών συγκοινωνιακών έργων,
η εποπτεία κατασκευής και συντήρησης συγκοινωνιακών έργων.

 

5. Η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων και αρμόδια για τη συντήρηση τοπικών βελτιώσεων και τη συντήρηση του υφισταμένου οδικού δικτύου, τη μελέτη και εκτέλεση σήμανσης και σηματοδότησης, καθώς και τη συντήρηση του πάσης φύσεως μηχανικού εξοπλισμού.

 

Η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων συγκροτείται από τα παρακάτω 3 Τμήματα:

 

Τμήμα Συντήρησης

Τμήμα Σήμανσης, Σηματοδότησης και Ηλεκτροφωτισμού

Τμήμα Εξοπλισμού και Διαχείρισης

 

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων είναι:

 

α) Τμήμα Συντήρησης

 

Η μελέτη και η εκτέλεση ή η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου, αρμοδιότητάς της.

 

β) Τμήμα Σήμανσης, Σηματοδότησης και Ηλεκτροφωτισμού.

 

Η μελέτη και η εκτέλεση ή η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών σήμανσης,σηματοδότησης, ως και ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου, αρμοδιότητάς της.

 

γ) Τμήμα Εξοπλισμού και Διαχείρισης.

 

Η συντήρηση και η αποκατάσταση ζημιών του πάσης φύσεως μηχανικού εξοπλισμού και η φύλαξη αυτού. Η παραλαβή και αποθήκευση των πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών συντήρησης, σήμανσης, κ.λ.π., καθώς και η διαχείριση και αποθήκευση αυτών.

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντήρησης Έργων ασκεί για τα έργα που εκτελούνται από την υπηρεσία του τις αρμοδιότητες διευθύνουσας τα έργα υπηρεσίας, που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των δημόσιων έργων.

 

6. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας είναι αρμόδια για τον Προγραμματισμό και την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής, Χωροταξικής και Πολεοδομικής Πολιτικής, στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας συγκροτείται από τα παρακάτω 2 Τμήματα:

 

Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών

 

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας είναι:

 

α) Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού.

 

Η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής σε επίπεδο Περιφέρειας για τη δομή και την οργάνωση του φυσικολειτουργικού χώρου, τις χρήσεις της γης, τη χωρική διάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τα δίκτυα και συστήματα τεχνικής υποδομής, τη δομή και διάρθρωση του οικιστικού δικτύου και τις ζώνες ειδικού σχεδιασμού. Η επεξεργασία προγραμμάτων επεμβάσεων στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού περιφερειακού επιπέδου. Η συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και αξιολόγηση των απαραίτητων στοιχείων και στατιστικών δεδομένων και εκπόνηση ειδικών μελετών. Η μέριμνα για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων για το χωροταξικό πληροφοριακό σύστημα.

 

Η μέριμνα για τη συγκέντρωση των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον. Ο συντονισμός των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο φυσικός αποδέκτης, οι προστατευτέοι φυσικοί πόροι, οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες ή οι ενδεικνυόμενες λύσεις παρουσιάζουν διανομαρχιακό χαρακτήρα. Η εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πηγών και την κατανομή των πιστώσεων, και αυτοσχεδιασμό, καθώς και τις προτάσεις μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λ.π.).

 

Η εισήγηση για θέματα προέγκρισης χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων κατά τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 69269/5387/1990 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990) που διατηρούνται στην Περιφέρεια, σύμφωνα με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 28/1993 (ΦΕΚ 9/Α/1993), καθώς και εκείνων για τα οποία μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότητα για έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986). Για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994). Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

 

Η αρμοδιότητα για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων εκ της κατηγορίας Α' της υπ' αριθμόν Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990), που μεταβιβάσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994) Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε ζώνες οικιστικού ελέγχου προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

 

Ο καθορισμός Υδατικών Περιοχών δύο ή περισσοτέρων νομών (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθμός 144/1987 (ΦΕΚ 197/Α/1987)).

 

Τα έργα διευθέτησης και ρύθμισης ροής υδάτων (προέγκριση χωροθέτησης έργων της υπ' αριθμόν Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

Η εισήγηση για την παροχή σύμφωνης γνώμης κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Α/1985) και η παροχή γνωμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του προαναφερομένου προεδρικού διατάγματος. Η αρμοδιότητα για την εποπτεία του Ειδικού Σώματος Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 

β) Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών

 

Η εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικονομικού και κτιριοδομικού κανονισμού. Ο συντονισμός της υλοποίησης των προγραμμάτων εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια και τις πολεοδομικές μελέτες.

 

Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η διατύπωση απόψεων σε ο,τι αφορά προγράμματα μελετών και πολεοδομικών μελετών ή και μεμονωμένων ως άνω μελετών. Η παρακολούθηση άσκησης των αρμοδιοτήτων των νομαρχιακών υπηρεσιών πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογών και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών σε αυτές. Η έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 410/1968. Η έκδοση απόφασης έγκρισης παρεκκλίσεων για εγκαταστάσεις εκτός εγκεκριμένων σχεδίων και εκτός ορίων οικισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Α/1985). Οι αρμοδιότητες επιθεωρητή που αναφέρονται σε θέματα επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 5 του από 13-04-1929 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 153/Α/1929). Η έκδοση απόφασης συγκρότησης συνεργείου κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών (άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 3 προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 5/1983 (ΦΕΚ 291/Α/1983)).

 

7. Η Διεύθυνση Δασών είναι αρμόδια για την περιφερειακή δασική ανάπτυξη και προστασία των δασών.

 

Η Διεύθυνση Δασών συγκροτείται από τα παρακάτω τρία (3) Τμήματα:

 

Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης

Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων

Τμήμα Δασικό

 

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Δασών είναι:

 

α) Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης

 

Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, καθώς και η μελέτη θεμάτων δασικής ανάπτυξης.
Ο συντονισμός και η εποπτεία της σύνταξης των πάσης φύσεως προγραμμάτων νομαρχιακού επιπέδου.
Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η εποπτεία εκτέλεσης των προγραμμάτων νομαρχιακού επιπέδου, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και πινακοποίηση και τήρηση των απολογιστικών στοιχείων.
Η κατάρτιση μελετών δασοτεχνικών έργων διανομαρχιακού επιπέδου.
Ο συντονισμός και η εποπτεία της σύνταξης των πάσης φύσεως μελετών νομαρχιακού επιπέδου, η θεώρηση και η μέριμνα για την έγκριση αυτών.
Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η εποπτεία εφαρμογής των μελετών για τα πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα νομαρχιακού επιπέδου.
Ο σχεδιασμός των αναδασώσεων και της αντιχειμαρρικής προστασίας και
Θέματα σχετικά με τις κτηματογραφήσεις και τις χαρτογραφήσεις δασών και δασικών εκτάσεων.

 

β) Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων

 

Η εισήγηση για τη σύσταση ή κατάργηση σταθμών δασοπροστασίας κατά τη διάταξη του άρθρου 37 παράγραφος 7 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989).
Η μέριμνα για τη σύνταξη, εκτύπωση και διανομή εκλαϊκευμένων φυλλαδίων ή άλλων εντύπων που αποσκοπούν στην προστασία και ανάπτυξη των δασών.
Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις δασικές πυρκαγιές.
Η εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας των δασικών εκτάσεων, ο σχεδιασμός και η μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή των δασικών ανομημάτων, η παροχή σχετικών οδηγιών στις νομαρχιακού επιπέδου δασικές υπηρεσίες για την πιστή εφαρμογή των μέτρων δασοπροστασίας και η μέριμνα για την οργάνωση της Δασοφυλακής και την εκπαίδευση του προσωπικού δασοπροστασίας.
Η μέριμνα για το σχεδιασμό του αντιπυρικού αγώνα και την οργάνωση της αρωγής και συνεργασίας των εμπλεκομένων κρατικών και άλλων φορέων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο έργο της καταστολής των δασικών πυρκαγιών.
Η επιχείρηση αξιοποίησης των εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης που τυχόν διατίθενται στην Περιφέρεια σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Γεωργίας και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
Ο συντονισμός και αξιοποίηση των επίγειων μέσων των μονάδων της Περιφέρειας.
Η συγκρότηση, στελέχωση και εφοδιασμός με τα αναγκαία μέσα και εφόδια και λειτουργία του περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρκαγιών σε συνεργασία με το Κεντρικό Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρκαγιών.
Ο έλεγχος κάθε φύσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Περιφέρειας, η συντήρηση και επισκευή του σε συνεργασία με το Κεντρικό Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρκαγιών.
Η συνεργασία με το Κεντρικό Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρκαγιών για την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων και τη συνδρομή αυτών σε επιχειρήσεις εκτός Περιφέρειας.

 

γ) Τμήμα Δασικό

 

Η μελέτη των προβλημάτων και ο συντονισμός του έργου της εκμετάλλευσης των δημόσιων δασών.
Ο συντονισμός της διάθεσης και εμπορίας των παραγόμενων δασικών προϊόντων.
Η δασοπολιτική επιτήρηση επί των μη δημόσιων δασοπονιών.
Η παρακολούθηση της εφαρμογής των μελετών διαχείρισης και η παροχή οδηγιών για την αποδοτικότερη οργάνωση της παραγωγής.
Η μελέτη των προβλημάτων ανάπτυξης της ιδιωτικής Δασοπονίας.
Η μέριμνα κατανομής του μηχανικού εξοπλισμού στις νομαρχιακές υπηρεσίες και η παρακολούθηση της αξιοποίησης αυτού.
Η παροχή οδηγιών για την προστασία, ανάπτυξη και επαύξηση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας γενικότερα.
Η μελέτη των προβλημάτων ανάπτυξης των δασικών βοσκοτόπων.
Θέματα αφορώντα στην κατά τις κείμενες διατάξεις αλλαγή της χρήσης δασών και δασικών εκτάσεων.
Η μέριμνα διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και η μελέτη των συναφών θεμάτων.
Η μέριμνα για τη λειτουργία της Γραμματείας των Συμβουλίων και Επιτροπών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η τήρηση των πρακτικών και των αποφάσεων.
Ο έλεγχος και η έγκριση όλων των παραστατικών διαχείρισης των δασών από τις νομαρχιακού επιπέδου υπηρεσίες κατά τις ισχύουσες για τη διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος των δασικών βιβλίων.
Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η ταξινόμηση στατιστικών πληροφοριών σχετικών με την εκμετάλλευση δασών και την παραγωγή προϊόντων.
Η χορήγηση αντιγράφων των αποφάσεων και των πρακτικών των συνεδριάσεων των συμβουλίων και επιτροπών.

 

8. Την Επιθεώρηση Δασών συγκροτούν οι Επιθεωρητές Δασών και το Γραφείο υποστήριξης των Επιθεωρητών. Οι Επιθεωρητές επιλέγονται και τοποθετούνται κατά τις κείμενες περί αυτών διατάξεις, οι δε αρμοδιότητες και η υπηρεσιακή τους κατάσταση προσδιορίζονται από το άρθρο 41 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989).

 

Το Γραφείο στήριξης των Επιθεωρητών τηρεί τους φακέλους των υποθέσεων, έχει τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και τήρηση αρχείου, καθώς και τη διαχείριση χρηματικού και υλικού και τη διαχειριστική και λογιστική εξυπηρέτηση της Επιθεώρησης γενικότερα.

 

9. Η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για τη γεωργική ανάπτυξη και εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής.

 

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα παρακάτω 2 Τμήματα:

 

Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης

Τμήμα Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων

 

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης είναι:

 

α) Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης

 

Ο προγραμματισμός της γεωργικής ανάπτυξης, η κατάρτιση προγραμμάτων της Περιφέρειας και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

 

Η εκπόνηση μελετών και η αξιολόγηση των μέτρων αγροτικής πολιτικής.
Η εξέταση προσφυγής κατά της απορριπτικής απόφασης του σχεδίου βελτίωσης, καθώς και κατά του κύρους των καταλόγων δικαιούχων εξισωτικής αποζημίωσης.

 

β) Τμήμα Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων.

 

- Η σύνταξη τομεακών και λοιπών προγραμμάτων έργων υποδομής για τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, η ένταξή τους σε τομεακά εθνικά προγράμματα, καθώς επίσης η λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών και η παρακολούθηση της πορείας των αγορών των γεωργικών προϊόντων.

 

10. Η Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης είναι αρμόδια για την άσκηση εποπτείας και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και την εφαρμογή του συστήματος της διοικητικής αποκέντρωσης.

 

Η Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης συγκροτείται από τα παρακάτω 5 Τμήματα:

 

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού

Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων

Τμήμα Αποκέντρωσης

Τμήμα Γραμματείας

 

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης είναι:

 

α) Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

 

Ασκεί σε επίπεδο νομού ή νομαρχίας της έδρας της Περιφέρειας όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των λοιπών νομών ή νομαρχών της Περιφέρειας, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1)α πλην της άσκησης εποπτείας των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, του νομού ή νομαρχίας της έδρας της Περιφέρειας, οι οποίες ασκούνται από το Τμήμα Αποκέντρωσης.

 

Επίσης, το Τμήμα εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα για όλα τα γενικότερα θέματα που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού των νομών ή νομαρχιών της Περιφέρειας.

 

β) Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού

 

Η άσκηση εποπτείας στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και ιδίως:

 

Ο έλεγχος νομιμότητας σε όλες τις πράξεις των νομαρχιακών συμβουλίων, των συμβουλίων των ενιαίων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και λοιπών συλλογικών οργάνων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των νομικών τους προσώπων και η παραπομπή στην επιτροπή του άρθρου 68 του προεδρικού διατάγματος 30/1996.
Η εκδίκαση των προσφυγών κατά πράξεων συλλογικών οργάνων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που δεν απευθύνονται στην ανωτέρω επιτροπή.
Η εκδίκαση των προσφυγών κατά των αποφάσεων των νομαρχών και λοιπών μονομελών οργάνων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.
Ο έλεγχος στα αιρετά όργανα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων από άποψη αστικής ευθύνης και διοικητικών κυρώσεων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων στις περιπτώσεις καταδίκης.

 

γ) Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων

 

Ασκεί σε επίπεδο νομού ή νομαρχίας της έδρας της Περιφέρειας όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης των λοιπών νομών ή νομαρχιών της Περιφέρειας, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

 

Επίσης, το Τμήμα εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα για όλα τα γενικότερα θέματα που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού των νομών ή νομαρχιών της Περιφέρειας.

 

δ) Τμήμα Αποκέντρωσης

 

Η άσκηση εποπτείας στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του νομού ή της νομαρχίας της έδρας της Περιφέρειας, πλην των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Τα της εφαρμογής και λειτουργίας του συστήματος της διοικητικής αποκέντρωσης και γενικά τα των κρατικών αρμοδιοτήτων που ανακύπτουν και δεν ανήκουν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Τα θέματα της εθιμοτυπίας και των εορτών.
Η Γραμματειακή εξυπηρέτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

ε) Τμήμα Γραμματείας

 

Η παραλαβή, ο χαρακτηρισμός, η πρωτοκόλληση, η ευρετηρίαση, η συσχέτιση και η κατανομή στα Τμήματα των εισερχομένων εγγράφων στη Διεύθυνση.
Η αντιγραφή, η παραλαβή και η διεκπεραίωση των εξερχομένων εγγράφων, καθώς και η διακίνηση γενικά της αλληλογραφίας.
Η επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων των ανωτέρω περιπτώσεων και η τήρηση των πρωτοτύπων στο αρχείο.
Η τήρηση των αρχείων της Διεύθυνσης και η πρόταση για εκκαθάριση των ως αχρήστων κρινόμενων.

 

11. Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια για όλα τα θέματα διοίκησης προσωπικού και οικονομικής διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας και

την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής.

 

Η Διεύθυνση Διοίκησης συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

 

Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού
Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης
Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής
Τμήμα Γραμματείας

 

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοίκησης είναι:

 

α) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού

 

Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού των υπηρεσιών που συγκροτούν την ενιαία διοικητική μονάδα της Περιφέρειας. Η μέριμνα για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού. Η μέριμνα για την αξιοποίηση των μετ-εκπαιδευθέντων.

 

Η μέριμνα για την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης σχεδίων προγραμμάτων των τομέων δραστηριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας με καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων και εξειδίκευση των μέτρων, με βάση τις προτάσεις των αρμόδιων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας, καθώς και η μέριμνα της έγκρισης αυτών.

 

Η μέριμνα για τη σύγκληση συντονιστικών συσκέψεων προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων, προκειμένου να εξετάζονται θέματα προγραμματισμού και πορείας εκτέλεσης των προγραμμάτων, καθώς και θέματα κοινού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.

 

Η εκτίμηση των αναγκών σε θέσεις προσωπικού και η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού της Περιφέρειας, καθώς και η πρόβλεψη της αριθμητικής εξέλιξης του προσωπικού.

 

β) Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης

 

Η μέριμνα για την κατάρτιση, εκτέλεση και τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας. Η διαχείριση κάθε δαπάνης, καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού των υπηρεσιών

της έδρας της Περιφέρειας. Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος υλικού, εφοδίου, ή άλλου περιουσιακού στοιχείου. Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κ.λ.π.). Η μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Η μέριμνα για τη διαχείριση υλικού.

 

γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής

 

Η παρακολούθηση και ταξινόμηση του αρχείου για θέματα που αφορούν τη νομοθεσία και νομολογία της Περιφέρειας, ως και για θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη νομοθεσία της (κανονισμός,οδηγίες, αποφάσεις), καθώς και τα διαρθρωτικά ταμεία αυτής.
Η συγκέντρωση και τήρηση στατιστικών και λοιπών στοιχείων για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική κατάσταση στην Περιφέρεια.
Η μέριμνα για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό.
Η επιλογή των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας που επιβάλλεται να μηχανογραφούνται.
Η μελέτη εφαρμογών πληροφορικής και η υλοποίησή τους και η ανάπτυξη και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος της Περιφέρειας.
Η αξιολόγηση, επιλογή και ανανέωση του συστηματικού περιβάλλοντος (λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων κ.λ.π).

 

δ) Τμήμα Γραμματείας

 

Η πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, η διεκπεραίωση των εγγράφων. Η επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας. Η μέριμνα για την κίνηση των οχημάτων.

 

Σε υπηρεσίες της Περιφέρειας που δεν στεγάζονται στο ίδιο κτίριο με τη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, μπορεί, με απόφαση του γενικού γραμματέα, να λειτουργεί Γραφείο Διοικητικού - Οικονομικού, ως οργανική μονάδα της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού.

 

12. Το Τμήμα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι αρμόδιο για το χειρισμό όλων των υποθέσεων των πολιτών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιακών μονάδων της Περιφέρειας, από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Ειδικότερα, το Τμήμα ενημερώνει τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, τους εφοδιάζει με τα κατάλληλα πληροφοριακά έντυπα, τους κατευθύνει για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων που τους απασχολούν.

 

13. Το Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης,διέπεται, σε ο,τι αφορά τη διάρθρωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές του, από τις κείμενες ειδικές διατάξεις.

 

14. Στη Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας λειτουργεί και Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου ανήκει η εξειδίκευση του σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο, στα ζητήματα οργάνωσης των κρατικών υπηρεσιών για την πρόληψη, αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.