Προεδρικό διάταγμα 13/4/1929 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αντίγραφο της κατά το προηγούμενον άρθρο 4 εκθέσεως κοινοποιείται υπό της τεχνικής υπηρεσίας δια της αστυνομικής αρχής εις τον ιδιοκτήτη και τους τυχόν ενοίκους. Προκειμένου περί ζητημάτων αναφερομένων σε μεσότοιχο και τις εκ τυχόν κατεδαφίσεως αυτού προς ανοικοδόμηση συνεπείας (Κεφάλαιο XVII οικοδομικού κανονισμού), η έκθεση κοινοποιείται εις αμφοτέρους τους γείτονες ιδιοκτήτες και τους τυχόν ενοίκους. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν ενστάσεις κατά της τυχόν εκθέσεως της τεχνικής υπηρεσίας εντός ορισμένης ανατρεπτικής προθεσμίας οριζόμενης εν αυτή τη εκθέσει. Δια τον καθορισμό της προθεσμίας ταύτης λαμβάνεται υπ' όψιν ο βαθμός του κινδύνου και η απόστασις του τόπου εν ω το επικίνδυνο ακίνητο από την έδρα της υπηρεσίας. Η ένσταση πρέπει να υποβάλλεται πάντοτε στην υπηρεσία που συνέταξε την έκθεση είτε απ' ευθείας είτε δια της αστυνομικής αρχής του τόπου εν ω το ακίνητο, λογίζεται δε η χρονολογία της υποβολής της, από της παραδόσεώς της εις την αστυνομία ή εις την υπηρεσία (εάν υπεβλήθη εις την τελευταία απ' ευθείας). Η εμπρόθεσμος υποβολή των ενστάσεων αναστέλλει οίκοθεν την εκτέλεσιν της εκθέσεως (πρωτοκόλλου) μέχρις εκδόσεως νεωτέρας αποφάσεως, εάν δε οι ενστάσεις υποβληθούν απ' ευθείας στην υπηρεσία, αυτή οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως την αστυνομική αρχή δια την αναστολή. Ενστάσεις υποβαλλόμενοι εις το Υπουργείο ή άλλες αρχές δεν δύνανται να ληφθούν υπ' όψιν και διαπέμπονται απλώς εις το συντάξαν την έκθεση γραφείο όπερ ενεργεί επ' αυτών εφ' όσον περιέλθουν εις τούτο εντός της τεταγμένης ανατρεπτικής προθεσμίας. Εν τη εκθέσει περί επικινδύνου οικοδομής, πρέπει συν τοις άλλοις να καθορίζεται ο τρόπος υποβολής των ενστάσεων και να τονίζεται πώς πρέπει να υποβληθούν αυτές ίνα ληφθούν υπ' όψιν.

 

2. Υποβληθεισών κανονικώς κατά τα ανωτέρω ενστάσεων στο συντάξαν την έκθεση γραφείο, τούτο επιμελείται της αναθεωρήσεως αυτής. Η αναθεώρηση της αρχικής εκθέσεως πρέπει να ενεργείται πάντοτε υπό ανωτέρου τεχνικού υπαλλήλου των Δημοσίων Έργων, διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού. Αν τοιούτος δεν υπηρετεί στο γραφείο που συνέταξε την αρχική έκθεση, τότε η αναθεώρησις παραπέμπεται υπό του τελευταίου εις το εις ο υπάγεται τούτο προϊστάμενο γραφείο Νομομηχανικού ή Σχεδίου Πόλεως.

 

Εάν ο εις την αναθεώρηση προβαίνων μηχανικός καταλήξει εις σύνταξιν εκθέσεως με συμπεράσματα διαφέροντα των της αρχικής, τότε αμφότερες οι εκθέσεις τίθενται υπ' όψιν του Προϊσταμένου του Γραφείου Νομομηχανικού ή Σχεδίου Πόλεως της περιφέρειας, όστις κατόπιν αυτοψίας προβαίνει αυτοπροσώπως εις την αναθεώρηση, εκτός εάν στερείται των κατά τα ανωτέρω προσόντων, οπότε την αναθεώρηση ενεργεί ο αρχαιότερος στο Γραφείο Πολιτικός Μηχανικός. Ομοίως ενεργείται πάντοτε η αναθεώρησις και οσάκις πρόκειται περί ενστάσεων αναφερομένων εις κίνδυνο ασφαλείας από στατικής και δομικής απόψεως:

 

α) επί κατασκευής μονολιθικών εκ σκυροκονιάματος ή εξ ωπλισμένου σκυροκονιάματος ή εκ σιδήρου,

β) επί σοβαρών θεμελιώσεων και υποθεμελιώσεων,

γ) επί των περιπτώσεων περί ων το άρθρο 2 παράγραφος 3 και

δ) επί μεσοτοίχων και των εις την κατεδάφιση και ανοικοδόμηση αυτών σε περίπτωση ανεπάρκειας παρομαρτούντων συναφών ζητημάτων ασφαλείας (Κεφάλαια XVI και XVII οικοδομικού κανονισμού).

 

3. Η αναθεωρητική έκθεση συντάσσεται και κοινοποιείται καθ' ον και η αρχική τρόπο, επιτρέπονται δε κατ' αυτής ενστάσεις μόνο εφ' όσον πρόκειται περί των εις την προηγούμενη παράγραφο αναφερομένων τεσσάρων περιπτώσεων ασφαλείας από στατικής και δομικής απόψεως. Ο τρόπος υποβολής των ενστάσεων κατά της δεύτερης έκθεσης είναι ο αυτός ως ανωτέρω και διαπέμπονται αυτές υπό του εις ο υποβάλλονται γραφείου εις τον αρμόδιο Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων, όστις αποφαίνεται επ' αυτών τελικώς.

 

4. Ο οικείος Επιθεωρητής δικαιούται και οίκοθεν να ελέγχει τις περί αναγνωρίσεως επικινδύνων οικοδομών πράξεις των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας του και να προβαίνει εις αναθεώρηση των σχετικών εκθέσεων αποφαινόμενο επ' αυτών τελικώς.

 

5. Επί των εις την ανωτέρω παράγραφο 3 τεσσάρων περιπτώσεων ασφαλείας από στατικής και δομικής απόψεως που μνημονεύονται δικαιούνται οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν έφεση στην απόφαση του Επιθεωρητού εις το Υπουργείο, ούτινος και ο τελευταίος δύναται εάν κρίνει αναγκαίο να ζητεί επέμβαση, εάν η απόφασις αυτού αντιτίθεται προς έκθεση δύο ιδιωτών πολιτικών μηχανικών διπλωματούχων ανωτάτων αναγνωρισμένων Τεχνικών σχολών, συντασσομένων με φροντίδα των ενδιαφερομένων. Το Υπουργείο αποφαίνεται αφού εξετάσει την υπόθεση δι' επιτροπής και δοκιμών ή καθ' ον άλλο νομίσει κατάλληλο τρόπο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.