Προεδρικό διάταγμα 13/4/1929 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πάσα οιαδήποτε δαπάνη δια τον έλεγχο των οικοδομών από απόψεως κινδύνου, βαρύνει τον ιδιοκτήτη, ο οποίος οφείλει να προβαίνει σε πάσα εργασία και πάσα δοκιμή ην η τεχνική υπηρεσία ήθελε θεωρήσει αναγκαία δια τον έλεγχο. Προβαίνουσας με αμέλεια αυτού της αρχής στην αναγκαστική άρση του κινδύνου, επιβαρύνεται ούτος δια των σχετικών δαπανών, αίτινες εισπράττονται παρά του ιδιοκτήτου δι' απλών καταστάσεων κατά τις περί εισπράξεων δημοσίων εσόδων διατάξεις.

 

2. Εις περίπτωσιν αναγκαστικής άρσεως του κινδύνου δια παρεμβάσεως της Αρχής, οι Δήμοι και οι Κοινότητες πρέπει να προκαταβάλουν τις αναγκαίες σχετικές δαπάνες και θέλουν εισπράττει αυτές κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Εν ανάγκη δύναται να καταβάλλει αυτές και το Δημόσιο. Πάντως η αναγκαστική άρσις του κινδύνου υπό της Αρχής πρέπει να επιδιώκεται με τον οικονομικότερο τρόπο.

 

3. Ο ιδιοκτήτης της επικινδύνου οικοδομής καθίσταται υπεύθυνος δια πάσαν φθορά και ζημία η οποία ήθελε προκληθεί στην ίδια ή τις γειτονικές ιδιοκτησίες ή εις το περιεχόμενο αυτών εις περίπτωσιν παρεμβάσεως της αρχής προς άρση του κινδύνου.

 

4. Εάν ο κίνδυνος οφείλεται εις παράβασιν του οικοδομικού κανονισμού, ο οποίος πρέπει να τηρηθεί κατά την εκτέλεσιν του έργου, πλην της κατά το παρόν διάταγμα παρεμβάσεως της αρχής προς άρση αυτού, εφαρμόζονται εν ανάγκη προς επιβολή του οικοδομικού κανονισμού και οι περί αυθαιρέτων κατασκευών διατάξεις.

 

5. Κατά τις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου ως και εις πάσαν άλλη περίπτωσιν επικινδύνου οικοδομής τον εκ της οποίας κίνδυνο δεν αίρει ο ιδιοκτήτης εντός της υπό της τελικής εκθέσεως τασσομένης προθεσμίας, η Αστυνομική Αρχή με την υπόδειξη της αρμοδίας τεχνικής υπηρεσίας ή και η τελευταία απ' ευθείας, ασκούν την ποινική δίωξη κατά του παραβάτη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου 3976/1929. Πάντως η ποινική δίωξις απαιτεί όπως η έκθεσις περί του κινδύνου καταστεί εκτελεστή λόγω μη εμπροθέσμου υποβολής ή μηδόλως υποβολής ενστάσεων ή εκδοθεί η επ' αυτής τελική απόφαση σε περίπτωση ενστάσεων, πρέπει δε οι ποινικές αυτές συνέπειες να σημειώνονται στη σχετική έκθεση λεπτομερώς, προς γνώση των ενδιαφερομένων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.