Νόμος 2503/97 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διευθύνσεις στους νομούς ή νομαρχίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης είναι αρμόδια για την άσκηση εποπτείας και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου την τεχνική υποστήριξη των δήμων και κοινοτήτων και για θέματα προσωπικού και οικονομικού των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο νομό ή νομαρχία.

 

Η Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης, που λειτουργεί στους νομούς ή νομαρχίες κατά τις διατάξεις της περίπτωσης Β) της παραγράφου 3 του άρθρου 5, συγκροτείται από τα παρακάτω 4 Τμήματα:

 

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού
Τμήμα Γραμματείας

 

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης είναι:

 

α) Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

 

- Η άσκηση εποπτείας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και ιδίως:

- Τα θέματα αναγνώρισης δήμων και κοινοτήτων και μεταβολών αυτών.

- Τα θέματα καθορισμού και των μεταβολών στα όρια των δήμων και κοινοτήτων.

- Η φροντίδα για τη συγκρότηση, αναπλήρωση και λειτουργία των οργάνων των δήμων, κοινοτήτων και δημοτικών διαμερισμάτων.

- Η φροντίδα για την εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων, λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, επιχειρήσεων,συνδέσμων και συμβουλίων περιοχής, καθώς και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων και των τοπικών συμβουλίων.

- Ο έλεγχος νομιμότητας σε όλες τις πράξεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και κοινοτήτων και των νομικών τους προσώπων και η παραπομπή στην επιτροπή του άρθρου 177 του προεδρικού διατάγματος 410/1995.

- Η εκδίκαση των προσφυγών που δεν είναι της αρμοδιότητας της ανωτέρω επιτροπής.

- Ο έλεγχος στα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού από άποψη αστικής και πειθαρχικής ευθύνης και η λήψη των αναγκαίων μέτρων στις περιπτώσεις καταδίκης.

- Ο έλεγχος των προϋπολογισμών των δήμων, κοινοτήτων και των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων, λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, συνδέσμων και συμβουλίων περιοχής.

- Η εντολή για τη διενέργεια ελέγχου της ταμιακής διαχείρισης των δήμων και κοινοτήτων.

- Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης ελεγκτών εσόδων-εξόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημοτικών και Κοινοτικών εισπρακτόρων.

- Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων δήμων και κοινοτήτων.

- Η άσκηση εποπτείας των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του νομού ή νομαρχίας.

- Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων για επιχορήγηση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης σε βάρος των πιστώσεων των οικείων ειδικών φορέων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας.

- Η μέριμνα για διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στις επιχειρήσεις των δήμων και κοινοτήτων.

 

β) Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων

 

Η σύνταξη και θεώρηση των μελετών, η επίβλεψη και παραλαβή των έργων των δήμων και κοινοτήτων, των συνδέσμων τους, των δημοτικών και κοινοτικών τους ιδρυμάτων, των λοιπών νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των συμβουλίων περιοχής και όσα αφορούν στο τεχνικό μέρος των εκτελούμενων έργων προμηθειών, τεχνικών εργασιών και μεταφορών των αυτών οργανισμών. Επίσης, τα τεχνικά θέματα που αφορούν στη συντήρηση και λειτουργία των έργων και του εξοπλισμού των παραπάνω οργανισμών.
Η σύνταξη των κτηματολογικών διαγραμμάτων των ακινήτων των ανωτέρω οργανισμών, καθώς και των τοπογραφικών διαγραμμάτων για την αγορά, εκποίηση, ανταλλαγή και απαλλοτρίωση ακινήτων.
Η εισήγηση για την κατάρτιση προγραμμάτων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, κατά το μέρος που αυτά αφορούν στους ανωτέρω οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η τήρηση στατιστικής των δημοτικών και κοινοτικών έργων και προμηθειών.
Όσες άλλες αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν ή ανατέθηκαν στο Τμήμα αυτό, βάσει του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 924/1976 (ΦΕΚ 338/Α/1976), με μεταγενέστερες αυτού του προεδρικού διατάγματος διατάξεις.

 

γ) Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού

 

- Ο χειρισμός θεμάτων κατάστασης προσωπικού όλων των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο νομό ή στη νομαρχία.

- Η μέριμνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού όλων των υπηρεσιών αυτών.

- Η διαχείριση κάθε δαπάνης, καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού.

- Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου.

- Η μέριμνα για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών.

- Η μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του και

- Η μέριμνα για τη διαχείριση υλικού.

 

δ) Τμήμα Γραμματείας

 

Η παραλαβή, ο χαρακτηρισμός, η πρωτοκόλληση, η ευρετηρίαση, η συσχέτιση και η κατανομή στα Τμήματα των εισερχομένων εγγράφων στη Διεύθυνση. Η αντιγραφή, η παραλαβή και η διεκπεραίωση των εξερχομένων εγγράφων, καθώς και η διακίνηση γενικά της αλληλογραφίας.

 

Η επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων των ανωτέρω περιπτώσεων και η τήρηση των πρωτοτύπων στο αρχείο.

 

Η τήρηση των αρχείων της Διεύθυνσης και η πρόταση για εκκαθάριση των ως αχρήστων κρινόμενων.

 

Η Διεύθυνση Δασών - Δασαρχεία και οι Διευθύνσεις Αναδασώσεων διαρθρώνονται και έχουν τις αρμοδιότητες, την έδρα και την τοπική αρμοδιότητα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.