Νόμος 2503/97 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Προσωπικό - Προϊστάμενοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων στις Περιφέρειες διακρίνονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

 

Α. Κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

 

1. Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Διοικητικού - Οικονομικού

2. Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Οικονομολόγων

3. Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών

4. Γεωτεχνικών

5. Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Πληροφορικής

6. Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Ιατρών Ειδικοτήτων

7. Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας

8. Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Κοινωνικών Επιστημών

9. Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Ψυχολόγων

10. Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Περιβαλλοντολόγων

11. Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Περιφερειακής Ανάπτυξης

12. Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Γεωλόγων

13. Χημικών

 

Β. Κλάδοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

 

1. Τεχνολογική Εκπαίδευση Διοικητικού Λογιστικού

2. Τεχνολογική Εκπαίδευση Τεχνολογικών Εφαρμογών

3. Τεχνολογική Εκπαίδευση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

4. Τεχνολογική Εκπαίδευση Πληροφορικής

5. Τεχνολογική Εκπαίδευση Γεωπονίας, Αλιείας - Τροφίμων

6. Τεχνολογική Εκπαίδευση Βιβλιοθηκονόμων

7. Τεχνολογική Εκπαίδευση Δασοπονίας

8. Τεχνολογική Εκπαίδευση Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Γ. Κλάδοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

1. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διοικητικών Γραμματέων

2. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

3. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δασοφυλάκων

4. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τεχνικός

 

Δ. Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:

 

1. Υποχρεωτική Εκπαίδευση Επιμελητών

2. Υποχρεωτική Εκπαίδευση Εργατών

3. Υποχρεωτική Εκπαίδευση Δασοφυλάκων

4. Υποχρεωτική Εκπαίδευση Προσωπικού Καθαριότητας

5. Υποχρεωτική Εκπαίδευση Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων.

 

2. Οι θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις Περιφέρειες διακρίνονται ως εξής:

 

Ειδικό επιστημονικό προσωπικό,

Τεχνικό προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Βοηθητικό προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

 

3. Για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού του προσωπικού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, ισχύουν οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 194/1988 (ΦΕΚ 8/Α/1988), 172/1992 (ΦΕΚ 81/Α/1992) και 368/1992 (ΦΕΚ 86/Α/1992), με τα οποία καθορίζονται κατά κατηγορία και κλάδο τα προσόντα διορισμού σε θέσεις των δημόσιων υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

Προσόντα διορισμού στον κλάδο Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Οικονομολόγων ορίζονται το πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο της αλλοδαπής και άριστη γνώση μιας των γλωσσών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Προσόντα διορισμού για τον Κλάδο Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Περιφερειακής Ανάπτυξης ορίζονται το πτυχίο Τμήματος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ισότιμο της αλλοδαπής.

 

Τα προσόντα διορισμού στον κλάδο Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 

Προσόντα διορισμού στον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 194/1988 και επιπλέον γνώση επεξεργασίας κειμένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εκπαίδευσης σε οικείες σχολές ή σχετική εμπειρία που διαπιστώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 194/1988.

 

Θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων καλύπτονται από τυφλούς με προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό πτυχίο σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με τα προσόντα του εν λόγω κλάδου.

 

Στα καθήκοντα των υπαλλήλων του κλάδου αυτού, με εξαίρεση τους τυφλούς τηλεφωνητές, περιλαμβάνονται διοικητική ή γραμματειακή εργασία,επεξεργασία κειμένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, χειρισμός τέλεξ, fax ή τηλεφώνου και άλλες συναφείς εργασίες.

 

Προσόντα διορισμού στον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ ]194/1988 και επιπλέον αποφοιτήριο Σχολής Δασοφυλάκων, ή δίπλωμα του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ειδικότητας ειδικός δασικής προστασίας.

 

Κατά την κατάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, κατατάσσονται στον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων οι υπάλληλοι των κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων - Στενογράφων και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνητών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 19 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

4. Οι θέσεις των κλάδων κατατάσσονται σε ειδικότητες με τις πράξεις κατάταξης του άρθρου 3 και με τις αντίστοιχες προκηρύξεις πλήρωσης των θέσεων.

 

5. Στις παρακάτω Διευθύνσεις προΐστανται υπάλληλοι ως εξής:

 

α) Στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Οικονομολόγων ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών.

 

β) Στη Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας υπάλληλοι Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Ιατρών ειδικοτήτων ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Οικονομολόγων ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Κοινωνικών Επιστημών.

 

γ) Στη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών.

 

δ) Στη Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών.

 

ε) Στη Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών.

 

στ) Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας υπάλληλοι του Κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Περιβαλλοντολόγων ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Χημικών.

 

ζ) Στη Διεύθυνση Δασών υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Γεωτεχνικών ειδικότητας Δασολόγων.

 

η) Στη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης υπάλληλοι Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Γεωτεχνικών πλην ειδικότητας Δασολόγων.

 

θ. Στη Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Διοικητικού - Οικονομικού.

 

ι) Στη Διεύθυνση Διοίκησης υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Πληροφορικής.

 

ι)α) Στις Διευθύνσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης των νομών ή νομαρχιών υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Διοικητικού - Οικονομικού.

 

ι)β) Στις Διευθύνσεις Δασών - Δασαρχεία των νομών και νομαρχιών υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Γεωτεχνικών ειδικότητας Δασολόγων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 25 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) και το άρθρο 27 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 

6. Στα παρακάτω Τμήματα, γραφεία ή άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας, προΐστανται υπάλληλοι ως εξής:

 

α) Στα Τμήματα:

 

- Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

- Εφαρμογής Προγραμμάτων και Διαχείρισης Έργων

- Κινήτρων Ανάπτυξης

- Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης,

 

στα τρία (3) πρώτα υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Οικονομολόγων ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Διοικητικού και Οικονομικού ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών ή Τεχνολογική Εκπαίδευση Διοικητικού - Λογιστικού και στο τέταρτο υπάλληλοι του Κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Γεωτεχνικών με ειδικότητα Γεωπόνου ή Δασολόγου ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Γεωλόγων ή Τεχνολογική Εκπαίδευση Τεχνολογικών Εφαρμογών.

 

β) Στα Τμήματα:

 

- Δημόσιας Υγείας

- Υπηρεσιών Υγείας

- Πρόνοιας της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας,

 

στο μεν πρώτο υπάλληλοι Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Ιατρών Δημόσιας Υγείας, στο δεύτερο και τρίτο υπάλληλοι Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Ιατρών ειδικοτήτων ή υπάλληλοι Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση με μεταπτυχιακές σπουδές ή εμπειρία στη διοίκηση και στα οικονομικά της υγείας ή Κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Οικονομολόγων ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Κοινωνικών Επιστημών.

 

γ) Στα Τμήματα:

 

- Συγκοινωνιακών Έργων

- Υδραυλικών Έργων

- Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Έργων

- Οδικής Κυκλοφορίας και Τοπογραφίας

- Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων

- Προγράμματος και Μελετών

- Εγγείων Βελτιώσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων

 

στα τέσσερα (4) πρώτα και στο έκτο υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών ή Τεχνολογική Εκπαίδευση Τεχνολογικών Εφαρμογών, στο πέμπτο υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Χημικών ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Τεχνολογικών Εφαρμογών, στο δε τελευταίο υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Γεωτεχνικών ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Γεωλόγων ή Τεχνολογική Εκπαίδευση Τεχνολογικών Εφαρμογών.

 

δ) Στα Τμήματα:

 

- Μελετών

- Εποπτείας Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων, υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών ή Τεχνολογική Εκπαίδευση Τεχνολογικών Εφαρμογών.

 

Στο Τμήμα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων της ίδιας Διεύθυνσης υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών ή Τεχνολογική Εκπαίδευση Τεχνολογικών Εφαρμογών.

 

ε) Στα Τμήματα:

 

- Συντηρήσεων

- Σήμανσης Σηματοδότησης και Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων,

 

υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών ή Τεχνολογική Εκπαίδευση Τεχνολογικών Εφαρμογών. Στο Τμήμα Εξοπλισμού και Διαχείρισης της ίδιας Διεύθυνσης υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών ή Τεχνολογική Εκπαίδευση Τεχνολογικών Εφαρμογών.

 

στ) Στα Τμήματα:

 

- Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού

- Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας,

 

υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Περιβαλλοντολόγων ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στο δεύτερο Τμήμα προΐστανται εκτός των ανωτέρω και υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Χημικών.

 

ζ) Στα Τμήματα:

 

- Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης

- Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων

- Δασικό της Διεύθυνσης Δασών,

 

υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγων ή Τεχνολογική Εκπαίδευση Δασοπονίας.

 

η) Στα Τμήματα:

 

- Γεωργικής Ανάπτυξης

- Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης,

 

στο πρώτο υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Γεωτεχνικών ή Τεχνολογική Εκπαίδευση Γεωπονίας, Αλιείας, Τροφίμων και στο δεύτερο υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Γεωτεχνικών πλην της ειδικότητας Δασολόγων.

 

θ. Στα Τμήματα:

 

- Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

- Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού

- Αποκέντρωσης

- Γραμματείας

- Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης

 

στα τρία πρώτα υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογική Εκπαίδευση Διοικητικού -Λογιστικού ή Τεχνολογική Εκπαίδευση Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο τέταρτο υπάλληλοι του κλάδου Τεχνολογική Εκπαίδευση Διοικητικού - Λογιστικού ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διοικητικών Γραμματέων και στο τελευταίο υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών ή Τεχνολογική Εκπαίδευση Τεχνολογικών Εφαρμογών.

 

ι. Στα Τμήματα:

 

- Διοίκησης Προσωπικού

- Οικονομικής Διοίκησης

- Γραμματείας

- Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Διοίκησης

 

προΐστανται στα δύο (2) πρώτα υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογική Εκπαίδευση Διοικητικού - Λογιστικού, στο τρίτο υπάλληλοι του κλάδου Τεχνολογική Εκπαίδευση Διοικητικού - Λογιστικού ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διοικητικών Γραμματέων και στο τέταρτο υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Πληροφορικής ή Τεχνολογική Εκπαίδευση

Πληροφορικής.

 

ι)α. Στο αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Τεχνολογική Εκπαίδευση Διοικητικού - Λογιστικού ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διοικητικών Γραμματέων.

 

ι)β) Στο Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση ή Τεχνολογική Εκπαίδευση.

 

ι)β) Στα Τμήματα:

 

- Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

- Διοικητικού - Οικονομικού

- Γραμματείας

- Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης που λειτουργούν στους νομούς ή νομαρχίες της Περιφέρειας,

 

προΐστανται στο πρώτο υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογική Εκπαίδευση Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο δεύτερο υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογική Εκπαίδευση Διοικητικού - Λογιστικού, στο τρίτο όπως και στο τέταρτο τμήμα της Περίπτωσης θ', και στο τέταρτο υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών ή Τεχνολογική Εκπαίδευση Τεχνολογικών Εφαρμογών.

 

ι)δ) Στα Τμήματα και τις άλλες μονάδες που συγκροτούν τη Διεύθυνση Δασών - Δασαρχεία, προΐστανται υπάλληλοι κλάδων, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 25 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) και το άρθρο 27 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.