Νόμος 2325/95 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2218/1994 Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/1994) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{δ. των Κέντρων Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων, των Αμπελουργικών Φυτωρίων, των Δενδροκομικών Σταθμών, των Κρατικών Κτημάτων και των Συνοριακών Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) του Υπουργείου Γεωργίας.}

 

2. Η περίπτωση γ' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, όπου τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{γ. τις Δασικές Υπηρεσίες, τα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων, τα Αμπελουργικά Φυτώρια, τους Δενδροκομικούς Σταθμούς, τα Κρατικά Κτήματα και τους Συνοριακούς Σταθμούς Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) του Υπουργείου Γεωργίας.}

 

3. Η αρμοδιότητα του νομάρχη για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της φυτωριακής επιχείρησης, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1564/1985, και η κατ' εξουσιοδότηση του Υπουργού Γεωργίας αρμοδιότητα του νομάρχη για τη χορήγηση της άδειας επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του νόμου 2040/1992, ανήκουν στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή του άρθρου 4 του νόμου 2240/1994.

 

4. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1564/1985 εκδίδονται από τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή του άρθρου 4 του νόμου 2240/1994 είτε ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων σποροπαραγωγικών και φυτωριακών επιχειρήσεων είτε ύστερα από εισήγηση του οικείου Κέντρου Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ).

 

5. Το προσωπικό όλων των κατηγοριών (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), που υπηρετούσε με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) και με οποιαδήποτε υπηρεσιακή πράξη, κατά τη δημοσίευση του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994), στα πρώην Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΚΕΠΠΥ), τα οποία με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου μετονομάστηκαν σε Κέντρα Ελέγχου Λιπασμάτων, στα Αμπελουργικά Φυτώρια, στους Δενδροκομικούς Σταθμούς και στα Κρατικά Κτήματα, όπως επίσης και στις πρώην Διευθύνσεις Γεωργίας, όπου δεν λειτουργούσαν Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού, και εξυπηρετούσε τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία δραστηριότητες στον τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού και των λιπασμάτων εξακολουθεί να υπηρετεί στις εν λόγω Υπηρεσίες, ανακαλούμενων αυτοδίκαια των διαπιστωτικών πράξεων των Νομαρχών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 55 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.