Νόμος 2325/95 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 25 του νόμου [Ν] 1564/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 25: Κυρώσεις

 

1. Όσοι ασκούν δραστηριότητες παραγωγής για εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής ή φυτωριακής επιχείρησης και όσοι ασκούν δραστηριότητες εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, όπως τούτο τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του νόμου 2040/1992, άδεια επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, τιμωρείται με πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές για κάθε παράβαση.

 

2. Σε βάρος όποιου εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό που έχει παραχθεί ή τίθεται σε εμπορία κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 7 και 16 του παρόντος νόμου, όπως τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 5 και 10 του άρθρου 2 του νόμου 2040/1992 και των διατάξεων των καταρτιζόμενων τεχνικών κανονισμών βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων των άρθρων 7 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 6 του ίδιου νόμου επιβάλλεται, εκτός από τις άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις, και πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές για κάθε παράβαση.

 

3. Με απόφαση των υπηρεσιών ή των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου απαγορεύεται η εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού για το οποίο διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

4. Όσοι κατέχουν άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής ή φυτωριακής επιχείρησης του άρθρου 5 του παρόντος νόμου ή άδειες επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού του άρθρου 15 του νόμου αυτού, οι οποίοι δεν γνωστοποιούν στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Γεωργίας κάθε μεταβολή της πραγματικής και νομικής τους κατάστασης εντός τριάντα (30) ημερών από την επέλευση της μεταβολής ή αρνούνται ή παρακωλύουν ή κωλυσιεργούν καθ' οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από τα άρθρα 7 και 16 του παρόντος νόμου ή δεν παρέχουν τις πληροφορίες που υποχρεούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή παρέχουν ψευδείς πληροφορίες, τιμωρούνται με πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές για κάθε παράβαση.

 

5. Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων που περιγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου, εκτός από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, μπορεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου να επιβάλλεται στον παραβάτη και στέρηση του δικαιώματος λήψης άδειας λειτουργίας σποροπαραγωγικής ή φυτωριακής επιχείρησης ή άδειας επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού από δύο (2) μέχρι πέντε (5) χρόνια, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Κατά της απόφασης της παραγράφου αυτής χωρεί προσφυγή του αιτούντος την άδεια ενώπιον του Υπουργού Γεωργίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 και των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.

 

6. Τα πρόστιμα των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται σε βάρος του παραβάτη φυσικού ή νομικού προσώπου με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της περίπτωσης α' της επόμενης παραγράφου, μετά από σύμφωνη γνώμη της κατά την περίπτωση β' της ίδιας παραγράφου τριμελούς τεχνικής επιτροπής. Η έκθεση ελέγχου, που συντάσσεται μετά τη διαπίστωση της παράβασης από τα εντεταλμένα όργανα ελέγχου του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο, συντασσομένου αποδεικτικού επιδόσεως, ο οποίος δικαιούται να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του στην υπηρεσία της περίπτωσης γ' της επόμενης παραγράφου εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της εκθέσεως σε αυτόν. Κατά την επιμέτρηση των προστίμων συνεκτιμάται η σοβαρότητα της παράβασης και η διάρκειά της το μέγεθος της επιχείρησης, η πρόθεση ή μη του παραβάτη και η τυχόν υποτροπή αυτού.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, καθορίζονται:

 

α) Το αρμόδιο όργανο με απόφαση του οποίου επιβάλλονται οι κυρώσεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

β) Η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της προβλεπόμενης στην προηγούμενη παράγραφο τριμελούς τεχνικής επιτροπής.

γ) Η αρμόδια υπηρεσία ενώπιον της οποίας εκτίθενται οι κατά την ίδια παράγραφο απόψεις του ενδιαφερομένου επί της εκθέσεως ελέγχου.

 

8. Η απόφαση επιβολής του προστίμου επιδίδεται από δημόσιο όργανο στην κατοικία ή στην επαγγελματική εγκατάσταση ή σε οποιονδήποτε τόπο βρεθεί εκείνος στον οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο. Περί της επιδόσεως συντάσσεται αποδεικτικό. Σε περίπτωση αρνήσεως της παραλαβής, εκείνος που ενεργεί την επίδοση συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνεται η άρνηση. Όταν αγνοείται η διαμονή, η απόφαση τοιχοκολλείται στο οίκημα της υπηρεσίας της περίπτωσης γ' της προηγούμενης παραγράφου και περί της τοιχοκολλήσεως συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από δύο μάρτυρες.

 

9. Κατά της απόφασης επιβολής του προστίμου ο βαρυνόμενος από αυτήν έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο δικάζει σε μονομελή σύνθεση, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα που επιδόθηκε η απόφαση. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί όμως με απόφαση του προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου, στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή, να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 820/1978, (ΦΕΚ 174/Α/1978), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 27 του νόμου [Ν] 1406/1983 (ΦΕΚ 182/Α/1983), εν μέρει ή στο σύνολο η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, εάν εξαιτίας έκδηλων σφαλμάτων αυτής πιθανολογείται η μερική ή ολική ευδοκίμηση της προσφυγής ή διαπιστώνεται, από συγκεκριμένα στοιχεία, αδυναμία καταβολής από τον αιτούντα.

 

10. Κατά των αποφάσεων των διοικητικών πρωτοδικείων επιτρέπεται η άσκηση των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, για την εκδίκαση των οποίων, καθώς και των προσφυγών της προηγούμενης παραγράφου 9 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ίδιου [Π] Κώδικα.

 

11. Τα πρόστιμα των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου αποτελούν έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων του προϋπολογισμού του ΚΤΓΚ και Δασών και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου.

 

12. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 18 και 19 του παρόντος νόμου, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του νόμου 2040/1992, και των σε εκτέλεση αυτών εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων, τιμωρούνται και με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

 

13. Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων των αρμόδιων οργάνων και οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.