Προεδρικό διάταγμα 24/4/85b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Τα οικόπεδα παραχωρούνται κατά κυριότητα. Η κυριότητα αποκτάται με τη μεταγραφή του παραχωρητηρίου. Το παραχωρητήριο μεταγράφεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Γεωργίας.

 

β) Η παραχώρηση γίνεται με τίμημα το οποίο καθορίζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας.

 

2. Εάν ο δικαιούχος δεν κτίσει σπίτι μέσα σε δέκα έτη από την κοινοποίηση σε αυτόν της οριστικής απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ή εγκαταλείψει τον οικισμό πριν παρέλθει δεκαετία από την απόκτηση της κυριότητας, εκπίπτει αυτοδικαίως του δικαιώματός του. Με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας γεωργίας, ανακαλείται η απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων. Εγκατάλειψη του οικισμού πριν από την παρέλευση δεκαετίας είναι δικαιολογημένη μονό για λόγους σοβαρής βλάβης της υγείας του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειάς του. Εάν ο δικαιούχος που εγκατέλειψε εντός της δεκαετίας τον οικισμό έχει ανεγείρει κτίσμα, επιτρέπεται να εξαγοράσει το οικόπεδο με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, καταβάλλοντας ολόκληρη την αξία που έχει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Η καταβολή του τιμήματος γίνεται σε τρεις ίσες ετήσιες άτοκες δόσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

3. Απαγορεύεται, πριν παρέλθει δεκαετία από την απόκτηση της κυριότητας, η διάθεση του οικοπέδου, ακόμη και στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ανεγείρει σπίτι. Μεταβίβαση μέσα στη δεκαετία επιτρέπεται μόνο για λόγους σοβαρής βλάβης της υγείας του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειας του, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

4. Αν ο δικαιούχος αποβιώσει πριν παρέλθει δεκαετία από την κοινοποίηση σε αυτόν της οριστικής απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων και έχει κτίσει σπίτι στο οικόπεδο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κληρονομικής διαδοχής του Αστικού Κώδικα. Αν δεν έχει κτίσει σπίτι, το οικόπεδο παραχωρείται με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων στους κληρονόμους οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 αρχίζουν από την κοινοποίηση στους κληρονόμους της ανωτέρω απόφασης. Αν έχει παρέλθει πενταετία από την αρχική παραχώρηση, παρέχεται νέα προθεσμία πέντε ετών που αρχίζει από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων. Για την ανέγερση ή όχι του κτίσματος αποφαίνεται μετά από αυτοψία η Υπηρεσία Γεωργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

5. Για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπει το διάταγμα αυτό, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.